สถานภาพ กนช. ว่าจะเป็นกองทุน “เถื่อน” หรือ “ไม่เถื่อน”