การยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และ
การปรับปรุงระบบการค้าและมาตรฐานความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ระยะที่ 2)

เอกสารแนบ 8

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้มเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการ
ในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2542

------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 เบญจ และมาตรา 35 อัฎฐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ประกอบกับมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจ ที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินและลักษณะของหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ในประกาศนี้

“เงินประกัน” หมายความว่าเงินที่ผู้บริโภคมอบให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นค่าประกันถังก๊าซหุงต้ม และผู้บริโภคจะได้รับคืนต่อเมื่อนำถังก๊าซหุงต้มคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ที่เป็นเจ้าของถังก๊าซหุงต้ม หรือ ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งรายใดที่ขายก๊าซหุงต้มของผู้ค้าน้ำมันดังกล่าว

“ก๊าซหุงต้ม” หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในการหุงต้ม

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่บรรจุสำเร็จในถังก๊าซหุงต้มให้แก่ผู้บริโภค

ข้อ 2. ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2542

ข้อ 3. ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานการรับเงินตามข้อ 4 และมอบให้แก่ผู้บริโภคในทันทีที่รับเงินประกันจากผู้บริโภคที่ซื้อก๊าซหุงต้ม

ข้อ 4. หลักฐานการรับเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้บริโภคตามข้อ 3 ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็น และอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้ข้อความที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ และลายมือชื่อของผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงิน

(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงินประกัน

(3) จำนวนเงินประกัน และข้อความว่า ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับคืนเงินประกันเมื่อผู้บริโภคนำถังก๊าซหุงต้มคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ค้าน้ำมันมาตรา 6 แห่งประราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ที่เป็นเจ้าของถังก๊าซหุงต้ม หรือผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งรายใดที่ขายก๊าซหุงต้มของผู้ค้าน้ำมัน ดังกล่าว

ข้อ 5 หลักฐานการรับเงินตามข้อ 4 ต้องไม่มีข้อความว่าผู้ประกอบธุรกิจ จะหักเงินประกันเป็นค่าเสื่อมราคา ของถังก๊าซหุงต้มหรือค่าอื่นใด เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจพิสูจน์ได้ว่า ถังก๊าซหุงต้มที่ผู้บริโภคนำมาคืน มีความชำรุดบกพร่อง อันเกิดจากการใช้ถังก๊าซหุงต้ม อย่างผิดปกติจากวิสัยของวิญญูชน

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์

(นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์)
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 102 ง วันที่ 13 ธันวาคม 2542

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฉบับนี้ คือ

เนื่องจากสภาพการค้าก๊าซหุงต้ม เมื่อผู้บริโภคซื้อก๊าซหุงต้มจากผู้ประกอบธุรกิจ จะต้องวางเงินประกัน มอบให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นค่าประกันถังก๊าซหุงต้ม แต่ผู้ประกอบธุรกิจบางรายไม่ได้มอบหลักฐานการรับเงินประกันไว้ให้ ผู้บริโภคอาจไม่ได้รับเงินประกัน เมื่อนำถังก๊าซหุงต้มคืนให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ หรือได้รับคืนแต่ไม่เต็มตามจำนวน หรือในกรณีผู้ประกอบธุรกิจปิดกิจการ ผู้บริโภคก็ไม่สามารถนำถังก๊าซหุงต้มไปคืนและได้รับเงินประกันคืน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้ประสานกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 และ ผู้ประกอบธุรกิจขายก๊าซหุงต้มรายย่อยแล้วว่า ต่อไปจะมีราคาถังก๊าซหุงต้มเป็นราคาเดียวกัน ตั้งแต่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 6 โรงงานบรรจุ และผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย และจะทำสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจขายก๊าซหุงต้มรายย่อยโดยระบุข้อความที่มีผลผูกพันไปยังผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 6 ว่า ถ้าผู้บริโภคซื้อก๊าซหุงต้มของตนไปแล้ว นำถังก๊าซหุงต้มมาคืน จะสามารถคืนให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 6 ก็ได้ หรือจะคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขายก๊าซหุงต้มรายย่อย รายใดรายหนึ่งที่ขายก๊าซหุงต้มของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 6 ก็ได้ ดังนั้น คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา จึงเห็นสมควรออกประกาศฉบับนี้ เพื่อให้เกิดผลบังคับการคืนเงินหลักประกัน ให้แก่ผู้บริโภค