พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ก.พ.

ความต้องการใช้พลังงาน เดือนม.ค. - ก.พ.2562 ลดลง 3.3% และการนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 8.0% ขณะที่การผลิต ลดลง 7.8% โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 74%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 149 ล้านลิตร/วัน
ปี 2562
ม.ค-มี.ค

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.- มี.ค.2562 เพิ่มขึ้น 0.6% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้ดีเซล เบนซิน และเครื่องบิน

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,813 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2562
ม.ค-มี.ค

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค.-มี.ค.2562 ลดลง 0.9% จากการผลิตในประเทศที่ลดลง

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 16,340 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2562
ม.ค-ก.พ.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ก.พ. 2562 อยู่ที่ 42,350 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค.-ก.พ. เพิ่มขึ้น 5.1% โดยเพิ่มขึ้นจากก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และพลังงานหมุนเวียน

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 41 ล้านตัน CO2
ปี 2562
ม.ค-ก.พ.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.-ก.พ.2562 ลดลง6.06% ทุกภาคเศรษฐกิจ

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 53.33
ลาว 39.49
ฟิลิปปินส์ 33.76
กัมพูชา 32.73
ไทย* 29.55
เวียดนาม 29.36
อินโดนีเซีย 25.70
เมียนมา 19.98
มาเลเซีย 15.81
บรูไน 12.00
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 44.33
ลาว 31.79
กัมพูชา 28.45
ไทย* 28.19
ฟิลิปปินส์ 27.51
อินโดนีเซีย 27.24
เวียดนาม 23.95
เมียนมา 20.60
มาเลเซีย 16.57
บรูไน 7.15
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด