ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่
(EIT) ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

EIT_2567

QR Code แบบวัด EIT

 

 

1306553
วันนี้719
ทั้งหมด1306553

poll-iconintranet-icon