พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-มิ.ย.

ความต้องการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2560 เพิ่มขึ้น 1.9% เช่นเดียวกับการนำเข้า(สุทธิ) ที่เพิ่มขึ้น 3.2% ในขณะที่การผลิต ลดลง 5.2% โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 63%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 142 ล้านลิตร/วัน
ปี 2560
ม.ค-มิ.ย.

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2560 เพิ่มขึ้น 1.4% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเครื่องบิน 3.9% 1.9% และ 4.1% ตามลำดับ ขณะที่การใช้น้ำมันเตา และ LPG ลดลง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 5,027 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2560
ม.ค-มิ.ย.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2560 ลดลง 1.2% โดยการผลิตในประเทศ และการนำเข้าจากพม่าลดลง ทำให้ต้องนำเข้า LNG เพิ่มขึ้น ทั้งนี้สัดส่วนการผลิตภายในประเทศอยู่ที่ 72% และการนำเข้า 28%

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 100,450 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2560
ม.ค-มิ.ย.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน พ.ค. 2560 อยู่ที่ 41,723 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค.-มิ.ย.ใกล้เคียงกับปีก่อน ลดลงเล็กน้อย 0.04% โดยการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินนำเข้า และน้ำมัน ลดลง

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 131 ล้านตัน CO2
ปี 2560
ม.ค-มิ.ย.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2560 ใกล้เคียงกับปีก่อน หรือลดลงเล็กน้อย 0.05% โดยลดลงจากภาคการผลิตไฟฟ้า ขณะที่ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้น

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 51.47
ลาว 34.68
กัมพูชา 31.57
ฟิลิปปินส์ 29.62
ไทย* 26.65
เวียดนาม 26.58
อินโดนีเซีย 23.67
เมียนมา 17.45
มาเลเซีย 16.43
บรูไน 12.68
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 36.10
กัมพูชา 28.29
ลาว 27.60
ไทย* 25.19
อินโดนีเซีย 23.30
ฟิลิปปินส์ 21.50
เวียดนาม 20.69
เมียนมา 16.23
มาเลเซีย 15.96
บรูไน 7.56
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10