พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-พ.ค

ความต้องการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.-พ.ค. 2561 เพิ่มขึ้น 0.3% ขณะที่การนำเข้า(สุทธิ) ลดลง 6.6% และการผลิต ลดลง 4.1% โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 67%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 146 ล้านลิตร/วัน
ปี 2561
ม.ค-พ.ค

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.-พ.ค. 2561 เพิ่มขึ้น 3.1% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้น LPG ที่มีการใช้ลดลง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,889 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2561
ม.ค-พ.ค

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค.-พ.ค. 2561 ลดลง 3.6% โดยลดลงทั้งจากการผลิตในประเทศ การนำเข้าจากเมียนมา และการนำเข้า LNG

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 83,852 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2561
ม.ค-พ.ค

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน เม.ย. 2561 อยู่ที่ 42,554 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค.-พ.ค. เพิ่มขึ้น 0.7% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทเชื้อเพลิง ยกเว้นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 109 ล้านตัน CO2
ปี 2561
ม.ค-พ.ค

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.-พ.ค. 2561 เพิ่มขึ้น 0.9% จากภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ขณะที่การปล่อย CO2 จากการผลิตไฟฟ้าลดลง

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 55.84
ลาว 41.03
กัมพูชา 34.66
ฟิลิปปินส์ 33.74
เวียดนาม 30.53
ไทย* 29.65
อินโดนีเซีย 26.18
เมียนมา 21.90
มาเลเซีย 18.11
บรูไน 12.74
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 42.43
ลาว 32.74
กัมพูชา 30.95
ไทย* 29.09
ฟิลิปปินส์ 27.71
อินโดนีเซีย 25.95
เวียดนาม 25.16
เมียนมา 21.32
มาเลเซีย 17.94
บรูไน 7.59
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด