ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่
(EIT) ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

EIT_2567

QR Code แบบวัด EIT

 

 

1362805
วันนี้109
ทั้งหมด1362805

poll-iconintranet-icon