C
---------------------------------------------------------------------------------
C
---------------------------------------------------------------------------------
  Calorimeter

มาตรความร้อน หรือแคลอริมิเตอร์ อุปกรณ์ใช้วัดสมบัติของความร้อนเช่น ความร้อน ความจุความร้อนจำเพาะ เป็นต้น

ที่มา:สสวท.

 
   
  Car Pool

เดินทางไปโดยรถคันเดียวกันจะช่วยประหยัดน้ำมัน ลดปริมาณควันพิษ และช่วยลดจำนวนรถลง

ที่มา:เอกสารพลังงานทดแทน สำนักงานนบายและแผนพลังงาน

 
  Carbon Capture and Storage(CCS)

การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

ที่มา:วารสารก้าวที่ 5 ก้าวที่กล้า ครบรอบ 5 ปี กระทรวงพลังงาน

 
   
  Cetane Index

ดัชนีซีเทน : 
เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณจากความหนาแน่นและการระเหย ของน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ ซึ่งให้ค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าซีเทน

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
  Cetane Number

ค่าซีเทน : 
เป็น การวัดคุณสมบัติการจุดไฟติดของน้ำมันดีเซล น้ำมันดี-เซลที่ทีค่ามีเทนสูง เมื่อถูกฉีดเข้าในเครื่องยนต์จะติดได้ง่าย ทำให้เกิดไอเสียน้อย

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
   
  Clean Development Mechanism(CDM)

การ ดำเนินการด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาดซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของการลดหรือเลี่ยง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยประเทศที่มีพันธะสัญญาภายใต้พิธีสารเกียวโต ในการจะซื้อหรือลงทุนเพื่อให้ได้คาร์บอนเครดิตในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือโอกาสในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและอนุรัก ษืพลังงาน

ที่มา:วารสารก้าวที่ 5 ก้าวที่กล้า ครบรอบ 5 ปี กระทรวงพลังงาน

 
  Climate Change

การ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กระบวนการที่ภูมิอากาศ (อากาศร้อน อากาศเย็น ฯลฯ) ของโลกเปลี่ยนแปลงโดยใช้เวลายาวนาน ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันกำลังสร้างมลภาวะให้แก่บรรยากาศมากขึ้นอันเนื่องมากจากการ กระทำของมนุษย์

ที่มา: หนังสือ Sustainable world

 
   
  Climate Change Levy

การ เก็บภาษีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาษีพลังงานที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรนำมาใช้ในปี ค.ศ. 2001 ทุกภาคธุรกิจ ภาคอุสาหกรรม จะต้องจ่ายภาษีสำหรับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช่เพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงภูมิ อากาศที่มีสาเหตุมาจากการใช้พลังงาน

ที่มา: หนังสือ Sustainable world

 
  Cogeneration

การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ เช่น กาก หรือเศษวัสดุเหลือใช้และการผลิตไฟฟ้าด้วยไอน้ำร่วมกัน

ที่มา:วารสารแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2551-2554

 
   
  Co-Generation Power Plant

ระบบ Cogeneration คือการผลิตพลังงาน 2 รูปแบบได้แก่พลังงานไฟฟ้า (กระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (ไอน้ำ, อากาศร้อน) จากแหล่งเชื้อเพลิงชนิดเดียวในระบบ Cogeneration ประกอบด้วย Gas Turbine, Generator และ Heat Recovery เมื่อก๊าซธรรมชาติถูกนำเข้า Gas Turbine เพื่อผ่านการจุดระเบิดให้เกิดแรงดันอากาศร้อนไปขับตัว Turbine การหมุนของ Turbine จะส่งไปยัง Generator เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ก๊าซฯ ที่ปล่อยออกมามีอุณหภูมิประมาณ 370 -550 สามารถนำไปให้ความร้อนโดยตรง เช่นใช้กับเตาเผาหรือเครื่องอบแห้งและนำความร้อนไปใช้กับของเหลว เช่นการทำน้ำร้อนและผลิตไอน้ำเพื่อทำความร้อนหรือความเย็น ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุด ระบบ Cogeneration นี้นับว่าเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมีประสิทธิภาพสูงถึง 90% และลดต้นทุนในการผลิต ทั้งยังเป็นระบบที่มีความมั่นคง

ที่มา: www.dede.go.th

 
  Coincident Peak Demand

ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้น ณ เวลาเดียวกัน

ที่มา:วารสารรายงานการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า สิงหาคม 2545

 
   
  Combined Cycle Power Plant

โรง ไฟฟ้าพลังความร้อน มีหลักการทำงาน โดยนำเอา เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมาใช้งานเป็นระบบร่วม กัน คือนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซไปผ่านหม้อน้ำและถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ จนเดือดกลายเป็นไอเพื่อขับกังหันไอน้ำสำหรับผลิตไฟฟ้าต่อไป โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมมีประสิทธิภาพ 40-45%

ที่มา: www.dede.go.th

 
  Community

ชุมชน/ ประชาคม กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน (เช่น หมู่บ้าน ตำบล แขวง) หรือมีความสนใจและความเชื่อไปในทางเดียวกัน (เช่น ความสำคัญของการรีไซเคิลของเสีย) หรือมีทั้งสองลักษณะนี้ร่วมกัน

ที่มา: หนังสือ Sustainable world

 
   
  Compact Fluorescent Lamp(CFL)

หลอด ซีเอฟแอล หลอดไฟฟ้าแสงว่างที่มีประสิทธิภาพของพลังงานสูง มีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไฟฟ้าแสงสว่างธรรมดาประมาณ 10 เท่า และใช้พลังงานน้อยกว่าร้อยละ 75

ที่มา: หนังสือ Sustainable world

 
  Completely Stirred Tank Reactor(CSTR)

ถังกวนสมบูรณ์

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
   
  Compressed Natural Gas(CNG)

ก๊าซมีเทน ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้ในรถยนต์

ที่มา:เอกสารพลังงานทดแทน สำนักงานนบายและแผนพลังงาน

 
  Covered Lagoon

ระบบบ่อปิดคลุม เป็นระบบแบบหนึ่งเพื่อใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยมีการเก็บรวบรวมปริมาณก๊าซชีวภาพ

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
   
  Cyclohexane

ไซโคลเฮกเซน : 
ไฮโดร คาร์บอนทีมีโครงสร้างเป็นวง 6 เหลี่ยม เป็นของเหลว ไม่มีสี มีกลิ่นคล้ายอีเทอร์ และไวไฟ ผลิตจากเบนซีนและ ก๊าซไฮโดรเจนใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแอดิพิกแอซิด และเฮกซาเมทิลีนไดแอมีน สำหรับผลิตไนลอน 66 และแคบ-โพรแลกแทมสำหรับผลิตไนลอน 6 การใช้ประโยชน์จากไซ-โคลเฮกเซนโดยตรง คือ ใช้เป็นตัวทำละลาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไซโคลเฮกเซนเป็นส่วนผสม ได้แก่ สีทาอาคาร น้ำยาล้างวาร์นิช เชื้อเพลิงแข็ง ยาฆ่าแมลง และยาฆ่าเชื้อรา

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน