เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ พัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator ของประเทศไทย

The United Kingdom Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)
 ของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรให้การสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรในการพัฒนา
แบบจำลอง2050 Calculator ของประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือ
สำหรับสนับสนุนการจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในอนาคต
ด้วยแบบจำลองทางสมดุลพลังงานและการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถกำหนดทางเลือกในสมดุลพลังงานที่เปลี่ยนไป

ดำเนินการพัฒนา

( ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2565 )

ต.ค. – ธ.ค.63

ฝึกอบรมให้ความรู้
แบบจำลอง โดย Imperial College London

ม.ค.64 – มี.ค.65

พัฒนา Thailand 2050 Calculator
และ ร่างทางเลือกมาตรการ

เม.ย. – พ.ค.65

Workshop เพื่อรวบรวม
ข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับปรุงทางเลือกมาตรการ

มิ.ย. - ก.ค.65

พัฒนา Webtool
และ Call for Evidence
รวบรวมข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Thailand 2050
Calculator
Webtool

THAILAND 2050 CALCULATOR

The United Kingdom Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)
 ของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรให้การสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรในการพัฒนา
แบบจำลอง2050 Calculator ของประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือ
สำหรับสนับสนุนการจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในอนาคต
ด้วยแบบจำลองทางสมดุลพลังงานและการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถกำหนดทางเลือกในสมดุลพลังงานที่เปลี่ยนไป

Methodology

Measure Type & Apply Lever

MODULE

Thailand 2050 Calculator แบ่งออกเป็น 12 โมดูล จัดเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ 1) กลุ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน 2) กลุ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้พลังงาน และ 3) กลุ่มกิจกรรมไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ONE PAGER

Thailand 2050 Calculator ในรูปแบบ Webtool มีมาตรการให้เลือกปรับใน 6 โมดูล ประกอบด้วย
1.Transport 2.Buildings 3.Industry 4.CO2 Removal & Gases 5.Electricity Generation 6.Farming & Forestry

Demand

Buildings

Air Conditioning (AC) Lighting - Efficiency
Appliances - Efficiency

ดาวน์โหลด
Building PDF

Industry

Industrial Efficiency
Industry Shift to Biomass
Industry Shift to Gas
Industry CCS

ดาวน์โหลด
Industry PDF

Transport

Thailand Transport Demand
Vehicles
- Electric - Hydrogen
- Hybrid - Biofuel
Aviation
- Efficiency - Biofuel

ดาวน์โหลด
Transport PDF
Supply

Electricity Generation

Air Conditioning (AC) Lighting - Efficiency
Appliances - Efficiency

ดาวน์โหลด
Electricity Generation PDF

Farming & Forestry

Industrial Efficiency
Industry Shift to Biomass
Industry Shift to Gas
Industry CCS

ดาวน์โหลด
Farming & Forestry PDF
Non - Energy

GHG Removel & CCS

Thailand Transport Demand
Vehicles
- Electric - Hydrogen
- Hybrid - Biofuel
Aviation
- Efficiency - Biofuel

มาตรการ ที่เรียกว่า Lever ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะกำหนดเป้าหมาย (Level) เป็น 4 ระดับ ในแต่ละมาตรการ โดยมีหลักคิดในการกำหนดเป้าหมายดังนี้

Ambition Levels

Lv.1 เป้าหมายที่บรรลุง่าย
- มุมมองระดับนี้เป็นระดับพื้นฐาน เช่น BAU , Baseline
Lv.2 เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้
- มุมมองระดับนี้เป็นระดับที่มีความเชื่อมั่นที่จะบรรลุได้ส่วนใหญ่เป็นแผนระยะยาวที่มีอยู่ในปัจจุบัน
Lv.3 เป้าหมายที่คาดว่าจะมีเทคโนโลยีมารองรับ
- มุมมองระดับนี้เป็นระดับที่มีศักยภาพตามเทคโนโลยีปัจจุบัน หรืออยู่ระหว่าง Lv.2 กับ Lv.4
Lv.4 เป้าหมายที่เป็นไปได้สูงสุด
- มุมมองระดับนี้เป็นระดับใช้ศักยภาพทางทฤษฎีอย่างเต็มที่ เป็นระดับที่มีความเสี่ยงมากที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย จึงความเลือกใช้ อย่างระมัดระวัง หรือใช้ระดับนี้ให้น้อยที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Workshop (วันที่ 4 - 25 เมษายน 2565)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Thailand 2050 Calculator (วันที่ 8 และ 10 สิงหาคม 2565)