พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน)

ม.ค-ก.ย.

ความต้องการใช้พลังงาน เดือนม.ค. - ก.ย.2562 เพิ่มขึ้น 0.2% ในขณะที่การนำเข้า(สุทธิ) ลดลง 0.1% และการผลิต เพิ่มขึ้น 1.5%

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตร/วัน)

รวมทั้งสิ้น 144 ล้านลิตร/วัน
ปี 2562
ม.ค-ก.ย.

การใช้น้ำมันเดือน ม.ค.-ก.ย.2562 เพิ่มขึ้น 1.6% โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเครื่องบิน

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน)

รวม 5,045 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
ปี 2562
ม.ค-ก.ย.

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค.-ก.ย.2562 เพิ่มขึ้น 2.7% จากการผลิตในประเทศและการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ (กิกะวัตต์ชั่วโมง)

รวม 161,082 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ปี 2562
ม.ค-ก.ย.

กำลังผลิตในระบบ กฟผ. ณ เดือน ก .ย. 2562 อยู่ที่ 43,253 MW ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าเดือน ม.ค.-ก.ย. เพิ่มขึ้น 5.0% โดยเพิ่มขึ้นจากก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และพลังงานหมุนเวียน

 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน (ล้านตัน CO2)

รวม 193 ล้านตัน CO2
ปี 2562
ม.ค-ก.ย.

การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน เดือน ม.ค.- ก.ย.2562 ลดลง 2.9% ซึ่งลดลงเกือบทุกภาคเศรษฐกิจ ยกเวันภาคการผลิตไฟฟ้า

เบนซิน
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 51.77
ลาว 36.06
ฟิลิปปินส์ 31.44
กัมพูชา 29.74
ไทย* 27.25
เวียดนาม 26.76
อินโดนีเซีย 25.23
เมียนมา 19.30
มาเลเซีย 15.26
บรูไน 11.60
ดีเซล
ประเทศ ราคา(บาท/ลิตร)
สิงคโปร์ 43.07
ลาว 29.54
อินโดนีเซีย 26.32
ฟิลิปปินส์ 26.07
กัมพูชา 26.02
ไทย* 25.59
เวียดนาม 21.01
เมียนมา 19.20
มาเลเซีย 15.99
บรูไน 6.92
- แต่ละประเทศสมาชิกมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
- หลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคาอยู่
- ไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 *ประเทศไทย เป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด