Oil price 1 Apr 2023
 
36.35
36.35
36.94
36.35
36.35
36.35
36.35
36.35
36.35
36.35
34.04
34.04
34.34
34.04
34.04
-
34.04
34.04
34.04
34.04
34.49
34.49
-
-
-
-
-
-
-
-
36.08
36.08
36.64
36.08
36.08
36.08
36.08
36.08
36.08
36.08
43.64
46.24
47.84
46.44
-
-
-
-
-
-
44.16
-
-
-
44.21
-
44.66
44.31
-
44.31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33.44
33.44
33.74
33.44
33.44
33.44
33.44
33.44
33.44
33.44
33.44
33.44
33.74
33.44
33.44
33.44
33.44
33.44
33.44
33.44
33.44
33.44
33.74
-
33.44
-
33.44
-
-
-
42.56
42.66
44.64
43.76
43.76
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
Effective date
30 Mar 05:00
30 Mar 05:00
1 Apr 05:00
30 Mar 05:00
30 Mar 05:00
30 Mar 05:00
30 Mar 05:00
30 Mar 05:00
30 Mar 05:00
30 Mar 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre