พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-เม.ย.

ความต้องการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-เม.ย. 2560 เพิ่มขึ้น1.0% เช่นเดียวกับการนำเข้า(สุทธิ) ที่เพิ่มขึ้น 0.5% ในขณะที่การผลิต ลดลง 6.2% โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 63%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 142 ล้านลิตร/วัน
ปี 2560
ม.ค-เม.ย.

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.-เม.ย. 2560 เพิ่มขึ้น 0.2% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเครื่องบิน 2.5% 1.4% และ 2.3% ตามลำดับ ขณะที่การใช้น้ำมันเตา และ LPG ลดลง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,970 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2560
ม.ค-เม.ย.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติเดือน ม.ค.-เม.ย. 2560 ลดลง 2.0% โดยการผลิตในประเทศ และการนำเข้าจากพม่าลดลง ทำให้ต้องนำเข้า LNG เพิ่มขึ้น ทั้งนี้สัดส่วนการผลิตภายในประเทศอยู่ที่ 73% และการนำเข้า 27%

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 65,303 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2560
ม.ค-เม.ย.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน เม.ย. 2560 อยู่ที่ 41,393 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% จากพลังน้ำ พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 86 ล้านตัน CO2
ปี 2560
ม.ค-เม.ย.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-เม.ย. 2560 ลดลง 1.2% โดยลดลงจากภาคการผลิตไฟฟ้า 6.0% และภาคขนส่ง 0.1% ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้น

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 51.32
ลาว 35.79
กัมพูชา 31.13
ฟิลิปปินส์ 30.45
เวียดนาม 27.09
ไทย* 25.55
อินโดนีเซีย 24.21
เมียนมา 18.25
มาเลเซีย 15.73
บรูไน 12.76
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 35.85
ลาว 27.84
กัมพูชา 27.81
ไทย* 23.89
อินโดนีเซีย 23.83
ฟิลิปปินส์ 21.03
เวียดนาม 20.22
เมียนมา 17.00
มาเลเซีย 14.93
บรูไน 7.61
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10