Oil price 26 Jun2019
 
34.86
-
-
-
35.31
-
35.36
35.16
-
35.16
27.45
27.45
27.45
27.45
27.45
27.45
27.45
27.45
27.45
27.45
27.18
27.18
27.18
27.18
27.18
27.18
27.18
27.18
27.18
27.18
24.44
24.44
24.84
24.44
24.84
-
24.44
24.44
24.44
24.44
19.89
19.89
-
-
-
-
-
19.89
-
-
26.19
26.19
26.19
26.19
26.19
26.19
26.19
26.19
26.19
26.19
25.19
25.19
-
-
-
-
-
-
-
-
21.19
21.19
21.19
-
21.19
-
21.19
21.19
-
21.19
29.79
30.06
30.25
30.25
30.25
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
Effective date
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
22 Jun 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร ) 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht/Litre