มาตรฐานคุณภาพบริการ
ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย
 

 

1. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542 ได้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เรื่อง มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยเห็นชอบมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแล โดยมาตรฐานคุณภาพบริการดังกล่าว ได้มีการกำหนดค่าปรับที่การไฟฟ้าจะต้องจ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดได้ โดยค่าปรับจะอยู่ระหว่าง 50-2,000 บาท ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2543 เป็นต้นไป

 

2. มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้า

2.1 เนื่องจากกิจการจำหน่ายไฟฟ้าเป็นกิจการผูกขาด ดังนั้น รัฐจึงจำเป็นต้องกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้า แต่หากไม่มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพบริการแล้ว การไฟฟ้าอาจใช้วิธีลดคุณภาพบริการเพื่อลดค่าใช้จ่าย ดังนั้น ในการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องกำกับดูแลทั้งด้านราคาและมาตรฐานคุณภาพบริการควบคู่กัน

2.2 การกำหนดมาตรฐานคุณภาพบริการ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standards)
 2. มาตรฐานการให้บริการ (Customer Service Standards) ซึ่งจะประกอบด้วย
  • มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)
  • มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้า (Guaranteed Standards)

2.2.1 มาตรฐานทางด้านเทคนิค (Technical Standards) ประกอบด้วย มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานการจ่ายไฟฟ้า และมาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

2.2.2 มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards) ประกอบด้วย การจ่ายไฟฟ้าคืนหลังจากระบบจำหน่ายขัดข้อง การร้องเรียนเรื่องแรงดันไฟฟ้า การอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า และการตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า

2.2.3 มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้า (Guaranteed Standards) ประกอบด้วย คุณภาพไฟฟ้า ระยะเวลาที่ลูกค้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า ระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอและปฏิบัติตามเงื่อนไข และระยะเวลาต่อกลับการใช้ไฟฟ้ากรณีถูกงดจ่ายไฟ โดยมาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันนี้ มีบทลงโทษโดยคิดเป็นค่าปรับที่การไฟฟ้าจะต้องจ่ายให้ผู้ใช้ไฟในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดได้ กล่าวคือ หากการไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ จะต้องจ่ายค่าปรับให้กับผู้ใช้ไฟ โดยค่าปรับจะอยู่ระหว่าง 50-2,000 บาท

 

3. แนวทางในการกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้า

3.1 แนวทางการกำกับดูแล เพื่อให้มีการกำหนดมาตรฐานทางด้านเทคนิค และมาตรฐานการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า รวมทั้งเพื่อให้มีการประเมินผล การดำเนินงานของการไฟฟ้า ให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีการกำหนดแนวทางการกำกับดูแล ดังนี้

 1. กพช./สพช. ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติข้อเสนอ ของการไฟฟ้าเกี่ยวกับมาตรฐาน ทางด้านเทคนิค และมาตรฐานการให้บริการ
 2. กพช./สพช. ติดตามการดำเนินงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบ ระหว่างรายงานการดำเนินงานที่ กฟน. และ กฟภ. จะต้องจัดทำขึ้นเป็นรายปี กับมาตรฐานที่กำหนด
 3. กพช./สพช. กำหนดบทลงโทษสำหรับการไฟฟ้า ที่มีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด

การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ สามารถดำเนินการได้ ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. กฟน. และ กฟภ. จัดทำรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพบริการที่กำหนด พร้อมทั้งชี้แจงผลการดำเนินงานโดยละเอียด
 2. สพช. พิจารณาผลการดำเนินงานในข้อ (1)
 3. สพช. เป็นผู้กำกับบริษัทที่ปรึกษาที่ตรวจสอบการลงทุนของการไฟฟ้า ว่าเป็นไปตามแผนการลงทุน ที่อนุมัติหรือไม่ โดยต้องจัดทำทุก 3-5 ปี
 4. สพช. เป็นผู้กำกับบริษัทที่ปรึกษาทำการสำรวจความคิดเห็น ของผู้ใช้ไฟฟ้า เกี่ยวกับการให้บริการ เป็นประจำทุกปี โดย กฟน. และ กฟภ. จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

 

4. มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542

4.1 มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้านครหลวง

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical standard)

มาตรฐาน
1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดที่ซื้อ-ขาย)
1.1.1 แรงดัน 115 เควี*
  (1) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟปกติ ต่ำสุด 106.4 เควี สูงสุด 117.6 เควี
  (2) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน ต่ำสุด 96.0 เควี สูงสุด 123.0 เควี
1.1.2 แรงดัน 69 เควี*
  (1) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟปกติ ต่ำสุด 63.6 เควี สูงสุด 70.4 เควี
  (2) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน ต่ำสุด 57.3 เควี สูงสุด 72.5 เควี
1.1.3 แรงดัน 24 เควี
  (1) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟปกติ ต่ำสุด 21.8 เควี สูงสุด 23.6 เควี
  (2) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน ต่ำสุด 21.6 เควี สูงสุด 24.0 เควี
1.1.4 แรงดัน 12 เควี
  (1) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟปกติ ต่ำสุด 10.9 เควี สูงสุด 11.8 เควี
  (2) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน ต่ำสุด 10.8 เควี สูงสุด 12.0 เควี
1.1.5 แรงดัน 230/400 โวลต์ 4 สาย
  (1) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟปกติ ต่ำสุด 214/371 โวลต์ 4 สาย สูงสุด 237/410 โวลต์ 4 สาย
  (2) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน ต่ำสุด 209/362 โวลต์ 4 สาย สูงสุด 240/416 โวลต์ 4 สาย
1.1.6 แรงดัน 230 โวลต์ 2 สาย
  (1) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟปกติ ต่ำสุด 214 โวลต์ สูงสุด 237 โวลต์
  (2) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน ต่ำสุด 209 โวลต์ สูงสุด 240 โวลต์
1.2 มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
1.2.1 ค่าดัชนีจำนวนไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIFI)
  (1) เขตเมือง 4.71 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
  (2) เขตอุตสาหกรรม 5.60 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
  (3) เขตชนบท 8.47 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
1.2.2 ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIDI)
  (1) เขตเมือง 113.89 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
  (2) เขตอุตสาหกรรม 153.94 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
  (3) เขตชนบท 240.84 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย

หมายเหตุ

 1. * แรงดัน 69 เควี และ 115 เควี บางครั้งอาจสูงหรือต่ำกว่ามาตรฐาน เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของ กฟน. แต่อยู่ในการควบคุมของ กฟผ.
 2. กฟน. จะขอเปลี่ยนค่า SAIFI และ SAIDI ในเขตอุตสาหกรรม ที่คำนวณได้ตามสูตรใหม่ โดยใช้ Load-based ซึ่งคำนวณจากจำนวน kVA ที่ขัดข้องต่อจำนวน kVA ที่จ่ายไฟ ทั้งนี้ ไม่รวมการขัดข้องที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ไฟฟ้า เมื่อคณะทำงานเรื่อง Reliability ของ 3 การไฟฟ้า พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

มาตรฐาน
2.1 การจ่ายไฟฟ้าคืนหลังจากระบบจำหน่ายขัดข้อง
 • สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ 60 ภายใน 3 ชั่วโมง
2.2 การร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้า
 • สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 60 ภายใน 6 เดือน
2.3 การอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง
 • สามารถอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงของผู้ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 90
 • สามารถอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงของผู้ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 98
2.4 ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
 • สามารถจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 80
2.5 การตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า
 • สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เขียนมา คิดเป็นร้อยละ 90 ของคำถามทั้งหมดภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับคำร้อง
 • สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าที่โทรศัพท์มา คิดเป็นร้อยละ 50 ของคำถามทั้งหมดภายใน 10 นาที

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน. (Guaranteed Standard of Performance)

การบริการ ระดับการให้บริการ การจ่ายค่าปรับ
3.1 คุณภาพไฟฟ้า    
3.1.1 การแจ้งการดับไฟล่วงหน้า เพื่อปฏิบัติงานตามแผน (Planned Outage) การดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ต้องแจ้งล่วงหน้า
  - อย่างน้อย 2 วัน
  - ระยะเวลาที่ดับไฟฟ้าต้องไม่เกินระยะเวลาที่แจ้งไว้
  - โดยจะแจ้งให้ทราบทางสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือ วิทยุ หรือ ประกาศทางเครื่องกระจายเสียง หรือปิดประกาศให้ทราบบริเวณปากซอย
  - ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
กฟน. จ่ายค่าปรับครั้งละ
  - 200 บาท สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ขนาดตั้งแต่ 300 KVA ขึ้นไป
3.1.2 การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ต้องแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง ยกเว้น อุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือ เหตุขัดข้องจากแหล่งผลิตไฟฟ้า กฟน. จ่ายค่าปรับครั้งละ
  - 200 บาท สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 300 KVA ขึ้นไป
3.2 ระยะเวลาที่ลูกค้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟชำระเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไข) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องดำเนินการสายนอก    
3.2.1 ระบบแรงดันต่ำ -  ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 15 (45) แอมแปร์ ทั้ง 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย

ติดตั้งภายใน 5 วันทำการ
กฟน. จ่ายค่าปรับวันละ
  -  100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
  -  ใช้ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 30 (100)-50 (150) แอมแปร์ ทั้ง 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย

ติดตั้งภายใน 10 วันทำการ
กฟน. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
  -  ใช้ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 200-400 แอมแปร์ 3 เฟส 4 สาย

ติดตั้งภายใน 23 วันทำการ
กฟน. จ่ายค่าปรับวันละ
  -  100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
3.2.2 ระบบแรงดันสูง (สายป้อน) ที่ไม่มีการเดินสายใต้ดิน ไม่อยู่ในพื้นที่การจ่ายไฟฟ้า ด้วยระบบสายใต้ดิน และไม่ใช่ประเภทอาคารชุด -  ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่ถึง 2,000 เควีเอ ในระบบสายป้อน 12 เควี หรือ 24 เควี

ติดตั้งภายใน 63 วันทำการ
กฟน. จ่ายค่าปรับวันละ
  -  200 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
3.3 ระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอ และปฏิบัติตามเงื่อนไข    
3.3.1 การโอน-เปลี่ยนชื่อ พันธบัตรการใช้ไฟฟ้า ภายใน 20 วันทำการ กฟน. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
3.3.2 การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน 20 วันทำการ กฟน. จ่ายค่าปรับวันละ
  -  100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
3.3.3 การจ่ายคืนเงินค่าบริการ ภายใน 35 วันทำการ กฟน. จ่ายค่าปรับวันละ
  -  100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
3.3.4 การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับแรงดัน และไฟกระพริบ พบผู้ใช้ไฟภายใน 10 วันทำการ กฟน. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
3.3.5 การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการอ่าน เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟภายใน 10 วันทำการ กฟน. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
3.4 ระยะเวลาการต่อกลับการใช้ไฟฟ้า กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไข)    
3.4.1 กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า ไม่เกิน 6 เดือน 1 เฟส ภายใน 1 วันทำการ
3 เฟส ภายใน 3 วันทำการ
กฟน. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
3.4.2 กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า เกินกว่า 6 เดือน ภายใน 20 วันทำการ กฟน. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

4.2 มาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical standard)

มาตรฐาน
1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดที่ซื้อ-ขาย)
1.1.1 แรงดัน 115 เควี
  (1) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟปกติ ต่ำสุด 109.2 เควี สูงสุด 120.7 เควี
  (2) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน ต่ำสุด 103.5 เควี สูงสุด 126.5 เควี
1.1.2 แรงดัน 33 เควี
  (1) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟปกติ ต่ำสุด 31.3 เควี สูงสุด 34.7 เควี
  (2) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน ต่ำสุด 29.7 เควี สูงสุด 36.3 เควี
1.1.3 แรงดัน 22 เควี
  (1) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟปกติ ต่ำสุด 20.9 เควี สูงสุด 23.1 เควี
  (2) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน ต่ำสุด 19.8 เควี สูงสุด 24.2 เควี
1.1.4 แรงดัน 220 โวลต์
  (1) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟปกติ ต่ำสุด 200 โวลต์ สูงสุด 240 โวลต์
  (2) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน ต่ำสุด 200 โวลต์ สูงสุด 240 โวลต์
1.1.5 แรงดัน 380 โวลต์
  (1) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟปกติ ต่ำสุด 342 โวลต์ สูงสุด 418 โวลต์
  (2) ช่วงระดับแรงดันกรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน ต่ำสุด 342 โวลต์ สูงสุด 418 โวลต์
1.2 มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
1.2.1 ค่าดัชนีจำนวนไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIFI)
  (1) เขตเมือง (เทศบาล) 13.70 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
  (2) เขตอุตสาหกรรม 4.95 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
  (3) เขตชนบท 21.28 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
  ค่าเฉลี่ย 18.85 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
1.2.2 ค่าดัชนีจำนวนไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIDI)
  (1) เขตเมือง (เทศบาล) 884 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
  (2) เขตอุตสาหกรรม 324 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
  (3) เขตชนบท 1,615 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
  ค่าเฉลี่ย 1,496 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย

