Oil price 17 Apr 2024
 
39.95
39.95
40.95
39.95
39.95
39.95
39.95
39.95
39.95
39.95
37.84
37.84
38.84
37.84
37.84
-
37.84
37.84
37.84
37.84
37.59
37.59
-
-
-
-
-
-
-
-
38.48
38.48
39.48
38.48
38.48
38.48
38.48
38.48
38.48
38.48
47.64
49.44
49.44
49.44
-
-
-
-
-
-
47.84
-
-
-
49.01
-
48.34
47.99
-
47.99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.44
30.44
31.34
30.44
30.44
30.44
30.44
30.44
30.44
30.44
30.44
30.44
-
30.44
30.44
30.44
30.44
30.44
30.44
30.44
30.44
30.44
-
-
30.44
-
-
-
-
-
42.44
44.64
44.84
44.64
44.64
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
Effective date
6 Apr 05:00
6 Apr 05:00
6 Apr 05:00
6 Apr 05:00
6 Apr 05:00
6 Apr 05:00
6 Apr 05:00
6 Apr 05:00
5 Apr 00:01
6 Apr 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre