พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ก.ค.

ความต้องการใช้พลังงานเดือน ม.ค.- ก.ค. ปี 2566 เพิ่มขึ้น 2.8% และการนำเข้า(สุทธิ) ลดลง 1.4% ขณะที่การผลิต ลดลง 3.2%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 141 ล้านลิตร/วัน
ปี 2566
ม.ค-ก.ค.

การใช้น้ำมัน เดือน ม.ค. - ก.ค. ปี 2566 เพิ่มขึ้น 3.8% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องบิน และ LPG หมายเหตุ : ในที่นี้การใช้ LPG ไม่รวมที่ใช้เป็น feedstock ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,732 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2566
ม.ค-ก.ค.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค. - ก.ค. ปี 2566 เพิ่มขึ้น 8.5% จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 131,387 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2566
ม.ค-ก.ค.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ก.ค.2566 อยู่ที่ 48,799 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า เดือน ม.ค.-ก.ค. ปี 2566 เพิ่มขึ้น 2.6% โดยใช้ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน พลังน้ำ และพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในการผลิตไฟฟ้า

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 147 ล้านตัน CO2
ปี 2566
ม.ค-ก.ค.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือนม.ค. - ก.ค. ปี 2566 ลดลง 0.19% โดยลดลงในสาขาอุตสาหกรรม และอื่นๆ

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 79.16
ลาว 56.03
ฟิลิปปินส์ 49.20
กัมพูชา 46.57
เมียนมา 42.79
ไทย* 39.95
เวียดนาม 38.28
อินโดนีเซีย 34.96
มาเลเซีย 15.81
บรูไน 14.04
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 73.34
กัมพูชา 43.94
ฟิลิปปินส์ 43.74
เมียนมา 43.23
อินโดนีเซีย 40.00
ลาว 37.80
เวียดนาม 35.08
ไทย 29.94
มาเลเซีย 16.58
บรูไน 8.21
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 25 กันยายน 2566 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 22 กันยายน 2566 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด