พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-พ.ค

ความต้องการใช้พลังงานเดือนมกราคม-พฤษภาคม ปี 2563 ลดลง ุ7.9% และการผลิต ลดลง 8.1% ในขณะที่การนำเข้า(สุทธิ) ลดลง 11.1%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 129 ล้านลิตร/วัน
ปี 2563
ม.ค-พ.ค

การใช้น้ำมัน เดือนมกราคม -พฤษภาคมปี 2563 ลดลง 12.2% โดยลดลงจากการใช้น้ำมันทุกชนิด

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,715 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2563
ม.ค-พ.ค

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือนมกราคม - พฤษภาคม ปี 2563 ลดลง 6.2% จากการผลิตในประเทศและการนำเข้าที่ลดลง

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 83,032 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2563
ม.ค-พ.ค

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน เม.ย. 2563 อยู่ที่ 46,227 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า เดือน ม.ค. - พ.ค. ปี 2563 ลดลง 1.9% โดยเลดลงจากก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าพลังน้ำ และน้ำมัน

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 95 ล้านตัน CO2
ปี 2563
ม.ค-พ.ค

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค. - พ.ค. ปี 2563 ลดลง 11.11% โดยลดลงทุกสาขาเศรษฐกิจ

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 46.10
ฟิลิปปินส์ 30.42
ลาว 28.68
กัมพูชา 26.72
ไทย* 21.25
อินโดนีเซีย 20.77
เวียดนาม 20.19
เมียนมา 14.43
มาเลเซีย 12.39
บรูไน 11.76
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 38.80
ลาว 25.34
ฟิลิปปินส์ 22.89
ไทย 22.29
กัมพูชา 21.38
อินโดนีเซีย 21.20
เวียดนาม 16.71
มาเลเซีย 13.50
เมียนมา 13.05
บรูไน 7.01
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด