พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ต.ค.

ความต้องการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-ต.ค. 2560 เพิ่มขึ้น 1.7% เช่นเดียวกับการนำเข้า(สุทธิ) ที่เพิ่มขึ้น 5.1% ในขณะที่การผลิต ลดลง 5.4% โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 64%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 139 ล้านลิตร/วัน
ปี 2560
ม.ค-ต.ค.

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.-ต.ค. 2560 เพิ่มขึ้น 2.0% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเครื่องบิน 3.9% 2.8% และ 3.7% ตามลำดับ ขณะที่การใช้น้ำมันเตา และ LPG ลดลง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,995 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2560
ม.ค-ต.ค.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติเดือน ม.ค.-ต.ค. 2560 ลดลง 1.3% โดยการผลิตในประเทศ และการนำเข้าจากพม่าลดลง ขณะที่การนำเข้า LNG เพิ่มขึ้น ทั้งนี้สัดส่วนการผลิตภายในประเทศอยู่ที่ 72% และการนำเข้า 28%

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 169,412 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2560
ม.ค-ต.ค.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ต.ค. 2560 อยู่ที่ 42,163 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค.-ต.ค.เพิ่มขึ้น 0.9% จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ พลังงานทดแทน และไฟฟ้านำเข้า ที่เพิ่มขึ้น

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 217 ล้านตัน CO2
ปี 2560
ม.ค-ต.ค.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-ต.ค. 2560 ใกล้เคียงกับปีก่อน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.5% โดยภาคการผลิตไฟฟ้าปล่อย CO2 ลดลง ขณะที่ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้น

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 53.35
ลาว 36.50
กัมพูชา 33.21
ฟิลิปปินส์ 31.51
ไทย* 27.85
เวียดนาม 26.99
อินโดนีเซีย 24.22
เมียนมา 19.72
มาเลเซีย 18.30
บรูไน 12.54
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 38.38
กัมพูชา 28.76
ลาว 28.39
ไทย* 26.39
อินโดนีเซีย 23.49
ฟิลิปปินส์ 22.51
เวียดนาม 21.22
เมียนมา 18.64
มาเลเซีย 17.66
บรูไน 7.48
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10