Oil price 16 Jul 2024
 
38.85
38.85
39.25
38.85
38.85
38.85
38.85
38.85
38.85
38.85
36.74
36.74
37.14
36.74
36.74
-
36.74
36.74
36.74
36.74
36.49
36.49
-
-
-
-
-
-
-
-
38.48
38.48
38.88
38.48
38.48
38.48
38.48
38.48
38.48
38.48
47.44
49.84
49.84
49.84
-
-
-
-
-
-
46.74
-
-
-
49.81
-
47.24
46.89
-
46.89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32.94
32.94
33.24
32.94
32.94
32.94
32.94
32.94
32.94
32.94
32.94
-
-
-
32.94
-
-
-
-
-
44.94
47.14
49.84
47.14
47.14
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
Effective date
10 Jul 05:00
10 Jul 05:00
10 Jul 05:00
10 Jul 05:00
10 Jul 05:00
10 Jul 05:00
10 Jul 05:00
10 Jul 05:00
10 Jul 05:00
10 Jul 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre