พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ก.ค.

ความต้องการใช้พลังงานเดือน ม.ค.-ก.ค. ปี 2564 เพิ่มขึ้น 1.8% ขณะที่การผลิต เพิ่มขึ้น 1.9% และการนำเข้า(สุทธิ) เพิ่มขึ้น 1.7%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 168 ล้านลิตร/วัน
ปี 2564
ม.ค-ก.ค.

การใช้น้ำมัน เดือน ม.ค.- ก.ค. ปี 2564 ลดลง 6.1% โดยลดลงจากการใช้น้ำมันดีเซล เบนซิน และน้ำมันเครื่องบิน

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 4,948 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2564
ม.ค-ก.ค.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือนม.ค. -ก.ค. ปี 2564 เพิ่มขึ้น 4.4% จากการผลิตในประเทศและการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 123,486 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2564
ม.ค-ก.ค.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ก.ค.2564 อยู่ที่ 46,102 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า เดือน ม.ค.-ก.ค. ปี 2564 เพิ่มขึ้น 0.6% โดยเพิ่มขึ้นจากไฟฟ้านำเข้าและไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 138 ล้านตัน CO2
ปี 2564
ม.ค-ก.ค.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือนม.ค.-ก.ค. ปี 2564 เพิ่มขึ้น 0.17% โดยเพิ่มขึ้นในสาขาอุตสาหกรรม

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 63.67
ลาว 41.47
กัมพูชา 36.99
ฟิลิปปินส์ 34.42
เวียดนาม 32.30
ไทย* 30.35
อินโดนีเซีย 28.42
เมียนมา 24.83
มาเลเซีย 16.40
บรูไน 13.70
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 51.78
ลาว 30.29
กัมพูชา 30.00
ไทย 27.29
ฟิลิปปินส์ 26.81
อินโดนีเซีย 26.34
เวียดนาม 24.41
เมียนมา 23.28
มาเลเซีย 17.20
บรูไน 7.67
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด