Oil price 4 Oct 2023
 
39.15
39.15
40.15
39.15
39.45
39.15
39.15
39.15
39.15
39.15
36.84
36.84
37.84
36.84
37.14
-
36.84
36.84
36.84
36.84
36.49
36.49
-
-
-
-
-
-
-
-
38.88
38.88
39.88
38.88
39.18
38.88
38.88
38.88
38.88
38.88
44.94
49.34
49.94
49.34
-
-
-
-
-
-
46.94
-
-
-
48.41
-
47.44
47.09
-
47.09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29.94
29.94
30.44
29.94
29.94
29.94
29.94
29.94
29.94
29.94
29.94
29.94
30.44
29.94
29.94
29.94
29.94
29.94
29.94
29.94
29.94
29.94
30.44
-
29.94
-
-
-
-
-
40.24
42.34
49.44
42.34
41.64
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
Effective date
3 Oct 05:00
3 Oct 05:00
3 Oct 05:00
3 Oct 05:00
3 Oct 05:00
3 Oct 05:00
3 Oct 05:00
3 Oct 05:00
3 Oct 05:00
3 Oct 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre