ราคาน้ำมันวันที่ 7 ก.ค. 2563
 
28.96
-
-
-
29.41
-
29.46
28.96
-
28.96
21.55
21.55
21.55
21.55
21.55
21.55
21.55
21.55
21.55
21.55
21.28
21.28
21.28
21.28
21.28
21.28
21.28
21.28
21.28
21.28
20.04
20.04
20.04
20.04
20.04
-
20.04
20.04
20.04
20.04
17.99
17.99
-
-
-
-
-
-
-
-
22.19
22.19
22.19
22.19
22.19
22.19
22.19
22.19
22.19
22.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
19.19
18.94
18.94
18.94
18.94
18.94
-
18.94
18.94
-
18.94
26.64
26.66
28.64
28.64
28.64
-
-
-
-
-
มีผลบังคับใช้วันที่
03 Jul 05:00
03 Jul 05:00
03 Jul 05:00
03 Jul 05:00
03 Jul 05:00
03 Jul 05:00
03 Jul 05:00
03 Jul 05:00
03 Jul 05:00
03 Jul 05:00
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ( หน่วย : บาท/ลิตร )  
ราคาน้ำมันย้อนหลัง...