พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ก.ย.

ความต้องการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 2561 เพิ่มขึ้น 1.1% และการนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 5.1% ขณะที่การผลิต ลดลง 3.4% โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 67%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 142 ล้านลิตร/วัน
ปี 2561
ม.ค-ก.ย.

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.-ก.ย. 2561 เพิ่มขึ้น 1.5% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้น LPG ที่มีการใช้ลดลง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,911 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2561
ม.ค-ก.ย.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค.-ก.ย. 2561 ลดลง 1.7% โดยลดลงทั้งจากการผลิตในประเทศ และการนำเข้าจากเมียนมา

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 153,457 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2561
ม.ค-ก.ย.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ก.ย. 2561 อยู่ที่ 42,985 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค.-ก.ย. เพิ่มขึ้น 0.5% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทเชื้อเพลิง ยกเว้นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 197 ล้านตัน CO2
ปี 2561
ม.ค-ก.ย.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.-ก.ย. 2561 เพิ่มขึ้น 0.98% เกือบทุกภาคเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และอื่นๆ

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 54.69
ลาว 42.02
ฟิลิปปินส์ 33.92
กัมพูชา 32.95
เวียดนาม 29.80
ไทย* 28.85
อินโดนีเซีย 28.17
เมียนมา 19.89
มาเลเซีย 17.32
บรูไน 12.46
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 43.65
ลาว 33.92
กัมพูชา 30.92
ไทย* 29.29
อินโดนีเซีย 27.71
ฟิลิปปินส์ 27.28
เวียดนาม 26.23
เมียนมา 21.73
มาเลเซีย 17.16
บรูไน 7.43
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 19พฤศจิกายน 2561 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด