พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-มี.ค

ความต้องการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.-มี.ค. 2561 เพิ่มขึ้น 0.9% เช่นเดียวกับการนำเข้า(สุทธิ) ที่เพิ่มขึ้น 3.2% ในขณะที่การผลิต ลดลง 2.1% โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 64%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 148 ล้านลิตร/วัน
ปี 2561
ม.ค-มี.ค

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.-มี.ค. 2561 เพิ่มขึ้น 3.5% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้นการใช้ LPG ที่ลดลง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,914 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2561
ม.ค-มี.ค

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค.-มี.ค. 2561 ลดลง 3.7% โดยลดลงทั้งจากการผลิตในประเทศ และการนำเข้า LNG ขณะที่การนำเข้าจากเมียนมาเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศอยู่ที่ 75% และการนำเข้า 25%

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 49,120 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2561
ม.ค-มี.ค

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน มี.ค. 2561 อยู่ที่ 42,449MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค.-มี.ค. เพิ่มขึ้น 1.4% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทเชื้อเพลิง ยกเว้นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่ลดลง

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 65 ล้านตัน CO2
ปี 2561
ม.ค-มี.ค

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.-มี.ค. 2561 เพิ่มขึ้น 1.2% จากภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ขณะที่การปล่อย CO2 จากการผลิตไฟฟ้าลดลง

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 55.28
ลาว 39.75
กัมพูชา 35.60
ฟิลิปปินส์ 34.05
ไทย* 30.25
เวียดนาม 29.48
อินโดนีเซีย 24.16
เมียนมา 20.71
มาเลเซีย 17.80
บรูไน 12.50
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 42.12
ลาว 32.00
กัมพูชา 31.64
ไทย* 29.79
ฟิลิปปินส์ 27.27
เวียดนาม 24.11
อินโดนีเซีย 23.93
เมียนมา 20.35
มาเลเซีย 17.64
บรูไน 7.45
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด