Oil price 19 Apr2019
 
36.66
-
-
-
37.11
-
37.16
36.96
-
36.96
29.25
29.25
29.25
29.25
29.25
29.25
29.25
29.25
29.25
29.25
28.98
28.98
28.98
28.98
28.98
28.98
28.98
28.98
28.98
28.98
26.24
26.24
26.64
26.24
26.24
-
26.24
26.24
26.24
26.24
20.84
20.84
-
-
-
-
-
20.84
-
-
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
27.29
30.89
31.16
31.35
31.35
31.35
-
-
-
-
-
22.29
22.29
22.29
-
-
-
22.29
22.29
-
22.29
มีผลบังคับใช้วันที่
Effective date
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
29 Mar 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre