พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ม.ค.

ความต้องการใช้พลังงาน เดือน ม.ค. 2561 เพิ่มขึ้น 1.2% เช่นเดียวกับการนำเข้า(สุทธิ) ที่เพิ่มขึ้น 1.5% ในขณะที่การผลิต ลดลง 3.9% โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 65%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 144 ล้านลิตร/วัน
ปี 2561
ม.ค-ม.ค.

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค. 2561 เพิ่มขึ้น 4.5% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้นการใช้ LPG ที่ลดลง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,800 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2561
ม.ค-ม.ค.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค. 2561 ลดลง 6.4% โดยลดลงทั้งจากการผลิตในประเทศ การนำเข้าจากพม่า และการนำเข้า LNG โดยมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศอยู่ที่ 76% และการนำเข้า 24%

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 16,001 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2561
ม.ค-ม.ค.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ม.ค. 2561 อยู่ที่ 42,209MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค.เพิ่มขึ้น 3.2% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทเชื้อเพลิง ยกเว้นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่ลดลง

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 22 ล้านตัน CO2
ปี 2561
ม.ค-ม.ค.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค. 2561 เพิ่มขึ้น
2.7% จากภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ขณะที่การปล่อย CO2 จากการผลิตไฟฟ้าลดลง

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 52.26
ลาว 38.09
กัมพูชา 32.38
ฟิลิปปินส์ 31.48
เวียดนาม 27.41
ไทย* 27.35
อินโดนีเซีย 24.22
เมียนมา 19.11
มาเลเซีย 17.37
บรูไน 12.38
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 39.19
ลาว 30.14
กัมพูชา 28.09
ไทย* 26.59
ฟิลิปปินส์ 24.20
อินโดนีเซีย 23.99
เวียดนาม 21.55
เมียนมา 18.76
มาเลเซีย 17.21
บรูไน 7.38
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด