การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 18
ฮานอย ประเทศเวียดนาม
3 กรกฎาคม 2543

 

ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) ได้อนุมัติให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต์ โพธิวิหค) ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลด้านนโยบายพลังงานของประเทศ และในฐานะรัฐมนตรีพลังงานของประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนำผู้แทนไทยจาก 5 หน่วยงานหลักได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เดินทางไปร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 18 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2543 นั้น ปรากฏผลสำเร็จอันดียิ่ง โดยมีรายละเอียดของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานดังนี้

การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 18 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยก่อนหน้าการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน มีการประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน กับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (นายฟาน วัน ไค) ได้ทำพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 18 อย่างเป็นทางการ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีฯ นายฟาน วัน ไค ได้กล่าวถึง สาขาพลังงานว่าเป็นหนึ่งในสาขาสำคัญ ของความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการฮานอย และประเทศเวียดนามได้ตระหนักดีถึงความสำเร็จ ของความร่วมมือทางด้านพลังงานของประเทศภาคีอาเซียน รวมทั้งความช่วยเหลือ และการสนับสนุนของอาเซียน และประเทศอื่นๆ ในการพัฒนาสาขาพลังงานของอาเซียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งเวียดนาม (ดร. ดัง วู ชู) เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 18 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และทรัพยากรแห่งบรูไน ดารูซซาลาม (เปฮิน ดาโต๊ะ อับดุล เราะห์มาน ตาอิบ) เป็นรองประธาน

กิจกรรมของโอเปค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานแห่งอินโดนีเซีย (นายซูสิโล บัมบัง ยุดโดโยโน) ได้รายงานสรุปกิจกรรมขององค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) ต่อที่ประชุม โดยเน้นย้ำว่ากลุ่มโอเปคจะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมีเสถียรภาพของตลาดน้ำมัน

ความมั่นคงในการจัดหาพลังงาน เพื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นความมั่นคงด้านพลังงาน ในภูมิภาคอาเซียน และต่างมีแนวคิดร่วมกัน ที่จะเร่งดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของผู้นำอาเซียน ในการพัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย โครงการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน และ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคอาเซียนให้แล้วเสร็จ ที่ประชุมตระหนักดีว่าหากเร่งดำเนินการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ย่อมจะส่งผลดีต่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคอาเซียน

รัฐมนตรีรับทราบผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงาน การกระจายแหล่งพลังงานให้มีความหลากหลาย การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน รวมทั้ง การใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ และพลังงานทดแทน จะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความยั่งยืน และความมั่นคงทางด้านพลังงาน นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำความสำคัญ ในการจัดทำแผนแม่บทระบบสายส่งไฟฟ้า และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การเร่งระดมทุนทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ ของโครงการด้านพลังงาน ให้สำเร็จลุล่วงไป อีกทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี ในการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนด้านพลังงานของอาเซียน

สถานะในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน สำหรับความร่วมมือด้านพลังงาน (พ.ศ. 2542 – 2547)

รัฐมนตรีแสดงชื่นชมต่อคณะทำงานด้านพลังงานทุกชุด ภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน รวมทั้งองค์กรด้านพลังงานอื่นๆ ของอาเซียน ในการจัดวางระบบเพื่อดำเนินการตามแผนงาน และกิจกรรมของแผนปฏิบัติการอาเซียน สำหรับความร่วมมือด้านพลังงาน (พ.ศ. 2542-2547) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีได้รับทราบถึงความสำเร็จอันดี และความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้

รัฐมนตรียังได้แสดงความชื่นชมต่อศูนย์พลังงานอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียน ที่ช่วยประสานงานทางด้านวิชาการต่างๆ เพื่อสนับสนุนแผนงานและกิจกรรมด้านต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการ และโดยเฉพาะจากคู่เจรจาของอาเซียน

การประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานกับ เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น

รัฐมนตรีได้รับทราบผลการจัดประชุมหารือประจำปีระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน กับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการหารือเชิงนโยบาย และการถ่ายโอนความรู้ทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในโครงการทางด้านพลังงาน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งอาเซียน และญี่ปุ่น ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบต่อกิจกรรมความร่วมมือ ระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น โดยครอบคลุม การวางแผนความมั่นคงทางด้านพลังงาน ด้านประสิทธิภาพพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง ด้านพลังงานใหม่และพลังงานทดแทน สำหรับในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2544 ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วจากการประชุมหารือ ระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน กับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543 ณ กรุงฮานอย

กิจกรรมของคณะมนตรีอาเซียนด้านปิโตรเลียม

รัฐมนตรีรับทราบถึงความพยายามของสมาชิกคณะมนตรีอาเซียนด้านปิโตรเลียม ที่จะผลักดันให้มีกิจกรรม และโอกาสร่วมกันในการสำรวจ การผลิต การขนส่งและการกลั่น การค้าและการตลาด นอกจากนี้ยังรวมถึง เทคโนโลยี และการให้บริการ ในโครงการเชื่อมโยงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน รัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท่อส่งก๊าซ ควบคู่กันกับแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของภาคีอาเซียน โดยจะทำการเชื่อมโยงระบบก๊าซธรรมชาติ ในแต่ละประเทศเข้ากับเครือข่ายในระดับภูมิภาค

รางวัลพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 1

รัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับกรมสรรพากรของสิงคโปร์ และบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด ของประเทศไทยในฐานะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 1 คณะทำงานด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์พลังงานอาเซียน เป็นผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ผู้เชี่ยวชาญด้าน ประสิทธิภาพพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานของอาเซียน ทำหน้าที่คัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย และทำการตัดสินรอบสุดท้าย ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2543

กิจกรรมของศูนย์พลังงานอาเซียน

รัฐมนตรีแสดงความชื่นชมต่อรายงานของศูนย์พลังงานอาเซียน และให้การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียน (พ.ศ. 2542 – 2547) ต่อไป รัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมศูนย์ฯ ที่มุ่งเน้นในด้านการวางแผนพลังงานของภูมิภาค การจัดทำนโยบาย การพัฒนาบริการพื้นฐานด้านพลังงาน และการส่งเสริมระบบพลังงานทดแทน และพลังงานที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมทางด้านพลังงานของอาเซียน

รัฐมนตรีสนับสนุนให้ประเทศภาคีอาเซียน เข้าร่วมในกิจกรรมทางด้านพลังงานของอาเซียน ดังต่อไปนี้

  1. การประชุมหารือด้านธุรกิจและการลงทุน สำหรับพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงานของเอเซีย-แปซิฟิค ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2543 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
  2. การสัมมนาภายใต้หัวข้ออนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติ และการประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า (CEPSI) ปี 2543 ในระหว่างวันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2543 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 19

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 19 จะมีขึ้นที่ประเทศบรูไน ดารูสซาลาม ในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2544

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 18 จัดขึ้นตามเจตนารมณ์ของอาเซียน เพื่อมิตรภาพ และเอกภาพของเหล่าภาคีอาเซียน

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 49 กรกฎาคม-กันยายน 2543