J
---------------------------------------------------------------------------------
J
---------------------------------------------------------------------------------
  Joint Development Area(JDA)

แหล่งก๊าซ JDA หรือ Joint Development Area เป็นแหล่งก๊าซฯ ในพื้นที่เหลื่อมล้ำบริเวณไหล่ทวีปของสองประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันแหล่งก๊าซฯ JDA ซึ่งครอบคลุมประเทศไทยและได้มีการตกลงที่จะพัฒนาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน แล้ว คือพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thai Joint Development Area)

ที่มา:PPT http://www.pttplc.com/TH/nc_gl.aspx