อัตราค่าไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง

 

สารบัญ

 


ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่างๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

1.1 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน

อัตรารายเดือน : ค่าพลังงานไฟฟ้า    ค่าพลังงานไฟฟ้า
หน่วยที่ 1 - 5 เป็นเงิน 0.00 บาท
หน่วยที่ 6 - 15 หน่วยละ 1.3576 บาท
หน่วยที่ 16 - 25 หน่วยละ 1.5445 บาท
หน่วยที่ 26 - 35 หน่วยละ 1.7968 บาท
หน่วยที่ 36 - 100 หน่วยละ 2.1800 บาท
หน่วยที่ 101 - 150 หน่วยละ 2.2734 บาท
หน่วยที่ 151 - 400 หน่วยละ 2.7781 บาท
เกิน 401หน่วยขึ้นไป หน่วยละ 2.9780 บาท
ค่าบริการ : เดือนละ 8.19 บาท

1.2 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน

อัตรารายเดือน : ค่าพลังงานไฟฟ้า   ค่าพลังงานไฟฟ้า
หน่วยที่ 1 - 150 หน่วยละ 1.8047 บาท
หน่วยที่ 151 - 400 หน่วยละ 2.7781 บาท
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป หน่วยละ 2.9780 บาท
ค่าบริการ : เดือนละ 40.90 บาท

1.3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)

อัตรารายเดือน ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
1* 2*
1.3.1 แรงดัน 12-24 เควี. 3.6246 1.1914 228.17
1.3.2 แรงดันต่ำกว่า 12 เควี. 4.3093 1.2246 57.95

 


ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรืออื่นๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

2.1 อัตราปกติ

อัตรารายเดือน : ค่าพลังงานไฟฟ้า    ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
2.1.1 แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลต์ หน่วยละ 2.4649
ค่าบริการ : เดือนละ 228.17 บาท    
2.1.2 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์    
 - หน่วยที่ 1 - 150 หน่วยละ 1.8047
 - หน่วยที่ 151 - 400 หน่วยละ 2.7781
 - เกิน 400 หน่วยขึ้นไป หน่วยละ 2.9780
ค่าบริการ : เดือนละ 40.90 บาท    

2.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)

อัตรารายเดือน : ค่าพลังงานไฟฟ้า  ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
1* 2*
2.2.1 แรงดัน 12 - 24 เควี. 3.6246 1.1914 228.17
2.2.2 แรงดันต่ำกว่า 12 เควี. 4.3093 1.2246 57.95

 


ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานที่ทำการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติ และสถานที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด ตั้งแต่ 30 ถึง 999 กิโลวัตต์  และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน ไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

3.1 อัตราปกติ

อัตรารายเดือน  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
3.1.1 แรงดัน 69 เควี.ขึ้นไป 175.70 1.6660
3.1.2 แรงดัน 12 - 24 เควี. 196.26 1.7034
3.1.3 แรงดันต่ำกว่า 12 เควี. 221.50 1.7314

3.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)

อัตรารายเดือน  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
1* 1* 2*
3.2.1 แรงดัน 69 เควี.ขึ้นไป 74.14 2.6136 1.1726 228.17
3.2.2 แรงดัน 12 - 24 เควี. 132.93 2.6950 1.1914 228.17
3.2.3 แรงดันต่ำกว่า 12 เควี. 210.00 2.8408 1.2246 228.17

 


ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานที่ทำการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติ และสถานที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนเกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

4.1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน (Time of Day Tariff : TOD Tariff)

อัตรารายเดือน  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์) ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
1* 2* 3*
4.1.1 แรงดัน 69 เควี.ขึ้นไป 224.30 29.91 0 1.6660
4.1.2 แรงดัน 12 - 24 เควี. 285.05 58.88 0 1.7034
4.1.3 แรงดันต่ำกว่า 12 เควี. 332.71 68.22 0 1.7314

4.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)

อัตรารายเดือน  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
1* 1* 2*
4.2.1 แรงดัน 69 เควี.ขึ้นไป 74.14 2.6136 1.1726 228.17
4.2.2 แรงดัน 12 - 24 เควี. 132.93 2.6950 1.1914 228.17
4.2.3 แรงดันต่ำกว่า 12 เควี. 210.00 2.8408 1.2246 228.17

 


ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

5.1 อัตราปกติ

อัตรารายเดือน  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
5.1.1 แรงดัน 69 เควี.ขึ้นไป 220.56 1.6660
5.1.2 แรงดัน 12 - 24 เควี. 256.07 1.7034
5.1.3 แรงดันต่ำกว่า 12 เควี. 276.64 1.7314

5.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)

อัตรารายเดือน  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
1* 1* 2*
5.2.1 แรงดัน 69 เควี.ขึ้นไป 74.14 2.6136 1.1726 228.17
5.2.2 แรงดัน 12 - 24 เควี. 132.93 2.6950 1.1914 228.17
5.2.3 แรงดันต่ำกว่า 12 เควี. 210.00 2.8408 1.2246 228.17

 


ประเภทที่ 6 ส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ต่ำกว่า 1,000 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน และองค์กรที่ไม่ใช่ส่วนราชการ แต่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ โดยไม่คิดค่าตอบแทน รวมถึง สถานที่ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้องแต่ไม่รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานที่ทำการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติ และสถานที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

6.1 อัตราปกติ

อัตรารายเดือน  ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
6.1.1 แรงดัน 69 เควี.ขึ้นไป 1.9712 228.17
6.1.2 แรงดัน 12 - 24 เควี. 2.1412 228.17
6.1.3 แรงดันต่ำกว่า 12 เควี.   20.00
 - หน่วยที่ 1 - 10 1.3576  
 - เกินกว่า 10 หน่วยขึ้นไป 2.4482  

6.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)

  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
1* 1* 2*
6.2.1 แรงดัน 69 เควี.ขึ้นไป 74.14 2.6136 1.1726 228.17
6.2.2 แรงดัน 12 - 24 เควี. 132.93 2.6950 1.1914 228.17
6.2.3 แรงดันต่ำกว่า 12 เควี. 210.00 2.8408 1.2246 228.17

 


ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร

 

สำหรับการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรของส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกรที่ทางราชการรับรอง หรือสหกรณ์เพื่อการเกษตร โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

7.1 อัตราปกติ

อัตรารายเดือน    ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
หน่วยที่ 1 - 100 หน่วยละ 0.6452
เกินกว่า 100 หน่วยเป็นต้นไป หน่วยละ 1.7968
ค่าบริการ : เดือนละ 115.16 บาท

7.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)

อัตรารายเดือน  ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)
ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
1* 1* 2*
7.2.1 แรงดัน 12 - 24 เควี. 132.93 2.6950 1.1914 228.17
7.2.2 แรงดันต่ำกว่า 12 เควี. 210.00 2.8408 1.2246 228.17

 

 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า

 

 1. อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน คือ ค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าฐานคงที่ และค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงไปจากแผน ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส่วนที่เกินกว่ากำหนด และอัตราเงินเฟ้อ โดยจะแสดงจำนวนเงินค่าไฟฟ้าผันแปร ไว้ในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าด้วย
 3. ข้อกำหนดช่วงเวลาของการใช้ (TOU Tariff)
  1. On Peak : เวลา 09.00-22.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
  2. Off Peak : เวลา 22.00-09.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์
  : เวลา 00.00-24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)
 4. ข้อกำหนดช่วงเวลาของวัน (TOD Tariff)
  1. On Peak : เวลา 18.30-21.30 น. ของทุกวัน
  2. Partial Peak : เวลา 08.00-18.30 น. ของทุกวัน คิดเฉพาะส่วนที่เกินจากช่วง On Peak
  3. Off Peak : เวลา 21.30-08.00 น. ของทุกวัน

 

 

รายละเอียดโปรดสอบถามได้ที่ การไฟฟ้านครหลวงทุกเขต
หรือฝ่ายจัดการธุรกิจและพลังไฟฟ้า
โทร. 224-9559, Fax 226-2191
หรือ Call Center โทร. 1130
หรือ Web Site www.mea.or.th

 

 

NEPO, 4 Dec 2000