พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ก.ย.

ความต้องการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-ก.ย. ปี 2565 เพิ่มขึ้น 3.0% และการนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 5.6% ขณะที่การผลิต ลดลง 18.3%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 135 ล้านลิตร/วัน
ปี 2565
ม.ค-ก.ย.

การใช้น้ำมัน เดือน ม.ค. - ก.ย. ปี 2565 เพิ่มขึ้น 16.1% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเกือบทุกชนิด ยกเว้นการใช้น้ำมันก๊าด หมายเหตุ : ในที่นี้การใช้ LPG ไม่รวมที่ใช้เป็น feedstock ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,450 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2565
ม.ค-ก.ย.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือนม.ค. - ก.ย. ปี 2565 ลดลง 10.3% จากการผลิตที่ลดลง

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 164,584 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2565
ม.ค-ก.ย.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ส.ค.2565 อยู่ที่ 48,708 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า เดือน ม.ค.-ก.ย. ปี 2565 เพิ่มขึ้น 3.8% โดยเพิ่มขึ้นจากเชื้อเพลิงเกือบทุกชนิด ยกเว้นไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินและลิกไนต์ที่ลดลง

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 196 ล้านตัน CO2
ปี 2565
ม.ค-ก.ย.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือนม.ค. - ก.ย. ปี 2565 เพิ่มขึ้น 7.40% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขา ยกเว้นสาขาผลิตไฟฟ้า

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 72.26
ลาว 52.01
กัมพูชา 45.74
ฟิลิปปินส์ 44.28
เมียนมา 38.23
ไทย* 35.15
เวียดนาม 34.17
อินโดนีเซีย 31.00
มาเลเซีย 16.40
บรูไน 13.78
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 72.26
ฟิลิปปินส์ 49.18
กัมพูชา 43.15
เมียนมา 43.14
อินโดนีเซีย 42.93
ลาว 42.21
เวียดนาม 35.64
ไทย 34.94
มาเลเซีย 17.20
บรูไน 8.06
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 28พฤศจิกายน 2565 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด