Oil price 6 Jun 2023
 
34.65
34.65
35.14
34.65
34.65
34.65
34.65
34.65
34.65
34.65
32.34
32.34
32.74
32.34
32.34
-
32.34
32.34
32.34
32.34
32.79
32.79
-
-
-
-
-
-
-
-
34.38
34.38
34.84
34.38
34.38
34.38
34.38
34.38
34.38
34.38
42.14
45.74
46.94
45.84
-
-
-
-
-
-
42.44
-
-
-
43.01
-
42.94
42.59
-
42.59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31.94
31.94
32.44
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
32.44
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
31.94
32.44
-
31.94
-
31.94
-
-
-
41.06
41.16
42.94
42.36
42.36
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
Effective date
2 Jun 05:00
2 Jun 05:00
2 Jun 05:00
2 Jun 05:00
2 Jun 05:00
2 Jun 05:00
2 Jun 05:00
2 Jun 05:00
2 Jun 05:00
2 Jun 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre