พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-พ.ย.

ความต้องการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-พ.ย. ปี 2564 ลดลง 0.6% การผลิต ลดลง 2.5% ขณะที่การนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 4.3%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 118 ล้านลิตร/วัน
ปี 2564
ม.ค-พ.ย.

การใช้น้ำมัน เดือน ม.ค.- พ.ย. ปี 2564 ลดลง 7.2% โดยลดลงจากการใช้น้ำมันเกือบทุกชนิด

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,776 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2564
ม.ค-พ.ย.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือนม.ค. -พ.ย. ปี 2564 เพิ่มขึ้น 0.9% จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 193,691 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2565
ม.ค-พ.ย.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน พ.ย.2564 อยู่ที่ 46,682 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า เดือน ม.ค.-พ.ย. ปี 2564 เพิ่มขึ้น 1.8% โดยเพิ่มขึ้นจากไฟฟ้านำเข้าและไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 225 ล้านตัน CO2
ปี 2564
ม.ค-พ.ย.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือนม.ค.-พ.ย. ปี 2564 ลดลง 1.14% โดยลดลงเกือบทุกสาขา ยกเว้นสาขาอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 66.18
ลาว 41.04
กัมพูชา 38.29
ฟิลิปปินส์ 38.00
เวียดนาม 35.04
ไทย* 32.65
เมียนมา 30.49
อินโดนีเซีย 29.19
มาเลเซีย 16.29
บรูไน 13.09
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 54.82
กัมพูชา 30.96
ลาว 30.80
ฟิลิปปินส์ 30.23
ไทย 29.84
เมียนมา 28.35
อินโดนีเซีย 27.87
เวียดนาม 27.16
มาเลเซีย 17.08
บรูไน 7.65
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด