V
---------------------------------------------------------------------------------
V
---------------------------------------------------------------------------------
  Vertical Axis Turbine

กังหัน ลมแนวแกนตั้ง เป็นกังหันลมที่มีแนวแกนหมุนตั้งฉากกับ ทิศทางการเคลื่อนที่ของลม แต่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากขนาดของใบพัดที่มีขนาดใหญ่

ที่มา:www.bangchak.co.th

 
   
  Very Small Power Producer(VSPP)

การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก

ที่มา:วารสารแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2551-2554

 
  Volatile Organic Compounds(VOCs )

การรั่วซึมของสารประกอบอินทรีย์ระเหย เช่น จากน้ำมัน ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

ที่มา:วารสารก้าวที่ 5 ก้าวที่กล้า ครบรอบ 5 ปี กระทรวงพลังงาน

 
   
  Vopor Recovery Uni( VRU)

ระบบควบคุมป้องกันการกระจายของไอน้ำมันไปสุ่อากาศ ซึ่งผลิตและจำหน่ายน้ำมันต้องติดตั้งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงพลังงาน

ที่มา:วารสารก้าวที่ 5 ก้าวที่กล้า ครบรอบ 5 ปี กระทรวงพลังงาน