พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ม.ค.

ความต้องการใช้พลังงานเดือน ม.ค. 2560 ลดลง 0.9% การผลิต ลดลง 3.8% ขณะที่การนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 2.5% โดยมีอัตราการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ 64%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 138 ล้านลิตร/วัน
ปี 2560
ม.ค-ม.ค.

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค. 2560 เพิ่มขึ้น 0.5% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้เบนซิน และน้ำมันเครื่องบิน 4.3% และ 7.5% ตามลำดับ ขณะที่การใช้ดีเซลลดลง 0.9%

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,933 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2560
ม.ค-ม.ค.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติเดือน ม.ค. 2560 ลดลง 0.6% โดยการผลิตในประเทศลดลง ขณะที่การนำเข้าจากพม่า และ LNG เพิ่มขึ้น ทั้งนี้สัดส่วนการผลิตภายในประเทศอยู่ที่ 77% และการนำเข้า 23%

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 15,491 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2560
ม.ค-ม.ค.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ม.ค. 2560 อยู่ที่ 41,242 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 0.9% จากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ พลังน้ำ พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 21 ล้านตัน CO2
ปี 2560
ม.ค-ม.ค.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงานเดือน ม.ค. 2560 ลดลง 2.4% โดยลดลงทุกภาคเศรษฐกิจทั้งจากการผลิตไฟฟ้า การขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ มีการปล่อย CO2 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 52.09
ลาว 38.57
ฟิลิปปินส์ 32.62
กัมพูชา 32.56
เวียดนาม 28.08
ไทย* 26.55
อินโดนีเซีย 24.85
เมียนมา 19.53
มาเลเซีย 18.12
บรูไน 12.95
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 37.39
ลาว 29.97
กัมพูชา 29.92
ไทย 25.49
อินโดนีเซีย 24.45
เวียดนาม 21.66
ฟิลิปปินส์ 21.63
เมียนมา 18.25
มาเลเซีย 17.33
บรูไน 7.72
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10