Oil price 1 Apr2020
 
25.66
-
-
-
26.11
-
26.16
25.66
-
25.66
18.25
18.25
18.85
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
17.98
17.98
18.58
17.98
17.98
17.98
17.98
17.98
17.98
17.98
15.24
15.24
15.84
15.24
15.24
-
15.24
15.24
15.24
15.24
14.84
14.84
-
-
-
-
-
14.84
-
-
20.49
20.49
20.79
20.49
20.49
20.49
20.49
20.49
20.49
20.49
17.49
17.49
17.79
17.49
17.49
17.49
17.49
17.49
-
17.49
17.24
17.24
17.54
17.24
17.24
-
17.24
17.24
-
17.24
24.34
24.36
26.34
26.04
26.04
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
Effective date
1 Apr 05:00
1 Apr 05:00
25 Mar 05:00
1 Apr 05:00
1 Apr 05:00
1 Apr 05:00
1 Apr 05:00
1 Apr 05:00
1 Apr 05:00
1 Apr 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre