I
---------------------------------------------------------------------------------
I
---------------------------------------------------------------------------------
  Incinerator

เตาเผาขยะเตาใช้เผาขยะที่อุณหภูมิสูง

ที่มา:หนังสือ Sustainable world

 
   
  Independent Power Producer(IPP)

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

ที่มา:คู่มือถ่านหินเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 
  Indirect Injection(IDI)

เครื่อง ยนต์ Indirect Injection (IDI) เชื้อเพลิงฉีดเข้าไปในบริเวณห้องเผาไหม้ช่วย (Pre-chamber) ก่อน และเกิดการติดไฟแล้วเปลวไฟจึงพ่นออกมาที่ห้องเผาไหม้ หัวฉีดที่ใช้กับเครื่องยนต์ประเภทนี้มักเป็นแบบ Single-hole Pintle Nozzle

ที่มา:PTT http://www.pttplc.com/TH/nc_gl.aspx

 
     
  lodine Value

ค่าไอโอดีน : 
คือ ปริมาณไอโอดีนเป็นกรัม ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับน้ำมัน 100 กรัม โดยทั่วไปแล้ว ค่าไอโอดีนของน้ำมันพืชหรือสัตว์ เป็น ชี้บอกถึงปริมาณกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวในน้ำมันนั้นๆ น้ำมันที่มี องค์ประกอบกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงจะมีค่าไอโอดีนสูง ซึ่งเกิดการรวมตัวที่เป็นปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรซ์ได้มากกว่าน้ำมันที่มีค่า ไอโอดีนต่ำกว่า

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน