Oil price 26 Jun 2024
 
38.45
38.45
38.95
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
38.45
36.34
36.34
36.64
36.34
36.34
-
36.34
36.34
36.34
36.34
36.09
36.09
-
-
-
-
-
-
-
-
38.08
38.08
38.38
38.08
38.08
38.08
38.08
38.08
38.08
38.08
47.04
49.84
49.84
49.84
-
-
-
-
-
-
46.34
-
-
-
49.11
-
46.84
46.49
-
46.49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32.94
32.94
33.44
32.94
32.94
32.94
32.94
32.94
32.94
32.94
32.94
-
-
-
32.94
-
-
-
-
-
44.94
47.14
49.84
47.14
47.14
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
Effective date
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre