พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ก.พ.

ความต้องการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-ก.พ. ปี 2564 ลดลง 5.7% การผลิต ลดลง 1.9% และการนำเข้า(สุทธิ) ลดลง 4.5%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 123 ล้านลิตร/วัน
ปี 2564
ม.ค-ก.พ.

การใช้น้ำมัน เดือน ม.ค.-ก.พ. ปี 2564 ลดลง 16.3% โดยลดลงจากการใช้น้ำมันทุกชนิด

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,835 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2564
ม.ค-ก.พ.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือนม.ค. -ก.พ. ปี 2564 ลดลง 2.8% จากการผลิตในประเทศและการนำเข้าที่ลดลง

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 30,816 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2564
ม.ค-ก.พ.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ก.พ. 2564 อยู่ที่ 45,476 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า เดือน ม.ค.-ก.พ. ปี 2564 ลดลง 9.6% โดยลดลงจากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมัน และไฟฟ้าพลังน้ำ

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 39 ล้านตัน CO2
ปี 2564
ม.ค-ก.พ.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือนม.ค.-ก.พ. ปี 2564 ลดลง 6.2% โดยลดลงเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ ยกเว้นสาขาอุตสาหกรรม

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 55.96
ลาว 32.73
กัมพูชา 32.43
ฟิลิปปินส์ 30.16
ไทย* 26.65
เวียดนาม 25.70
อินโดนีเซีย 22.84
เมียนมา 17.65
มาเลเซีย 15.53
บรูไน 12.18
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 44.72
ลาว 27.25
ฟิลิปปินส์ 25.36
กัมพูชา 25.10
ไทย 23.49
อินโดนีเซีย 22.76
เวียดนาม 19.16
มาเลเซีย 16.28
เมียนมา 16.10
บรูไน 7.26
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด