พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ส.ค.

ความต้องการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-ส.ค. 2560 เพิ่มขึ้น 1.5% เช่นเดียวกับการนำเข้า(สุทธิ) ที่เพิ่มขึ้น 6.4% ในขณะที่การผลิต ลดลง 6.0% โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 64%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 140 ล้านลิตร/วัน
ปี 2560
ม.ค-ส.ค.

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.-ส.ค. 2560 เพิ่มขึ้น 1.6% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเครื่องบิน 3.4% 2.3% และ 3.7% ตามลำดับ ขณะที่การใช้น้ำมันเตา และ LPG ลดลง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,966 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2560
ม.ค-ส.ค.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติเดือน ม.ค.-ส.ค. 2560 ลดลง 1.8% โดยการผลิตในประเทศลดลง แต่การนำเข้าจากพม่า และ LNG เพิ่มขึ้น ทั้งนี้สัดส่วนการผลิตภายในประเทศอยู่ที่ 72% และการนำเข้า 28%

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 135,162 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2560
ม.ค-ส.ค.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ส.ค. 2560 อยู่ที่ 41,923 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค.-ส.ค.เพิ่มขึ้น 0.5% จากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ พลังน้ำ พลังงานทดแทน และไฟฟ้านำเข้า ที่เพิ่มขึ้น

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 174 ล้านตัน CO2
ปี 2560
ม.ค-ส.ค.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-ส.ค. 2560 ใกล้เคียงกับปีก่อน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.3% โดยภาคการผลิตไฟฟ้าปล่อย CO2 ลดลง ขณะที่ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้น

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 53.38
ลาว 36.28
กัมพูชา 32.39
ฟิลิปปินส์ 30.23
เวียดนาม 28.04
ไทย* 27.05
อินโดนีเซีย 23.67
เมียนมา 19.20
มาเลเซีย 16.99
บรูไน 12.73
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 37.95
ลาว 28.32
กัมพูชา 27.88
ไทย* 25.79
อินโดนีเซีย 22.93
ฟิลิปปินส์ 22.13
เวียดนาม 21.87
เมียนมา 18.10
มาเลเซีย 16.52
บรูไน 7.59
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10