E
---------------------------------------------------------------------------------
E
---------------------------------------------------------------------------------
  Eco-car

รถประหยัดพลังงาน

ที่มา:วารสารแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2551-2554

 
   
  Eco-fund tariff

ค่าธรรมเนียมกองทุนนิเวศ ผู้บริโภคจ่ายค่าพลังงานมากกว่าปกติเพื่อสนับสนุนการลุงทุนกับแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน

ที่มา:หนังสือ Sustainable world

 
  Electric charge(charge)

ประจุ ไฟฟ้า(ประจุ) สมบัติอย่างหนึ่งของอนุภาคมูลฐาน ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือประจุบวกและประจุลบ มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ เช่นอิเล็กตรอนมีประจุลบ

ที่มา:สสวท.

 
   
  Emission

สาร มลพิษที่ปล่อยออกมา ผลิตภัณฑ์ของเสียที่ให้เกิดมลพิษที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ ได้แก่ ไอเสียรถยนต์ ควันเครื่องบิน และควันจากโรงงานที่ออกมาสู่อากาศ รวมถึงน้ำเสียและโสโครกที่ไหลลงสู่แม่น้ำ ลำคลองหรือทะเล

ที่มา:หนังสือ Sustainable world

 
  Energy Audit

การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ

ที่มา:วารสารก้าวที่ 5 ก้าวที่กล้า ครบรอบ 5 ปี กระทรวงพลังงาน

 
   
  Energy Demand

พยากรณ์ค่าความต้องการใช้ไฟฟ้า

ที่มา:วารสารรายงานการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า สิงหาคม 2545

 
  Energy Efficiency Ratio(EER)

อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน คือความสามารถในการให้ความเย็นของเครื่องต่อกำลังไฟฟ้า

ที่มา:คู่มือการประหยัดพลังงานการเดินทางโดยรถยนต์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 
   
  Energy Service Company(ESCO)

กิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน

ที่มา:คู่มือการประหยัดพลังงานภายในบ้าน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 
  Energy service company( Esco)

บริษัท จัดการพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านอนุรักษืพลังงานอย่างครบวงจร ครอบคลุมถึงการศึกษา ออกแบบ บริหารโครงการ ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ตลอดจนการอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงงาน/อาคาร

ที่มา:วารสารแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2551-2554

 
   
  Energy Star

การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน

ที่มา:คู่มือการประหยัดพลังงานภายในบ้าน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 
  Energy Utilization Index(EUI)

เกณฑ์ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

ที่มา:คู่มือการประหยัดพลังงานภายในบ้าน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 
   
  Ethanol

เอทานอล : 
เป็น สารแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ผลิตได้จากการนำพืชผลทาง การเกษตรจำพวกแป้งและน้ำตาล เช่น มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวฟ่างหวาน อ้อย กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ และผ่านกระบวนการย่อยสลายและหมัก เปลี่นจากแป้งและน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ดังกล่าวนี้ เรียกว่า เอทานอล บางครั้งเรียกว่า เอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดที่ดื่มได้ และเมื่อผ่านกระบวนการกลั่นให้แอลกอฮอล์มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5% สามารถใช้เป็นสารเพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันเบนซิน หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงในเครื่องยนต์เบนซิน

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
  Ethanol

เอทานอลแอลกอฮอล์ชนิดที่ดื่มได้ ได้มาจากการหมักพืช ผลผลิตทางการเกษตร ประเภทแป้งและน้ำตาลหรือสกัดจากเศษไม้หรือเซลลูโลส

ที่มา:www.eppo.co.th