พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-มี.ค

ความต้องการใช้พลังงานเดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2563 ลดลง 2.0% และการผลิต ลดลง 1.7% ในขณะที่การนำเข้า(สุทธิ) ลดลง 3.8%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 140 ล้านลิตร/วัน
ปี 2563
ม.ค-มี.ค

การใช้น้ำมัน เดือนมกราคม - มีนาคม ปี 2563 ลดลง 5.5% โดยลดลงจากการใช้น้ำมันทุกชนิด

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,957 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2563
ม.ค-มี.ค

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือนมกราคม - มีนาคม ปี 2563 เพิ่มขึ้น 1.7% จากการผลิตในประเทศและการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 53,062 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2563
ม.ค-มี.ค

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน มี.ค. 2563 อยู่ที่ 45,596 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี 2563 เพิ่มขึ้น 2.9% โดยเพิ่มขึ้นจากพลังงานเกือบทุกชนิด ยกเว้นไฟฟ้าพลังน้ำ และน้ำมัน

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 60 ล้านตัน CO2
ปี 2563
ม.ค-มี.ค

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค. - มี.ค. ปี 2563 ลดลง 5.9% โดยภาคการขนส่งและภาคอื่นๆลดลง ในขณะที่ภาคการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 45.34
ลาว 34.38
ฟิลิปปินส์ 26.11
กัมพูชา 23.28
อินโดนีเซีย 21.04
ไทย* 20.25
เวียดนาม 16.74
เมียนมา 12.49
บรูไน 11.68
มาเลเซีย 10.10
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 38.75
ลาว 28.16
อินโดนีเซีย 21.37
ไทย* 20.39
ฟิลิปปินส์ 18.99
กัมพูชา 18.03
เวียดนาม 13.52
เมียนมา 11.63
มาเลเซีย 11.15
บรูไน 6.99
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด