พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-เม.ย.

ความต้องการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-เม.ย. ปี 2565 เพิ่มขึ้น 0.2% และการผลิต ลดลง 18.7% ขณะที่การนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 3.5%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 139 ล้านลิตร/วัน
ปี 2565
ม.ค-เม.ย.

การใช้น้ำมัน เดือน ม.ค. - เม.ย. ปี 2565 เพิ่มขึ้น 10.4% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเกือบทุกชนิด ยกเว้นการใช้เบนซิน หมายเหตุ : ในที่นี้การใช้ LPG ไม่รวมที่ใช้เป็น feedstock ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,293 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2565
ม.ค-เม.ย.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือนม.ค. - เม.ย. ปี 2565 ลดลง 13.6% จากการผลิตที่ลดลง

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 71,168 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2565
ม.ค-เม.ย.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน เม.ย.2565 อยู่ที่ 46,803 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า เดือน ม.ค.-เม.ย. ปี 2565 เพิ่มขึ้น 4.6% โดยเพิ่มขึ้นจากเชื้อเพลิงเกือบทุกชนิด ยกเว้นไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินและลิกไนต์ที่ลดลง

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 88 ล้านตัน CO2
ปี 2565
ม.ค-เม.ย.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือนม.ค. - เม.ย. ปี 2565 เพิ่มขึ้น 6.55% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขา ยกเว้นสาขาผลิตไฟฟ้า

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 97.95
ลาว 71.42
กัมพูชา 56.26
ฟิลิปปินส์ 55.53
เวียดนาม 49.99
อินโดนีเซีย 47.54
เมียนมา 45.94
ไทย* 44.55
มาเลเซีย 16.51
บรูไน 13.52
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 80.10
ฟิลิปปินส์ 58.37
กัมพูชา 54.95
ลาว 52.37
อินโดนีเซีย 52.01
เมียนมา 51.27
เวียดนาม 45.18
ไทย 34.94
มาเลเซีย 17.31
บรูไน 7.91
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด