พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-พ.ย.

ความต้องการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.-พ.ย. 2561 เพิ่มขึ้น 1.1% และการนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 5.8% ขณะที่การผลิต ลดลง 3.7% โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 67%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 142 ล้านลิตร/วัน
ปี 2561
ม.ค-พ.ย.

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.-พ.ย. 2561 เพิ่มขึ้น 1.7% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้น LPG ที่มีการใช้ลดลง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,927 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2561
ม.ค-พ.ย.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค.-พ.ย. 2561 ลดลง 1.6% โดยลดลงทั้งจากการผลิตในประเทศ และการนำเข้าจากเมียนมา

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 187,884 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2561
ม.ค-พ.ย.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน พ.ย. 2561 อยู่ที่ 43,275 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค.-พ.ย. เพิ่มขึ้น 1.1% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทเชื้อเพลิง ยกเว้นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 239 ล้านตัน CO2
ปี 2561
ม.ค-พ.ย.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.-พ.ย. 2561 เพิ่มขึ้น 0.94% เกือบทุกภาคเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และอื่นๆ

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 51.19
ลาว 37.64
กัมพูชา 29.19
ฟิลิปปินส์ 28.05
อินโดนีเซีย 27.17
ไทย* 26.35
เวียดนาม 24.04
เมียนมา 16.27
มาเลเซีย 15.25
บรูไน 12.15
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 40.44
ลาว 30.42
อินโดนีเซีย 27.06
กัมพูชา 26.03
ไทย* 25.69
ฟิลิปปินส์ 21.57
เวียดนาม 20.35
เมียนมา 18.23
มาเลเซีย 16.72
บรูไน 7.25
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 21มกราคม 2562 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด