EXPLORE EPPO
โครงการในพระราชดำริ
เกี่ยวกับ สนพ.
- ผอ.สนพ.ชวลิต
- รผอ.สนพ.สุชาลี
- รผอ.สนพ.ประเสริฐ
- รายนามผู้บริหาร สนพ.
- นามสงเคราะห์ สนพ.
- วิสัยทัศน์
- โครงสร้างองค์กร
- ค่านิยม สนพ.
- แผนที่ที่ตั้ง
- HPO
- สนพ.ใสสะอาด
- กฎหมาย สนพ.
- กรรมการ กพช./กอ.
นโยบายและแผน
- ติดตามประเมินผล
- Energy Think-Tank
ปิโตรเลียม
- ราคาน้ำมันวันนี้
- ประกาศ กพช./กบง.
ก๊าซ NGV
- ราคา NGV วันนี้
ไฟฟ้า
- Load Forecast
- กองทุนรอบโรงไฟฟ้า
- PDP 2010 Rev3
อนุรักษ์พลังงาน
- ENCON Fund
- ENCON Database
- TEENET
- Energy Dictionary
- Energy Fantasia
ข้อมูลพลังงาน
รวมเว็บ
- รวมเว็บพลังงาน
- รวมเว็บราชการไทย
- รวมเว็บอ้างอิง
- ค้นหาอินเทอร์เน็ท
- วารสาร สนพ.
- จดหมายข่าวอนุรักษ์
- ข่าวจัดซื้อ สมัครงาน
- มติ กพช./กบง./กอ.
- มติ ครม.
EPPO e-Library
EPPO INTRANET
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ.
- EPPO DOC
- e-Document
- e-Learning
- e-Scheduling
- e-Meeting
- EPPO KM Portal
- EPPO VIMS
- EPPO WebMail
- EPPO EPMS
- ระบบสารบรรณ
TEENET
free counters

Choose your preferred language :

เครือข่ายเว็บไซต์กระทรวงพลังงาน


EPPO Search, Powered by Google


ยินดีต้อนรับสู่ สนพ. ด้วยความยินดียิ่ง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน เพื่อความยั่งยืนของประเทศ

- อ่านต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ -


คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด "ค่านิยม" ของ สนพ.

หน้านี้มีอะไร - โปรดเลือก Energy Highlight EPPO Section ASEAN ENERGY SECTOR EPPO Notices Download


in Thai Version
, in Eng Version
สนพ, 12 ธ.ค.55

BEAT 2010

โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี

กลุ่มการคลัง สบก (ปรับปรุงไฟล์ใหม่), 28 กพ. 56

เปิดเผยข้อมูล, 27 กย.54

ThaiBiogas.com

DSM Thailand.com

e-report.energy.go.th

ศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Energy Efficiency Information Center, EPPO

E-Learning

การจัดการความรู้ภายในสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

นโยบายการกำกับองค์การที่ดี

จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ENERGY HIGHLIGHT

ENERGY SECTION

ASEAN ENERGY SECTOR


 

ENERGY NOTICES

ประกาศ สนพ. จัดซื้อจัดจ้าง, PDF

 • ประกาศ - 2558-01-29 - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2558-01-23 - ตารางแสดงราคากลางการสมัครสมาชิกเว็บไซต์
 • ประกาศ - 2558-01-21 - ร่างประกวดราคา จ้างดำเนินโครงการศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2558
  1. -ร่าง- ประกาศ
  2. -ร่าง- TOR
  3. -ร่าง- เอกสารเพิ่มเติม
 • ประกาศ - 2558-01-16 - ประกาศ จ้างที่ปรึกษาบริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2558-01-08 - ประกาศ จ้างที่ปรึกษากำกับ ดูแล โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนอนุรักษ์ ในส่วนที่ สนพ. รับผิดชอบ ปี 2558
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2558-01-08 - ประกาศ จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและมีส่วนได้ส่วนเสีย การดำเนินงาน กองทุนอนุรักษ์ ปี 2558
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2558-01-08 - ประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและพัฒนางานกองทุนอนุรักษ์
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2558-01-07 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและพิมพ์ รายงานประจำปี 2557
  1. ประกาศ
  2. TOR
  3. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-12-08 - ประกาศชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ประกาศ - 2557-11-26 - ประกาศ สอบราคาซื้อพัสดุ จำนวน 12 รายการ
  1. ประกาศ
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ -2557-11-25- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ประกาศ - 2557-11-14 - ประกาศ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบัญชีกองทุน
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-11-10 - ประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและแผนด้านพลังงาน
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-11-10 - ประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-10-27 - ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 12 ที่นั่ง
  1. ประกาศ
  2. TOR
  3. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-10-21 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและพิมพ์วารสารนโยบายพลังงาน
  1. ประกาศ
  2. TOR
  3. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-10-21 - ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ
  1. ประกาศ
  2. TOR
  3. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-10-20 - ประกาศจ้าง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและดำเนินการจัดตั้งสะพานเศรษฐกิจพลังงาน
  1. TOR ปรับปรุงแก้ไขใหม่
  2. TOR เดิม
  3. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-10-09 - ประกาศชื่อผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
 • ประกาศ - 2557-10-07 - ประกาศจ้าง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน
  1. TOR
  2. ราคากลาง
 • ประกาศ - 2557-10-03 - ประกาศชื่อผู้ชนะ จ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคาร สนพ.


  อ่านประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ย้อนหลังทั้งหมด - คลิ๊กที่นี่
 •  

  ENERGY DOWNLOAD

  ข้าวผัดอิ่มใจ


  "ข้าวผัดจานพิเศษ"
  ที่จะทำให้คุณอิ่มใจไปตลอดชีวิต

   

  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


  Download ภาพยนตร์

  - ภาพยนตร์ ขนาด 60 วินาที
  - ภาพยนตร์ ขนาด 30 วินาที

  DOWNLOAD Art Work of Print Ad ชุด "ข้าวผัด" และชุด "ดินสอ"

  Format AI

  Format PSD Hi-resolution

  Format PSD

  Updated 14 ธค.54

   

   


  TEENET

  เครือข่ายสารสนเทศ ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย (TEENET)

  10 เครือข่ายพันธมิตร TEENET  Click here to go to EPPO e-Library


  Click here to go to Ministry of Energy e-Library


  Link เครือข่ายสาธารณะ

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ    เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน   ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ, สบทร.


  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
  กระทรวงพลังงาน

  121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทร 0 2612 1555, โทรสาร 0 2612 1364
  จากต่างประเทศ โทร +66 2612 1555, โทรสาร +66 2612 1364
  Official Website : www.eppo.go.th

  Optimized for MS IE 7-9 or compatible, resolution 1280+ and medium font.
  เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้
  สนพ. ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน ความบกพร่อง ความล่าช้าของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้
  รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  สนพ. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อมูล บริการ หรือคำอธิบายในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  ส่งคำถามเกี่ยวกับเว็บนี้ได้ที่ WebMaster
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2540-2555 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

  image
  เนื้อหาในเว็บไซต์นี้นี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
  (Creative Commons แบบ Attribution Non-Commercial No Derivatives (cc by-nc-nd))

  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ยินดีและสนับสนุนให้นำข่าวสาร เอกสาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ให้แจ้งไว้ว่า
  "ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน"
  ทั้งนี้ ยกเว้นการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งต้องขออนุญาตตามกฎหมาย


  ดาวน์โหลด Acrobat Reader ได้ที่นี่

  Powered by EPPO RealPlayer Team
  Version 2012.01.02