2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

มาตรฐาน
2.1 การจ่ายไฟฟ้าคืนหลังจากระบบจำหน่ายขัดข้อง
 • สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ 60 ภายใน 4 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้นกรณีอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือเหตุขัดข้องจากแหล่งผลิตไฟฟ้า
2.2 การร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้า
 • สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 60 ภายใน 6 เดือน
2.3 การอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง
 • สามารถอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง ของผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตชนบททุก 2 เดือน คิดเป็นร้อยละ 25
 • สามารถอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง ของผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตเมืองในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 100
2.4 ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
 • สามารถจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 80
2.5 การตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า
 • สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เขียนมา คิดเป็นร้อยละ 80 ของคำถามทั้งหมดภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับคำร้อง

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standard of Performance)

การบริการ ระดับการให้บริการ การจ่ายค่าปรับ
3.1 คุณภาพไฟฟ้า    
3.1.1 การแจ้งการดับไฟล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผน (Planned Outage) การดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานต้องแจ้งล่วงหน้า
  - อย่างน้อย 2 วัน
  - ระยะเวลาที่ดับไฟฟ้าต้องไม่เกินระยะเวลาที่แจ้งไว้
  - โดยจะแจ้งให้ทราบทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ วิทยุ หรือ ประกาศทางเครื่องกระจายเสียง หรือปิดประกาศให้ทราบบริเวณปากซอย
  - ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
กฟภ. จ่ายค่าปรับครั้งละ
  - 200 บาท สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าขนาด ตั้งแต่ 300 KVA ขึ้นไป
3.1.2 การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ต้องแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง ยกเว้น อุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือ เหตุขัดข้องจากแหล่งผลิตไฟฟ้า กฟภ. จ่ายค่าปรับครั้งละ
  -  200 บาท สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลและเขตอุตสาหกรรม ที่มีการใช้ไฟตั้งแต่ 300 KVA ขึ้นไป
3.2 ระยะเวลาที่ลูกค้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไข) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องดำเนินการสายนอก    
3.2.1 ระบบแรงดันต่ำ ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ 3 เฟส (ไม่ต้องขยายเขตแรงต่ำ)
  - เขตชุมชน (เทศบาล)
    ติดตั้งภายใน 2 วันทำการ
  - นอกเขตชุมชน
    ติดตั้งภายใน 5 วันทำการ
กฟภ. จ่ายค่าปรับวันละ
  -  50 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 500 บาท
  ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 30 แอมแปร์ 3 เฟส ขึ้นไป (ไม่ต้องขยายเขตหรือปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ)
  - เขตชุมชน (เทศบาล)
    ติดตั้งภายใน 2 วันทำการ
  - นอกเขตชุมชน
    ติดตั้งภายใน 5 วันทำการ
กฟภ. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
3.2.2 ระบบแรงดันสูง
  - หม้อแปลงไม่เกิน 250 เควีเอ
ภายใน 35 วันทำการ กฟภ. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 200 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
  - หม้อแปลง เกินกว่า 250 เควีเอ ภายใน 55 วันทำการ กฟภ. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 200 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
3.3 ระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอ และปฏิบัติตามเงื่อนไข    
3.3.1 การโอน-เปลี่ยนชื่อพันธบัตร การใช้ไฟฟ้า ภายใน 30 วันทำการ กฟภ. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
3.3.2 การจ่ายคืนหลักประกัน การใช้ไฟฟ้า ภายใน 20 วันทำการ กฟภ. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
3.3.3 การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับแรงดัน และไฟกระพริบ พบผู้ใช้ไฟภายใน 15 วันทำการ กฟภ. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 50 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 500 บาท
3.3.4 การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟภายใน 10 วันทำการ กฟภ. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 50 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 500 บาท
3.4 ระยะเวลาต่อกลับการใช้ไฟฟ้า กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไข)    
3.4.1 ผู้ใช้ไฟรายเล็ก (ผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 30 kW)
  - เขตชุมชน (เทศบาล)


