พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ม.ค.

ความต้องการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.2562 ลดลง 4.0% และการนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 15.0% ขณะที่การผลิต ลดลง 10.9% โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 77%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 148 ล้านลิตร/วัน
ปี 2562
ม.ค-ม.ค.

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.2562 เพิ่มขึ้น 2.2% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้น น้ำมันเตา และ LPG ที่มีการใช้ลดลง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,666 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2562
ม.ค-ม.ค.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค.2562 ลดลง 3.8% โดยลดลงทั้งจากการผลิตในประเทศ และการนำเข้าจากเมียนมา

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 16,340 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2562
ม.ค-ม.ค.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ม.ค. 2562 อยู่ที่ 42,350 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 2.1% โดยเพิ่มขึ้นจากไฟฟ้าพลังน้ำ ไฟฟ้านำเข้า และพลังงานหมุนเวียน

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 21 ล้านตัน CO2
ปี 2562
ม.ค-ม.ค.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.2562 ลดลง 5.86% ทุกภาคเศรษฐกิจ

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 50.12
ลาว 35.99
ฟิลิปปินส์ 33.16
กัมพูชา 32.08
ไทย* 28.85
เวียดนาม 25.31
อินโดนีเซีย 25.14
เมียนมา 17.92
มาเลเซีย 16.15
บรูไน 12.19
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 41.87
ลาว 31.01
กัมพูชา 28.12
อินโดนีเซีย 27.49
ไทย* 27.29
ฟิลิปปินส์ 26.24
เวียดนาม 21.65
เมียนมา 19.88
มาเลเซีย 16.93
บรูไน 7.27
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด