พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-พ.ย.

ความต้องการใช้พลังงานเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 2563 ลดลง 7.5% และการผลิต ลดลง 10.3% ขณะที่การนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 1.3%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 127 ล้านลิตร/วัน
ปี 2563
ม.ค-พ.ย.

การใช้น้ำมัน เดือนมกราคม - พฤศจิกายน ปี 2563 ลดลง 11.7% โดยลดลงจากการใช้น้ำมันทุกชนิด

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,719 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2563
ม.ค-พ.ย.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือนมกราคม - พฤศจิกายน ปี 2563 ลดลง 6.4% จากการผลิตในประเทศที่ลดลง

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 184,126 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2563
ม.ค-พ.ย.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน พ.ย. 2563 อยู่ที่ 45,478 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า เดือน ม.ค. - พ.ย. ปี 2563 ลดลง 6.1% โดยเลดลงจากก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำมัน และพลังงานหมุนเวียน

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 205 ล้านตัน CO2
ปี 2563
ม.ค-พ.ย.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค. - พ.ย. ปี 2563 ลดลง 11.31% โดยลดลงทุกสาขาเศรษฐกิจ

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 47.68
ลาว 30.57
กัมพูชา 27.47
ฟิลิปปินส์ 26.67
ไทย* 23.55
เวียดนาม 21.48
อินโดนีเซีย 19.74
เมียนมา 16.91
มาเลเซีย 13.71
บรูไน 11.81
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 40.41
ลาว 26.07
ฟิลิปปินส์ 23.35
กัมพูชา 21.90
ไทย 21.49
อินโดนีเซีย 21.31
เวียดนาม 16.13
เมียนมา 15.32
มาเลเซีย 15.05
บรูไน 7.04
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด