อัตราค่าไฟฟ้า
จำแนกตามกิจการไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

สารบัญ

อัตราปกติ

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ TOU

ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าจำแนกตามกิจการไฟฟ้า


 

อัตราปกติ

ประเภทที่ 1.1 บ้านอยู่อาศัย

สำหรับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัด สำนักสงฆ์ และ สถานประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

1. ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน

 การใช้ไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าจริง การอุดหนุนค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ
ระบบผลิตไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ระบบส่ง (บาท/หน่วย) ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
ค่าบริการรายเดือน       40.90   -32.71   8.19
หน่วยที่ 0 - 5 1.5518 0.2818 0.4849   - 2.3185   0.0000  
หน่วยที่ 6 – 15 1.5518 0.2818 0.4849   - 0.9609   1.3576  
หน่วยที่ 16 – 25 1.5518 0.2818 0.4849   - 0.7740   1.5445  
หน่วยที่ 26 – 35 1.5518 0.2818 0.4849   - 0.5217   1.7968  
หน่วยที่ 36 – 100 1.5518 0.2818 0.4849   - 0.1385   2.1800  
หน่วยที่ 101 – 150 1.5518 0.2818 0.4849   - 0.0451   2.2734  
หน่วยที่ 151 – 400 1.5518 0.2818 0.4849   0.4596   2.7781  
หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป 1.5518 0.2818 0.4849   0.6595   2.9780  

2. ใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน

 การใช้ไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าจริง การอุดหนุนค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ
ระบบผลิตไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ระบบส่ง (บาท/หน่วย) ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
ค่าบริการรายเดือน       40.90   -   40.90
หน่วยที่ 0 - 150 1.5518 0.2818 0.4849   - 0.5138   1.8047  
หน่วยที่ 151 – 400 1.5518 0.2818 0.4849   0.4596   2.7781  
หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป 1.5518 0.2818 0.4849   0.6595   2.9780  

หมายเหตุ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย จะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.1 แต่หากมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือนในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.2 และเมื่อใดที่การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.1
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดเกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย ให้ใช้อัตราประเภทที่ 1.1.2

 

ประเภทที่ 2.1 กิจการขนาดเล็ก

สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับบ้านอยู่อาศัย อุตสาหกรรม ส่วนราชการที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรืออื่นๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

 ระดับแรงดัน/ การใช้ไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าจริง การอุดหนุนค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ
ระบบผลิตไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ระบบส่ง (บาท/หน่วย) ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
2.1.1 22-33 กิโลโวลท์                
ค่าบริการรายเดือน       228.17   -   228.17
ค่าพลังงานไฟฟ้า 1.5765 0.3419 0.3009   0.2456   2.4649 -
2.1.2 ต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์                
ค่าบริการรายเดือน       57.95   -17.05   40.90
หน่วยที่ 0 – 150 1.6437 0.3624 0.6187   - 0.8201   1.8047  
หน่วยที่ 151 – 400 1.6437 0.3624 0.6187   0.1533   2.7781  
หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป 1.6437 0.3624 0.6187   0.3532   2.9780  

 

ประเภทที่ 6.1 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

สำหรับการใช้ไฟฟ้าของหน่วยราชการ สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน รวมถึงองค์กรที่ไม่ใช่ส่วนราชการ แต่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ โดยไม่คิดค่าตอบแทน แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทำการของหน่วยราชการต่างประเทศ และสถานที่ทำการ ขององค์กรระหว่างประเทศ โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

ระดับแรงดัน/ การใช้ไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าจริง การอุดหนุนค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ
ระบบผลิตไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ระบบส่ง (บาท/หน่วย) ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
ตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ ขึ้นไป 1.5804 0.3605 0.1859 228.17 - 0.1556 - 1.9712 228.17
22-33 กิโลโวลท์ 1.6108 0.3729 0.3270 228.17 - 0.1695 - 2.1412 228.17
ต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์       20.00   -   20.00
หน่วยที่ 0 – 10 1.6810 0.3951 0.6731   -1.3916   1.3576  
หน่วยที่ 11 เป็นต้นไป 1.6810 0.3951 0.6731   - 0.3010   2.4482  

หมายเหตุ วัด สถานประกอบศาสนกิจ ที่คิดอัตราประเภทบ้านอยู่อาศัย หากมีการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 350 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 6.1 และเมื่อใดที่การใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 350 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1

 

ประเภทที่ 7.1 สูบน้ำเพื่อการเกษตร

สำหรับการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรของหน่วยราชการ สหกรณ์เพื่อการเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

 การใช้ไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าจริง การอุดหนุนค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ
ระบบผลิตไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ระบบส่ง (บาท/หน่วย) ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
ค่าบริการรายเดือน       228.17   -113.01   115.16
หน่วยที่ 0 – 100 1.5945 0.3582 0.3146   -1.6221   0.6452  
หน่วยที่ 101 เป็นต้นไป 1.5945 0.3582 0.3146   - 0.4705   1.7968  

 

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ( Time of Use : TOU )

ประเภทที่ 1.2 บ้านอยู่อาศัย
ประเภทที่ 2.2 กิจการขนาดเล็ก

 ระดับแรงดัน อัตราค่าไฟฟ้าจริง การอุดหนุนค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ
ระบบผลิตไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ระบบส่ง (บาท/หน่วย) ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
  Peak Off Peak Peak Peak   Peak   Peak Off Peak  
22 กิโลโวลท์ขึ้นไป 1.9892 1.1914 0.7058 0.9296 228.17 - - 3.6246 1.1914 228.17
ต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 2.0927 1.2246 0.7481 1.9384 57.95 - 0.4699 - 4.3093 1.2246 57.95

Peak : เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
Off Peak : เวลา 22.00 – 09.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ และ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

หมายเหตุ

 1. เป็นอัตราเลือกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก เมื่อใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราเดิมไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าเครื่องวัด TOU และหรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด
 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เลือกใช้อัตรา TOU กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลง ซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณหน่วยคิดเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย

 

ประเภทที่ 3.2 กิจการขนาดกลาง
ประเภทที่ 4.2 กิจการขนาดใหญ่
ประเภทที่ 5.1 กิจการเฉพาะอย่าง
ประเภทที่ 6.2 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

 ระดับแรงดัน อัตราค่าไฟฟ้าจริง การอุดหนุนค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ
ระบบผลิตไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ระบบส่ง (บาท/หน่วย) ระบบจำหน่าย (บาท/กิโลวัตต์) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ระบบจำหน่าย (บาท/กิโลวัตต์) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์) ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
Peak Off Peak Peak Peak   Peak   Peak Peak Off Peak  

69 กิโลโวลท์ขึ้นไป

1.9314 1.1726 0.6822 74.14 228.17 - - 74.14 2.6136 1.1726 228.17

22-33 กิโลโวลท์

1.9892 1.1914 0.7058 132.93 228.17 - - 132.93 2.6950 1.1914 228.17

ต่ำกว่า 22กิโลโวลท์

2.0927 1.2246 0.7481 277.19 228.17 - 67.19 - 210.00 2.8408 1.2246 228.17

Peak : เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
Off Peak : เวลา 22.00 – 09.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ และ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

อัตราขั้นต่ำ : ค่าไฟฟ้าต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน

หมายเหตุ

 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณกิโลวัตต์ และ หน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
 2. อัตรา TOU เป็นอัตราบังคับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าหลักเกณฑ์ประเภทที่ 3 หรือ 4 เป็นครั้งแรกตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2543 ประเภทที่ 5 ทุกราย และ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิมที่เคยใช้ TOU แล้ว
 3. อัตรา TOU เป็นอัตราเลือก สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 รายเดิม ประเภทที่ 6 และผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOD ทุกราย เมื่อใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราเดิมไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าเครื่องวัด TOU และหรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด
 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเรียกเก็บค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 , 4 และ 5 ที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์แลค (Lag) เฉพาะเดือนที่มีความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉลี่ย 15 นาทีสูงสุดเกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดเมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว โดยส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ (KVAR) ละ 14.02 บาท (เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวาร์)

 

ประเภทที่ 7.2 สูบน้ำเพื่อการเกษตร

 ระดับแรงดัน อัตราค่าไฟฟ้าจริง การอุดหนุนค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ
ระบบผลิตไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ระบบส่ง (บาท/หน่วย) ระบบจำหน่าย (บาท/กิโลวัตต์) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ระบบจำหน่าย (บาท/กิโลวัตต์) ค่าบริการ (บาท/เดือน) ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์) ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
Peak Off Peak Peak Peak   Peak   Peak Peak Off Peak  
22 กิโลโวลท์ขึ้นไป 1.9892 1.1914 0.7058 132.93 228.17 - - 132.93 2.6950 1.1914 228.17
ต่ำกว่า 22กิโลโวลท์ 2.0927 1.2246 0.7481 277.19 228.17 - 67.19 - 210.00 2.8408 1.2246 228.17

Peak : เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
Off Peak : เวลา 22.00 – 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ และ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

อัตราขั้นต่ำ : ค่าไฟฟ้าต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน

หมายเหตุ

 1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำ ของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า หรือ หม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เฉพาะที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำประกอบ ซี.ที.) ให้คำนวณกิโลวัตต์ และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
 2. ประเภทที่ 7.2 เป็นอัตราเลือก เมื่อใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราประเภทที่ 7.1 ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าเครื่องวัด TOU และหรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าจำแนกตามกิจการไฟฟ้า

 1. การอุดหนุนค่าไฟฟ้าที่แสดงค่าเป็น + (บวก) หมายถึง ให้การอุดหนุน แสดงค่าเป็น – (ลบ) หมายถึง ได้รับการอุดหนุน
 2. ค่าไฟฟ้าฐานที่เรียกเก็บ = ค่าไฟฟ้าจริง + การอุดหนุนค่าไฟฟ้า
 3. ผ่อนผันการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 จนถึง เดือนกันยายน 2545
 4. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) จะจำแนกรายละเอียดตามกิจการไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกัน โดยจะแสดงไว้ในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
 5. อัตราค่าไฟฟ้าจำแนกตามกิจการดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 


 

เริ่มใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 

NEPO, 8 Mar 2001