F
---------------------------------------------------------------------------------
F
---------------------------------------------------------------------------------
  Fast Pyrolysis

ไพโรไลซีสเร็ว : 
กระบวน การกลั่นสลายผงถ่านหิน หรือชีวมวล/สารอินทรีย์ (ที่ย่อยให้มีขนาดเล็กและมีความชื้นต่ำ) ในปฏิกรณ์ที่ไร้อากาศหรือออกซิเจน ซึ่งมีอุณหภูมิสูงประมาณ 450 องศาเซลเซียสภายในเวลาอันสั้นขนาดเป็นเศษส่วนของวินาที และให้ไอที่เกิดจากการกลั่นสลายผ่านเครื่องควบแน่นทันทีทำให้ได้ผลผลิตเป็น น้ำมันชีวมวล (Bio-Oil) ในปริมาณที่สูงกว่ากระบวน-การไพโรไลซีสปกติ จึงนิยมใช้ในการผลิตน้ำมันชีวมวล

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
   
  Firm

สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีความแน่นอนมีการตกลงปริมาณที่ชัดเจน

ที่มา:วารสารก้าวที่ 5 ก้าวที่กล้า ครบรอบ 5 ปี กระทรวงพลังงาน

 
  Fixed Dome

บ่อโดม

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
   
  Flash Point

จุดวาบไฟ : 
อุณหภูมิที่น้ำมันดีเซลระเหยเป็นไอจนมีปริมาณมากพอและลุกติดไฟได้เมื่อมีเปลวไฟเข้ามาใกล้

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
  Fossil fuel

เชื้อ เพลิงซากดึกดำบรรพ์ เชื้อเพลิงจากซากพืชหรือสัตว์ที่เป็นหิน เกิดขึ้นโดยใช้เวลาหลายล้านปี เชื้อเพลิงชนิดนี้ประกอบด้วย ถ่านหิน น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ

ที่มา:หนังสือ Sustainable world

 
   
  Fresh Fruit Bunch(FFB)

ปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
  Fuel Cell

เซลล์เชื้อเพลิง : 
เครื่อง มือหรืออุปกรณ์ที่สามารถแปรรูปพลังงานจากปฏิกิริยา เคมีระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็น กระบวนการย้อนกลับของกระบวนการแยกองค์ประกอบของน้ำ (ไฮโดรเจน+ออกซิเจน) ด้วยไฟฟ้า

ที่มา:หนังสือเราไม่ง้อน้ำมัน

 
   
  Fuel Tariff(FT)

คือ ค่าเอฟทีหรือเรียกว่าค่าไฟผันแปร เป็นต้นทุนที่ใช้คำนวนค่าไฟอันเป็นต้นทุนพลังงานนอกเหนือจากค่าไฟที่คิดต่อ หน่วย ่ ตามปกติการคำนวนค่าผันแปรที่จะขึ้นและลงตามต้นทุนพลังงานจริงๆอาทิ ก๊าซ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา เป็นต้น แต่ปัจจุบันพบว่ามีการนำต้นทุนอื่นที่ไม่ใช่พลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งไม่ มีใครทราบยกเว้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ โดยค่าไฟฟ้าที่คิดกับประชาชนมีโครงการสร้างดังนี้ 1. ค่าไฟฐานซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับขึ้นหรือลดราคาลงได้ก็ต่อเมื่อได้ ผ่านมติของรัฐมนตรีแล้วเท่านั้นล่าสึด ครม.ได้มีการประกาศใช้ค่าไฟฟ้าฐานใหม่เมื่อเดือนตุลาคม 2543 ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าจะทำให้ค่าไฟลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 2 ค่าไฟฐานที่ปรากฏอยู่บิลค่าไฟนั้นจะมีอยู่ 2 ส่วน 1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า หรือค่าไฟที่คิดจากหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้จริงๆ 1.2 ค่าบริการ เพิ่งมีเมื่อเดือนตุลาคม 2543 การไฟฟ้าอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟบ้านที่ใช้ไฟมากกว่า 150 หน่วยจะถูกเรียกเก็บที่ 40.90 บาท ต่อเดือนเท่ากันหมด 2. ค่าเอฟที หรือค่าไฟฟ้าผันแปรโดยอัตโนมัติ 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%

ที่มา:www.energy.go.th