  - เขตนอกชุมชน

ภายใน 2 วันทำการ


ภายใน 5 วันทำการ

กฟภ. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
กฟภ. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 50 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 500 บาท
3.4.2 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ (ผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่ 30 kW ขึ้นไป) ภายใน 2 วันทำการ กฟภ. จ่ายค่าปรับวันละ
  - 100 บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

5. การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย

จากประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย พบว่า การดำเนินงานของการไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้แทบทั้งหมด และในมาตรฐานหลายข้อยังมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างมาก ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 (ครั้งที่ 88) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2545 จึงเห็นชอบให้มีการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น ดังนี้

5.1 การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง

มาตรฐานคุณภาพบริการ เกณฑ์เดิม เกณฑ์ใหม่
1.มาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดที่ซื้อ-ขาย) ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด
1.1 แรงดัน 115 เควี
  - กรณีจ่ายไฟปกติ
  - กรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน

106.4 เควี
96.0 เควี

117.6 เควี
123.0 เควี
ใช้เกณฑ์เดิม ใช้เกณฑ์เดิม
1.2 แรงดัน 69 เควี
  - กรณีจ่ายไฟปกติ
  - กรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน

63.6 เควี
57.3 เควี

70.4 เควี
72.5 เควี
ใช้เกณฑ์เดิม ใช้เกณฑ์เดิม
1.3 แรงดัน 24 เควี
  - กรณีจ่ายไฟปกติ
  - กรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน

21.8 เควี
21.6 เควี

23.6 เควี
24.0 เควี
ใช้เกณฑ์เดิม ใช้เกณฑ์เดิม
1.4 แรงดัน 12 เควี
  - กรณีจ่ายไฟปกติ
  - กรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน

10.9 เควี
10.8 เควี

11.8 เควี
12.0 เควี
ใช้เกณฑ์เดิม ใช้เกณฑ์เดิม
1.5 แรงดัน 230/400 โวลต์ 4 สาย
  - กรณีจ่ายไฟปกติ
  - กรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน

214/371 โวลต์ 4 สาย
209/362 โวลต์ 4 สาย

237/410 โวลต์ 4 สาย
240/416 โวลต์ 4 สาย
ใช้เกณฑ์เดิม ใช้เกณฑ์เดิม
1.6 แรงดัน 230 โวลต์ 2 สาย
  - กรณีจ่ายไฟปกติ
  - กรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน

214 โวลต์
209 โวลต์

237 โวลต์
240 โวลต์
ใช้เกณฑ์เดิม ใช้เกณฑ์เดิม
2. มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า    
2.1 ค่าดัชนีจำนวนไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIFI)    
  - เขตเมือง
  - เขตอุตสาหกรรม
  - เขตชนบท
  - รวม
4.71 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
5.60 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
8.47 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
5.42 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
3.35 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
3.41 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
5.43 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
3.70 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
2.2 ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIDI)    
  - เขตเมือง
  - เขตอุตสาหกรรม
  - เขตชนบท
  - รวม
113.89 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
153.94 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
240.84 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
132.93 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
74.62 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
84.91 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
128.37 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
82.73 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
3. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป    
3.1 การจ่ายไฟฟ้าคืนหลังจากระบบจำหน่ายขัดข้อง
3.2 การร้องเรียนเรื่องแรงดันไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 3 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 6 เดือน
ไม่น้อยกว่า 90% ภายใน 3 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 90% ภายใน 6 เดือน
3.3 การอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง
  - ผู้ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำในแต่ละเดือน
  - ผู้ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงในแต่ละเดือน
3.4 ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
3.5 การตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า
  - เขียนมา
  - โทรมา
 
ไม่น้อยกว่า 90%
ไม่น้อยกว่า 98%
ไม่น้อยกว่า 80%

ไม่น้อยกว่า 90% ภายใน 30 วันทำการ
ไม่น้อยกว่า 50% ภายใน 10 นาที
 
ไม่น้อยกว่า 95%
ใช้เกณฑ์เดิม
ใช้เกณฑ์เดิม

ใช้เกณฑ์เดิม
ไม่น้อยกว่า 90% ภายใน 10 นาที
4. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกัน    
4.1 คุณภาพไฟฟ้า    
  - การแจ้งการดับไฟล่วงหน้า
  - การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ
แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
ภายใน 24 ชั่วโมง
แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ใช้เกณฑ์เดิม
4.2 ระยะเวลาที่ลูกค้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไข) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องดำเนินการสายนอก    
ระบบแรงดันต่ำ
  ไม่เกิน 15(45) แอมแปร์
  30(100) - 50(150) แอมแปร์
  200-400 แอมแปร์
ระบบแรงดันสูง (สายป้อน)
  ขนาดไม่ถึง 2,000 เควีเอ

ภายใน 5 วันทำการ
ภายใน 10 วันทำการ
ภายใน 23 วันทำการ
 
ภายใน 63 วันทำการ

ใช้เกณฑ์เดิม
ใช้เกณฑ์เดิม
ใช้เกณฑ์เดิม
 
ใช้เกณฑ์เดิม
4.3 ระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอและปฏิบัติตามเงื่อนไข    
  - โอน-เปลี่ยนชื่อพันธบัตรการใช้ไฟฟ้า
  - จ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
  - จ่ายคืนเงินค่าบริการ
  - ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับแรงดัน และไฟกระพริบ
  - ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
ภายใน 20 วันทำการ
ภายใน 20 วันทำการ
ภายใน 35 วันทำการ
พบผู้ใช้ไฟภายใน 10 วันทำการ
ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟ
ภายใน 10 วันทำการ
ภายใน 10 วันทำการ
ภายใน 15 วันทำการ
ภายใน 25 วันทำการ
พบผู้ใช้ไฟภายใน 5 วันทำการ
ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟ
ภายใน 5 วันทำการ
4.4 ระยะเวลาการต่อกลับการใช้ไฟฟ้ากรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไข)    
  - ถูกงดจ่ายไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือน

  - ถูกงดจ่ายไฟฟ้าเกินกว่า 6 เดือน
1 เฟส 1 วันทำการ
3 เฟส 3 วันทำการ
ภายใน 20 วันทำการ
1 เฟส 1 วันทำการ
3 เฟส 2 วันทำการ
ภายใน 10 วันทำการ

5.2 การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มาตรฐานคุณภาพบริการ เกณฑ์เดิม เกณฑ์ใหม่
1. มาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้า ที่จุดจ่ายไฟ (จุดที่ซื้อ-ขาย) ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด
1.1 แรงดัน 115 เควี
  - กรณีจ่ายไฟปกติ
  - กรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน

109.2 เควี
103.5 เควี

120.7 เควี
126.5 เควี

ใช้เกณฑ์เดิม

ใช้เกณฑ์เดิม
1.2 แรงดัน 33 เควี
  - กรณีจ่ายไฟปกติ
  - กรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน

31.3 เควี
29.7 เควี

34.7 เควี
36.3 เควี

ใช้เกณฑ์เดิม

ใช้เกณฑ์เดิม
1.3 แรงดัน 22 เควี
  - กรณีจ่ายไฟปกติ
  - กรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน

20.9 เควี
19.8 เควี

23.1 เควี
24.2 เควี

ใช้เกณฑ์เดิม

ใช้เกณฑ์เดิม
1.4 แรงดัน 220 โวลต์
  - กรณีจ่ายไฟปกติ
  - กรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน

200 โวลต์
200 โวลต์

240 โวลต์
240 โวลต์

ใช้เกณฑ์เดิม

ใช้เกณฑ์เดิม
1.5 แรงดัน 380 โวลต์
  - กรณีจ่ายไฟปกติ
  - กรณีจ่ายไฟฉุกเฉิน

342 โวลต์
342 โวลต์

418 โวลต์
418 โวลต์

ใช้เกณฑ์เดิม

ใช้เกณฑ์เดิม
2. มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า    
2.1 ค่าดัชนีจำนวนไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIFI)    
 - เขตเมือง (เทศบาล)
 - เขตอุตสาหกรรม
 - เขตชนบท
 - รวม
13.70 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
4.95 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
21.28 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
18.85 ครั้ง/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
ใช้เกณฑ์เดิมทั้งหมด
2.2 ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อรายต่อปี (SAIDI)    
 - เขตเมือง (เทศบาล)
 - เขตอุตสาหกรรม
 - เขตชนบท
 - รวม
884 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
324 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
1,615 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
1,496 นาที/ปี/ผู้ใช้ไฟหนึ่งราย
ใช้เกณฑ์เดิมทั้งหมด
3. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป    
3.1 การจ่ายไฟฟ้าคืนหลังจากระบบจำหน่ายขัดข้อง
3.2 การร้องเรียนเรื่องแรงดันไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 4 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 60% ภายใน 6 เดือน
ไม่น้อยกว่า 90% ภายใน 4 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 80% ภายใน 6 เดือน
3.3 การอ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง
  - ผู้ใช้ไฟฟ้าเขตชนบททุก 2 เดือน
  - ผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองแต่ละเดือน

ไม่เกิน 25%
100%

ใช้เกณฑ์เดิม
ใช้เกณฑ์เดิม
3.4 ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
3.5 การตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าที่เขียนมา
ไม่น้อยกว่า 80%
ไม่น้อยกว่า 80% ภายใน 30 วันทำการ
ไม่น้อยกว่า 90%
ไม่น้อยกว่า 95% ภายใน 30 วันทำการ
4. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกัน    
4.1 คุณภาพไฟฟ้า    
  - การแจ้งการดับไฟล่วงหน้า
  - การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ
แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
ภายใน 24 ชั่วโมง
แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ใช้เกณฑ์เดิม
4.2 ระยะเวลาที่ลูกค้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไข) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องดำเนินการสายนอก    
ระบบแรงดันต่ำ
  ไม่เกิน 30 แอมแปร์
  - เขตชุมชน (เทศบาล)
  - นอกเขตชุมชน
  30 แอมแปร์ ขึ้นไป
  - เขตชุมชน (เทศบาล)
  - นอกเขตชุมชน
ระบบแรงดันสูง
  หม้อแปลงไม่เกิน 250 เควีเอ
  หม้อแปลง 250 – 1,999 เควีเอ


ภายใน 2 วันทำการ
ภายใน 5 วันทำการ
 
ภายใน 2 วันทำการ
ภายใน 5 วันทำการ
 
ภายใน 35 วันทำการ
ภายใน 55 วันทำการ


ใช้เกณฑ์เดิม
ใช้เกณฑ์เดิม
 
ใช้เกณฑ์เดิม
ใช้เกณฑ์เดิม
 
ใช้เกณฑ์เดิม
ใช้เกณฑ์เดิม
4.3 ระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอและปฏิบัติตามเงื่อนไข    
  - โอน-เปลี่ยนชื่อพันธบัตรการใช้ไฟฟ้า
  - จ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
  - ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับแรงดัน และไฟกระพริบ
  - ตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการอ่าน เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า
ภายใน 30 วันทำการ
ภายใน 20 วันทำการ
พบผู้ใช้ไฟภายใน 15 วันทำการ
ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟ
ภายใน 10 วันทำการ
ภายใน 15 วันทำการ
ภายใน 3 วันทำการ
พบผู้ใช้ไฟภายใน 5 วันทำการ
ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟ
ภายใน 5 วันทำการ
4.4 ระยะเวลาการต่อกลับการใช้ไฟฟ้ากรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไข)    
  - ผู้ใช้ไฟรายเล็ก (ไม่เกิน 30 kW)

  - ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ (30 kW ขึ้นไป)
เขตชุมชน 1 วันทำการ
นอกเขตชุมชน 5 วันทำการ
ภายใน 2 วันทำการ
เขตชุมชน 1 วันทำการ
นอกเขตชุมชน 3 วันทำการ
ใช้เกณฑ์เดิม

 

 


 

 


กองการไฟฟ้า
23 เมษายน 2545