พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ก.ค.

ความต้องการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.-ก.ค. 2561 เพิ่มขึ้น 0.6% และการนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 5.7% ขณะที่การผลิต ลดลง 3.1% โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 68%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 143 ล้านลิตร/วัน
ปี 2561
ม.ค-มิ.ย.

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.-ก.ค. 2561 เพิ่มขึ้น 2.1% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้น LPG และน้ำมันเตาที่มีการใช้ลดลง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,900 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2561
ม.ค-ก.ค.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค.-ก.ค. 2561 ลดลง 2.2% โดยลดลงทั้งจากการผลิตในประเทศ การนำเข้าจากเมียนมา และการนำเข้า LNG

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 118,889 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2561
ม.ค-ก.ค.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ก.ค. 2561 อยู่ที่ 42,694 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค.-ก.ค. เพิ่มขึ้น 1.2% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทเชื้อเพลิง ยกเว้นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 153 ล้านตัน CO2
ปี 2561
ม.ค-ก.ค.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.-ก.ค. 2561 เพิ่มขึ้น 0.97% จากทุกภาค ได้แก่ ภาคผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และอื่นๆ

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 56.38
ลาว 39.96
กัมพูชา 35.82
ฟิลิปปินส์ 35.53
ไทย* 30.95
เวียดนาม 30.08
อินโดนีเซีย 25.73
เมียนมา 21.42
มาเลเซีย 17.32
บรูไน 12.37
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 44.01
กัมพูชา 31.84
ลาว 31.74
ไทย* 29.89
ฟิลิปปินส์ 28.13
อินโดนีเซีย 25.40
เวียดนาม 25.30
เมียนมา 21.42
มาเลเซีย 17.16
บรูไน 7.37
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด