อัตราค่าไฟฟ้า TOU
อีกทางเลือก ของการประหยัดค่าไฟฟ้า

 

อัตราค่าไฟฟ้า TOU เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate) โดยค่าไฟจะแพงในช่วงที่ระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก (On Peak) ระหว่างเวลา 09.00 - 22.00 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์ เนื่องจากการไฟฟ้าต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงทุกชนิด ทั้งที่มีราคาถูกและแพง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่ในช่วงที่ระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย (Off Peak) ระหว่างเวลา 22.00 - 09.00 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์ และทั้งวันของวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการที่ไม่รวมวันหยุดชดเชย ค่าไฟจะถูก เนื่องจากการไฟฟ้าสามารถเลือกเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงราคาถูกได้ ดังนั้น อัตราค่าไฟฟ้า TOU จึงเป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่แท้จริง

อัตราค่าไฟฟ้า TOU ได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2540 ที่ผ่านมา เพื่อลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ลง โดยกำหนดให้เป็นอัตราเลือกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิม และเป็นอัตราบังคับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 355,000 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป หรือใช้พลังไฟฟ้าเกินกว่า 2,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป และเมื่อกลางปี 2545 รัฐก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กสามารถเลือกใช้อัตรา TOU ได้แล้ว

การคิดค่าไฟฟ้าแบบอัตรา TOU
สำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก

ระดับแรงดัน ค่าพลังงานไฟฟ้า
บาท/หน่วย
ค่าบริการ
บาท/เดือน
On Peak Off Peak
ต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์ 4.3093 1.2246 57.95
1. On Peak : เวลา 09.00-22.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
2. Off Peak : เวลา 22.00-09.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
: เวลา 00.00-24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และ
   วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)

 

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กที่เหมาะสมกับอัตราค่าไฟฟ้า TOU

 1. บ้านอยู่อาศัยที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วง 800-1,500 หน่วยต่อเดือน โดยทั่วไปจะมีเครื่องปรับอากาศเฉลี่ย 2 เครื่อง ตู้เย็น 1 เครื่อง โทรทัศน์ 1-2 เครื่อง หม้อหุงข้าว 1 เครื่อง เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง มีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงเวลา 18.00-22.00 น. และเวลา 23.00-07.00 น.ของวันจันทร์-ศุกร์ รวมทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ มีการใช้ไฟมากกว่าวันปกติ อัตราค่าไฟฟ้า TOU จะช่วยลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 300-400 บาท ต่อเดือน
 2. บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 1,500 หน่วยต่อเดือน โดยทั่วไปพบว่า มีเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง ตู้เย็น 3 เครื่อง โทรทัศน์ 4-5 เครื่อง หม้อหุงข้าว 3 เครื่อง เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง มีการใช้ไฟฟ้ามาก ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. เป็นประจำทุกวัน อัตราค่าไฟฟ้า TOU จะช่วยลด ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 1,200-1,700 บาท ต่อเดือน

 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟของกิจการขนาดเล็กที่ได้ประโยชน์จาก TOU

กิจการขนาดเล็กที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วง Off Peak มากกว่า On Peak ในสัดส่วน 60 : 40 หรือมีการใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอ และเป็นประจำทุกวัน ได้แก่

 1. อาคารพาณิชย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้จะใช้ไฟฟ้ามากตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงเช้า โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มาก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ พัดลม
 2. กิจการการประปาจะใช้ไฟฟ้ามาก (มอเตอร์ปั๊มน้ำ) ในช่วงเวลา 18.00-04.00 น. และเวลา 06.00-20.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ นอกจากนี้ในวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีการใช้ไฟฟ้ามากกว่าวันทำการ
 3. กิจการร้านค้า หรือห้างขายสินค้าทั่วไป และใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีการใช้ไฟฟ้ามากตั้งแต่เวลา 18.00-04.00 น. อุปกรณ์ไฟฟ้าหลักที่ใช้ ได้แก่ แสงสว่าง และความเย็น
 4. กิจการร้านขายของชำ (ค้าส่ง) มีการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสม่ำเสมอและเป็นประจำทุกวัน
 5. กิจการร้านขายอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ และเป็นบ้านอยู่อาศัย มีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วง 18.00-24.00 น. เป็นประจำทุกวัน และมีการใช้ไฟฟ้ามากรองลงมาในช่วงหลัง 24.00 - 04.00 น.
 6. กิจการสถานีบริการน้ำมัน ส่วนใหญ่เป็นกิจการที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 7. กิจการโรงแรม มีการใช้ไฟฟ้ามากตั้งแต่เวลา 21.00-06.00 น. เป็นประจำทุกวัน
 8. กิจการสถานที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเช่า แฟลต อพาร์ตเม้นท์ จะมีการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงเวลา 18.00-07.00 เป็นประจำทุกวัน
 9. กิจการบริการโทรศัพท์ มีการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสม่ำเสมอ และเป็นประจำทุกวัน

 

ลองจดหน่วย 1 สัปดาห์ ก่อนเลือกใช้อัตรา TOU

เพื่อการตัดสินใจของผู้ใช้ไฟฟ้าหากต้องการเปลี่ยนมาใช้อัตรา TOU จึงควรตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าของตนเองในเบื้องต้น โดยจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องวัดมิเตอร์วันละ 2 เวลา ในช่วงวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. ครั้งหนึ่ง และเวลา 22.00 น.อีกครั้งหนึ่ง ส่วน วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ซึ่งเป็น Off Peak ทั้งวัน ดังนั้นเมื่อจดหน่วยวันศุกร์เวลา 22.00 น. แล้ว ให้ข้ามมาบันทึกในวันจันทร์เวลา 09.00 น. อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงนำผลการบันทึกมาคำนวณราคาตามช่วงเวลาของอัตรา TOU ซึ่งนอกจากนำไปเปรียบเทียบกับอัตราค่าไฟฟ้าปกติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนเปลี่ยนมาใช้อัตรา TOU แล้ว ยังทำให้ทราบสัดส่วนของการใช้ไฟฟ้าในช่วง On Peak และ Off Peak ด้วย

 

เครื่องวัดฯ สำหรับอัตราค่าไฟฟ้า TOU

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กที่เลือกใช้อัตรา TOU จะต้องรับภาระเกี่ยวกับเครื่องวัดฯ TOU ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบด้วยกัน คือ

 1. การติดตั้งเครื่องวัด TOU ใหม่แทนเครื่องวัดเดิม หรือเรียกว่าระบบ RMR (Remote Meter Reading) วิธีนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถอ่านจำนวนหน่วยตามช่วงเวลาของการใช้จากมิเตอร์ TOU ได้โดยตรง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 17,000 - 20,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. การดัดแปลงเครื่องวัดเดิมให้วัดหน่วย TOU ได้ หรือเรียกว่าระบบ AMR (Automatic Meter Reading) เปิดให้บริการเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตสามเสน คลองเตย ราษฎร์บูรณะ และนนทบุรี ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแรกเข้าโครงการเป็นเงิน 800 บาท และ ค่าบริการ ด้านเครื่องวัดฯ เดือนละ 110 บาท (ค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ส่วน ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม)

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างง่ายๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากอัตรา TOU

 1. เปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา 22.00 - 09.00 น.
 2. ใช้ไฟในช่วงเช้าให้เสร็จก่อนเวลา 09.00 น.
 3. ซักผ้า รีดผ้า ในวันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการที่ไม่ใช่วันหยุดชดเชยอย่างเต็มที่ หรือ ถ้าจำเป็นต้องทำในวันปกติก็ให้ทำในช่วงก่อนเวลา 09.00 น. หรือหลังเวลา 22.00 น.
 4. สำหรับกิจการต่างๆ ที่ทำงานเป็นกะ อาจพิจารณาเลื่อนการทำงานเป็นกะกลางคืน และวันเสาร์ - อาทิตย์ โดยหยุดงานในวันธรรมดาแทน
 5. ใช้ไฟฟ้าช่วง On Peak เท่าที่จำเป็น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

--------------------