พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-พ.ย.

ความต้องการใช้พลังงาน เดือนม.ค. - พ.ย. 2562 เพิ่มขึ้น 0.01% และการผลิต เพิ่มขึ้น 0.9% ในขณะที่การนำเข้า(สุทธิ) ลดลง 2.5%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 144 ล้านลิตร/วัน
ปี 2562
ม.ค-พ.ย.

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.-พ.ย.2562 เพิ่มขึ้น 1.8% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเครื่องบิน

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 5,058 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2563
ม.ค-พ.ย.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค.-พ.ย.2562 เพิ่มขึ้น 2.2% จากการผลิตในประเทศและการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 185,681 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2562
ม.ค-พ.ย.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน พ.ย. 2562 อยู่ที่ 44,443 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค.-พ.ย.. เพิ่มขึ้น 4.0% โดยเพิ่มขึ้นจากพลังงานเกือบทุกชนิด ยกเว้นไฟฟ้าพลังน้ำและการนำเข้า

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 233 ล้านตัน CO2
ปี 2562
ม.ค-พ.ย.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.- พ.ย.2562 ลดลง 3.7% ซึ่งลดลงเกือบทุกภาคเศรษฐกิจ ยกเวันภาคการผลิตไฟฟ้า

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 52.43
ลาว 36.98
กัมพูชา 31.17
ฟิลิปปินส์ 30.35
เวียดนาม 27.54
อินโดนีเซีย 26.40
ไทย* 26.25
เมียนมา 19.34
มาเลเซีย 15.60
บรูไน 11.75
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 44.29
ลาว 31.04
ไทย* 27.39
อินโดนีเซีย 27.30
กัมพูชา 27.04
ฟิลิปปินส์ 24.84
เวียดนาม 21.78
เมียนมา 19.14
มาเลเซีย 16.35
บรูไน 7.01
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด