พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ส.ค.

ความต้องการใช้พลังงานเดือนมกราคม-สิงหาคม ปี 2563 ลดลง 8.7% และการผลิต ลดลง 10.8% ในขณะที่การนำเข้า(สุทธิ) ลดลง 3.1%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 127 ล้านลิตร/วัน
ปี 2563
ม.ค-ส.ค.

การใช้น้ำมัน เดือนมกราคม - สิงหาคม ปี 2563 ลดลง 12.3% โดยลดลงจากการใช้น้ำมันทุกชนิด

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,666 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2563
ม.ค-ส.ค.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือนมกราคม - สิงหาคม ปี 2563 ลดลง 7.4% จากการผลิตในประเทศและการนำเข้าที่ลดลง

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 140,262 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2563
ม.ค-ส.ค.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ส.ค. 2563 อยู่ที่ 45,478 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า เดือน ม.ค. - ส.ค. ปี 2563 ลดลง 2.6% โดยเลดลงจากก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำมัน และพลังงานหมุนเวียน

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 151 ล้านตัน CO2
ปี 2563
ม.ค-ส.ค.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค. - ส.ค. ปี 2563 ลดลง 11.46% โดยลดลงทุกสาขาเศรษฐกิจ

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 47.50
ฟิลิปปินส์ 31.28
ลาว 29.43
กัมพูชา 27.08
ไทย* 21.55
อินโดนีเซีย 20.65
เวียดนาม 20.40
เมียนมา 14.88
มาเลเซีย 12.36
บรูไน 11.99
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 39.89
ลาว 24.59
ฟิลิปปินส์ 21.75
อินโดนีเซีย 21.08
กัมพูชา 19.84
ไทย 18.89
เวียดนาม 15.00
เมียนมา 13.43
มาเลเซีย 13.11
บรูไน 7.15
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด