G
---------------------------------------------------------------------------------
G
---------------------------------------------------------------------------------
  Gasification

การ แปรสภาพเป็นแก๊ส : กรรมวิธีในการเปลี่ยนสภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติในรูปแบบของแข็งหรือของเหลวให้ เป็นแก๊ส เช่น จากถ่านหิน หินน้ำมัน น้ำมัน ให้เป็นแก๊ส ในบางประเทศใช้กระบวนการนี้กับเหมืองถ่านหินใต้ดิน

ที่มา:

 
   
  Gasoline

น้ำมันเบนซิน

ที่มา:คู่มือการการตรวจเช็คเครื่องยนต์ เพื่อประหยัดพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 
  Gassohol

แก๊สโซฮอล คือ การเอาน้ำมันเบนซินพื้นฐาน มาผสมกับแอลกอฮอล ซึ่งจะกลายเป็นน้ำมันสูตรใหม่ที่เรียกว่า “น้ำมันแก๊สโซฮอล”
 
น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการนำน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วผสมกับ เอทานอล หรือเอทิแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน 10 % จึงได้ออกมาเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอลออกเทน 91 โดยยังคงคุณสมบัติในการใช้งานกับเครื่องยนต์ เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซินออกเทน 91
 
น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการนำน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วผสมกับเอทานอล หรือเอทิแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน 10 % เพื่อทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) จึงได้ออกมาเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล ออกเทน 95 โดยยังคงคุณสมบัติในการใช้งานกับเครื่องยนต์ เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซินออกเทน 95
 
น้ำมันแก๊สโซฮอล Gasohol (E20) น้ำมันเบนซิน ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอล ชนิดความบริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน 20% กับน้ำมันเบนซินชนิดพิเศษ (Base Gasohol) 80%
 
น้ำมันแก๊สโซฮอล Gasohol E85 น้ำมันแก๊สโซฮอลที่ผสมเอทานอลบริสุทธิ์สูงถึง 85% กับ เบนซิน15% เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Fuel) เนื่องจากมลพิษที่ปล่อยจากไอเสียน้อยมากเมื่อเทียบกับเบนซิน นิยมแพร่หลายใช้ในบราซิล สวีเดน และอเมริกา
 
มาตรฐานของแก๊สโซฮอล (E85) ในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่คุณสมบัติสาคัญคือ % ethanol ,% hydrocarbons และ ปริมาณกำมะถัน

ที่มา:www.bangchak.co.th

 
   
  Geothermal power

ไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ การใช้ไอน้ำที่ร้อนยวดยิ่ง (Superheated steam) จากใต้ดินขับเคลื่อนกังหันเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า

ที่มา:หนังสือ Sustainable world

 
  Giga Watt

กิกะวัตต์ : 
หน่วยวัดกำลังไฟฟ้า 1 กิกะวัตต์ = 1,000,000,000 วัตต์

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
   
  Global Warming

โลกร้อนการที่บรรยากาศของโลกร้อนขึ้นทีละน้อยเป็นผลมาจากแก๊สเรือนกระจก เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สมีเทนเก็บความร้อนเอาไว้

ที่มา:หนังสือ Sustainable world

 
  Glycerin Distillation Unit

กระบวนการทำกลีเซอลีนบริสุทธิ์ที่ 99.7% (Pharmaceutical Grade)

ที่มา: www.bangchak.co.th

 
   
  Glycerin Evaporation Unit

กระบวนการทำกลีเซอลีนให้บริสุทธิ์ที่ 80% (Technical Grade)

ที่มา:www.bangchak.co.th

 
  Glycerine

กลีเซอรีน : 
เป็นชื่อทางการค้า บางครั้งเขียนว่า Glycerine ประกอบด้วย กลีเซอรอลและน้ำ

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
   
  Glycerol

กลีเซอรอล : 
เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหึ่ง มีสูตรทางเคมีว่า CCHE(OH)C เป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซลและสบู่ เป็นสารที่ละลายได้ในน้ำและแอลกอฮอล์

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
  Greenhouse gas

แก๊ส เรื่อนกระจก แก๊สในบรรยากาศ เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สมีเทนเก็บความร้อนที่แผ่ออกมาจากผิวโลก แก๊สเรือนกระจกมีส่วนทำให้โลกร้อน และเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ที่มา:หนังสือ Sustainable world

 
   
  Greenhouse Gases

ก๊าซเรือนกระจก : 
กลุ่ม ก๊าซที่สะสมในชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกซึ่งสามารถกักเก็บพลังงานความร้อน จากแสงอาทิตย์ไว้ได้ ก๊าซในกลุ่มนี้ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (COB) ก๊าซมีเทน (CHD) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (NBO) ก๊าซในกลุ่มคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(CFSs) และไอน้ำ ซึ่งก๊าซมีเทนและก๊าซในกลุ่มคลอโรฟลู-ออโรคาร์บอน มีคุณสมบัติในการเก็บกักความร้อนได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่าแต่ เนื่องจากมีปริมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงมักถือเสมือนว่าสภาวะเรือนกระจกเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออก-ไซด์เพียงอย่าง เดียว

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน