พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ก.ค.

ความต้องการใช้พลังงาน เดือนม.ค. - ก.ค.2562 เพิ่มขึ้น 0.8% ในขณะที่การนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 0.4% และการผลิต เพิ่มขึ้น 2.2%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 146 ล้านลิตร/วัน
ปี 2562
ม.ค-ก.ค.

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.-ก.ค.2562 เพิ่มขึ้น 1.6% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเบนซิน และดีเซล

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 5,146 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2562
ม.ค-ก.ค.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค.-ก.ค.2562 เพิ่มขึ้น 4.0% จากการผลิตในประเทศและการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 126,055 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2562
ม.ค-ก.ค.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ก.ค. 2562 อยู่ที่ 43,034 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค.-ก.ค. เพิ่มขึ้น 6.1% โดยเพิ่มขึ้นจากก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานหมุนเวียน

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 152 ล้านตัน CO2
ปี 2562
ม.ค-ก.ค.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.- ก.ค.2562 ลดลง 2.1% ซึ่งลดลงเกือบทุกภาคเศรษฐกิจ ยกเวันภาคการผลิตไฟฟ้า

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 51.16
ลาว 35.52
ฟิลิปปินส์ 30.89
กัมพูชา 29.34
ไทย* 27.95
เวียดนาม 26.46
อินโดนีเซีย 25.10
เมียนมา 18.71
มาเลเซีย 15.17
บรูไน 11.52
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 42.52
ลาว 29.66
อินโดนีเซีย 26.41
ไทย* 26.39
กัมพูชา 25.99
ฟิลิปปินส์ 25.83
เวียดนาม 21.29
เมียนมา 18.91
มาเลเซีย 15.90
บรูไน 6.87
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด