พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ก.พ.

ความต้องการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-ก.พ. 2560 ลดลง 0.3% การผลิต ลดลง 5.2% ขณะที่การนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 0.1% โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 61%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 142 ล้านลิตร/วัน
ปี 2560
ม.ค-ก.พ.

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.-ก.พ. 2560 ลดลง 0.5% โดยลดลงจากการใช้ดีเซล น้ำมันเตา และ LPG 0.6% 10.3% และ 5.2% ตามลำดับ ขณะที่การใช้เบนซินเพิ่มขึ้น 1.4%

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,930 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2560
ม.ค-ก.พ.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติเดือน ม.ค.-ก.พ. 2560 ลดลง 2.4% โดยการผลิตในประเทศ และการนำเข้าจากพม่าลดลง ทำให้ต้องนำเข้า LNG เพิ่มขึ้น ทั้งนี้สัดส่วนการผลิตภายในประเทศอยู่ที่ 75% และการนำเข้า 25%

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 30,851 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2560
ม.ค-ก.พ.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ก.พ. 2560 อยู่ที่ 41,332 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 2.8% จากพลังน้ำ พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 41 ล้านตัน CO2
ปี 2560
ม.ค-ก.พ.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-ก.พ. 2560 ลดลง 3.3% โดยลดลงทุกภาคเศรษฐกิจทั้งจากการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 52.20
ลาว 37.25
กัมพูชา 32.30
ฟิลิปปินส์ 31.83
เวียดนาม 27.42
ไทย* 27.35
อินโดนีเซีย 24.58
เมียนมา 19.05
มาเลเซีย 17.78
บรูไน 12.79
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 37.43
ลาว 28.94
กัมพูชา 28.90
ไทย* 25.49
อินโดนีเซีย 24.19
ฟิลิปปินส์ 22.28
เวียดนาม 20.72
เมียนมา 17.78
มาเลเซีย 17.31
บรูไน 7.63
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10