พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-พ.ค

ความต้องการใช้พลังงาน เดือนม.ค. - พ.ค.2562 ลดลง 0.5% ในขณะที่การนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 3.8% และการผลิต เพิ่มขึ้น 0.7%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 147 ล้านลิตร/วัน
ปี 2562
ม.ค-พ.ค

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.-พ.ค.2562 เพิ่มขึ้น 0.8% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเบนซิน ดีเซล และเครื่องบิน

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 5,063 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2562
ม.ค-พ.ค

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค.-พ.ค.2562 เพิ่มขึ้น 3.5% จากการผลิตในประเทศและการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 84,642 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2562
ม.ค-พ.ค

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน พ.ค. 2562 อยู่ที่ 42,835 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค.-พ.ค. เพิ่มขึ้น 6.6% โดยเพิ่มขึ้นจากก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และพลังงานหมุนเวียน

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 102 ล้านตัน CO2
ปี 2562
ม.ค-พ.ค

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.- พ.ค.2562 ลดลง 7.87% ซึ่งลดลงทุกภาคเศรษฐกิจ

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 51.69
ลาว 38.14
ฟิลิปปินส์ 33.55
กัมพูชา 30.18
ไทย* 28.35
เวียดนาม 27.22
อินโดนีเซีย 25.70
เมียนมา 18.26
มาเลเซีย 15.58
บรูไน 11.79
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 42.85
ลาว 30.70
อินโดนีเซีย 27.24
ไทย* 27.09
กัมพูชา 26.41
ฟิลิปปินส์ 25.18
เวียดนาม 22.48
เมียนมา 18.67
มาเลเซีย 16.33
บรูไน 7.03
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด