อากรแสตมป์

 

หนังสือมอบอำนาจ
 

 
ทำที่............................................
วันที่..............เดือน............................พ.ศ......................

          ข้าพเจ้า............................ อายุ.............................ปี บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานองค์การรัฐ เลขที่......... อยู่บ้านเลขที่........... หมู่ที่........... ซอย................................. ถนน...................................................... ตำบล/แขวง............... อำเภอ/เขต...................... จังหวัด...................... โทรศัพท์...................... โทรสาร................

          ขอมอบอำนาจให้........................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่........... หมู่ที่........... ซอย................................. ถนน...................................... ตำบล/แขวง.......................... อำเภอ/เขต............................. จังหวัด...................... โทรศัพท์................... ซึ่งถือบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานองค์การรัฐ เลขที่................... ตามสำเนาแนบ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า นครหลวงแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ การใดอันผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปดังกล่าว ให้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้
กระทำการนั้นด้วยตนเองทุกประการ


ลงชื่อ........................................ผู้มอบอำนาจ/ประทับตรา

       (.......................................)


ลงชื่อ........................................พยาน

       (.......................................)
ลงชื่อ........................................ผู้รับมอบอำนาจ

       (.......................................)


ลงชื่อ........................................พยาน

       (.......................................)

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ใช้ไฟฟ้า