Oil price 18 Oct2019
 
34.66
-
-
-
35.11
-
35.16
34.96
-
34.96
27.25
27.25
27.25
27.25
27.25
27.25
27.25
27.25
27.25
27.25
26.98
26.98
26.98
26.98
26.98
26.98
26.98
26.98
26.98
26.98
24.24
24.24
24.24
24.24
24.24
-
24.24
24.24
24.24
24.24
19.84
19.84
-
-
-
-
-
19.84
-
-
25.69
25.69
25.69
25.69
25.69
25.69
25.69
25.69
25.69
25.69
23.69
23.69
23.69
-
-
-
-
-
-
-
22.69
22.69
22.69
22.69
22.69
-
22.69
22.69
-
22.69
29.54
29.56
29.94
29.94
29.94
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
Effective date
9 Oct 05:00
9 Oct 05:00
11 Oct 05:00
9 Oct 05:00
9 Oct 05:00
9 Oct 05:00
9 Oct 05:00
9 Oct 05:00
9 Oct 05:00
9 Oct 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre