EXPLORE EPPO
โครงการในพระราชดำริ
เกี่ยวกับ สนพ.
- ผอ.สนพ.ชวลิต
- รผอ.สนพ.สุชาลี
- รายนามผู้บริหาร สนพ.
- นามสงเคราะห์ สนพ.
- วิสัยทัศน์
- โครงสร้างองค์กร
- ค่านิยม สนพ.
- แผนที่ที่ตั้ง
- HPO
- สนพ.ใสสะอาด
- กฎหมาย สนพ.
- กรรมการ กพช./กอ.
นโยบายและแผน
- ติดตามประเมินผล
- Energy Think-Tank
ปิโตรเลียม
- ราคาน้ำมันวันนี้
- ประกาศ กพช./กบง.
ก๊าซ NGV
- ราคา NGV วันนี้
ไฟฟ้า
- Load Forecast
- กองทุนรอบโรงไฟฟ้า
- PDP 2010 Rev3
อนุรักษ์พลังงาน
- ENCON Fund
- ENCON Database
- TEENET
- Energy Dictionary
- Energy Fantasia
ข้อมูลพลังงาน
รวมเว็บ
- รวมเว็บพลังงาน
- รวมเว็บราชการไทย
- รวมเว็บอ้างอิง
- ค้นหาอินเทอร์เน็ท
- วารสาร สนพ.
- จดหมายข่าวอนุรักษ์
- ข่าวจัดซื้อ สมัครงาน
- มติ กพช./กบง./กอ.
- มติ ครม.
EPPO e-Library
EPPO INTRANET
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ.
- EPPO DOC
- e-Document
- e-Learning
- e-Scheduling
- e-Meeting
- EPPO KM Portal
- EPPO VIMS
- EPPO WebMail
- EPPO EPMS
- ระบบสารบรรณ
TEENET
free counters

Choose your preferred language :

เครือข่ายเว็บไซต์กระทรวงพลังงาน


EPPO Search, Powered by Google


ยินดีต้อนรับสู่ สนพ. ด้วยความยินดียิ่ง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน เพื่อความยั่งยืนของประเทศ

- อ่านต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ -


คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด "ค่านิยม" ของ สนพ.

หน้านี้มีอะไร - โปรดเลือก Energy Highlight EPPO Section ASEAN ENERGY SECTOR EPPO Notices Download


in Thai Version
, in Eng Version
สนพ, 12 ธ.ค.55

BEAT 2010

โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี

กลุ่มการคลัง สบก (ปรับปรุงไฟล์ใหม่), 28 กพ. 56

เปิดเผยข้อมูล, 27 กย.54

ThaiBiogas.com

DSM Thailand.com

e-report.energy.go.th

ศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Energy Efficiency Information Center, EPPO

E-Learning

การจัดการความรู้ภายในสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

นโยบายการกำกับองค์การที่ดี

จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ENERGY HIGHLIGHT

ENERGY SECTION

ASEAN ENERGY SECTOR


 

ENERGY NOTICES

ประกาศ สนพ. จัดซื้อจัดจ้าง, PDF

 • ประกาศ - 2557-12-08 - ประกาศชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ประกาศ - 2557-11-26 - ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุ จำนวน 12 รายการ
  1. ประกาศ
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ -2557-11-25- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ประกาศ - 2557-11-14 - ประกาศ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบัญชีกองทุน
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-11-10 - ประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและแผนด้านพลังงาน
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-11-10 - ประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-10-27 - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 12 ที่นั่ง
  1. ประกาศ
  2. TOR
  3. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-10-21 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและพิมพ์วารสารนโยบายพลังงาน
  1. ประกาศ
  2. TOR
  3. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-10-21 - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ
  1. ประกาศ
  2. TOR
  3. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-10-20 - ประกาศจ้าง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและดำเนินการจัดตั้งสะพานเศรษฐกิจพลังงาน
  1. TOR ปรับปรุงแก้ไขใหม่
  2. TOR เดิม
  3. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-10-09 - ประกาศชื่อผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศ - 2557-10-07 - ประกาศจ้าง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-10-03 - ประกาศชื่อผู้ชนะ จ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคาร สนพ.
 • ประกาศ - 2557-09-30 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ ภายใต้โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • ประกาศ - 2557-09-29 - ตารางแสดงราคากลางการจ้างเหมาจัดเก็บเอกสาร
 • ประกาศ - 2557-09-25 - ประกาศจ้าง ดูแลรักษาระบบข้อมูลพลังงาน สนพ.
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ -2557-09-24- ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • ประกาศ - 2557-09-24 - ประกาศจ้างที่ปรึกษา นักวิชาการด้านพลังงาน
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ -2557-09-23- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคา วัสดุ 38 รายการ
 • ประกาศ -2557-09-23- ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างบริการดูแลระบบวิศวกรรมประจำอาคาร
 • ประกาศ -2557-09-23- ประกาศ ผลการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภาพลักษณ์
 • ประกาศ -2557-09-23- ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมผลิตของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • ประกาศ - 2557-09-23 - ประกาศจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินงานทบทวนต้นทุนราคารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-09-23 - ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2559-2563
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ -2557-09-23- ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการเอกสาร สนพ.
 • ประกาศ -2557-09-23- ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่อ Internet
 • ประกาศ -2557-09-22- ประกาศราคากลาง วัสดุ 10 รายการ
 • ประกาศ -2557-09-22- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ออกแบบและผลิตสื่อเทศกาลปีใหม่
 • ประกาศ -2557-09-16- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา เรื่อง เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ สี)
 • ประกาศ -2557-09-16- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง การสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมผลิตของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • ประกาศ -2557-09-16- ประกาศคณะกรรมการสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่อ Internet เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกการเสนอราคา
 • ประกาศ - 2557-09-15 - ประกาศจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่และดูแลเครื่องแม่ข่าย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-09-15 - ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภาพลักษณ์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-09-10 - ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุจำนวน 38 รายการ
  1. ประกาศ
  2. TOR
  3. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-09-09 - การต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป (Sophos UTM Firewall)
  1. คุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรม
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ -2557-09-09- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ สี) จำนวน 1 เครื่อง
 • ประกาศ - 2557-09-05 - ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  1. ประกาศ
  2. TOR
  3. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-09-05 - ประกาศสอบราคา วิศวกรรมประจำอาคาร ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  1. ประกาศ
  2. TOR
  3. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-09-05 - จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานเอกสาร ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-09-05 - จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-09-03 - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและรื้อเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ -2557-09-01- ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 คัน
 • ประกาศ -2557-09-01- ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ Seat จำนวน 1 คัน
 • ประกาศ - 2557-09-01 - จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล ระบบเมล์ ระบบ Internet และ ระบบ Intranet ของ สนพ.
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-08-29 - ประกาศสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่อ Internet 2558
  1. ประกาศ
  2. TOR
  3. ราคากลาง
 • ประกาศ -2557-08-28- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
 • ประกาศ - 2557-08-28 - ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมผลิตของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
  1. ประกาศ
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-08-27 - ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร
  1. ประกาศ
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-08-20 - ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ ภายใต้โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. เอกสารแนบ 1.1-1.6
  4. ราคากลาง
 • ประกาศ -2557-08-19- ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
 • ประกาศ - 2557-08-08 - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
  1. ประกาศ
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ -2557-08-06- ประกาศราคาจ้างออกแบบและพิมพ์รายงานประจำปี 2556
 • ประกาศ - 2557-07-28 - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ -2557-07-25- ประกาศราคากลาง ต่ออายุโปรแกรมสำเร็จรูป Kaspersky Endpoint Security
 • ประกาศ -2557-07-16- ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤติด้านพลังงาน
 • ประกาศ -2557-07-07- ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์รายงานประจำปี 2556
 • ประกาศ -2557-07-03- ประกาศเพิ่มเติม การประกวดราคาจ้างออกแบบและพิมพ์รายงานประจำปี 2556
 • ประกาศ - 2557-06-30 - จ้างซ่อมรั่วสารทำความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็น ระบบปรับอากาศ โดยวิธีพิเศษ
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ -2557-06-23- ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2557
 • ประกาศ -2557-06-17- จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมขนาดเล็กมาก
 • ประกาศ -2557-06-17- จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการผสานพลังงานหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบายการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่
 • ประกาศ - 2557-06-04 - ประกาศการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนการปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินการตามแผนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของกองทุนฯ ประจำปี 2557 โดยวิธีคัดเลือก
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ -2557-06-02- ประกาศรายชื่อผู้ผชนะการประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจพลังงานทดแทนและเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศ -2557-06-02- ประกาศรายชื่อผู้ผชนะการประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


  อ่านประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ย้อนหลังทั้งหมด - คลิ๊กที่นี่
 •  

  ENERGY DOWNLOAD

  ข้าวผัดอิ่มใจ


  "ข้าวผัดจานพิเศษ"
  ที่จะทำให้คุณอิ่มใจไปตลอดชีวิต

   

  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


  Download ภาพยนตร์

  - ภาพยนตร์ ขนาด 60 วินาที
  - ภาพยนตร์ ขนาด 30 วินาที

  DOWNLOAD Art Work of Print Ad ชุด "ข้าวผัด" และชุด "ดินสอ"

  Format AI

  Format PSD Hi-resolution

  Format PSD

  Updated 14 ธค.54

   

   


  TEENET

  เครือข่ายสารสนเทศ ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย (TEENET)

  10 เครือข่ายพันธมิตร TEENET  Click here to go to EPPO e-Library


  Click here to go to Ministry of Energy e-Library


  Link เครือข่ายสาธารณะ

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ    เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน   ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ, สบทร.


  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
  กระทรวงพลังงาน

  121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทร 0 2612 1555, โทรสาร 0 2612 1364
  จากต่างประเทศ โทร +66 2612 1555, โทรสาร +66 2612 1364
  Official Website : www.eppo.go.th

  Optimized for MS IE 7-9 or compatible, resolution 1280+ and medium font.
  เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
  สนพ. ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน ความบกพร่อง ความล่าช้าของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้
  รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  สนพ. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อมูล บริการ หรือคำอธิบายในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  ส่งคำถามเกี่ยวกับเว็บนี้ได้ที่ WebMaster
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2540-2555 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

  image
  เนื้อหาในเว็บไซต์นี้นี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
  (Creative Commons แบบ Attribution Non-Commercial No Derivatives (cc by-nc-nd))

  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ยินดีและสนับสนุนให้นำข่าวสาร เอกสาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ให้แจ้งไว้ว่า
  "ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน"
  ทั้งนี้ ยกเว้นการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งต้องขออนุญาตตามกฎหมาย


  ดาวน์โหลด Acrobat Reader ได้ที่นี่

  Powered by EPPO RealPlayer Team
  Version 2012.01.02