Oil price 4 Jul 2022
 
51.96
-
-
-
53.31
-
52.46
52.76
-
52.76
44.55
44.55
45.45
45.15
45.45
44.55
44.55
44.55
45.15
44.55
44.28
44.28
45.18
44.88
45.18
44.28
44.28
44.28
44.88
44.28
43.44
43.44
44.34
44.04
44.34
-
43.44
43.44
44.04
43.44
37.14
37.14
-
-
-
-
-
-
-
-
34.94
34.94
35.24
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
35.24
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
34.94
35.24
-
34.94
-
34.94
34.94
-
34.94
46.36
49.36
51.69
50.56
50.59
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
Effective date
2 Jul 05:00
2 Jul 05:00
2 Jul 05:00
2 Jul 05:00
2 Jul 05:00
2 Jul 05:00
2 Jul 05:00
2 Jul 05:00
2 Jul 05:00
2 Jul 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre