ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทุนการศึกษาในประเทศ

ทุนการศึกษาต่างประเทศ

 • ประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 - PDF
  • จดหมาย - การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 - PDF
  • ระเบียบ - หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2549 - PDF
  • แบบฟอร์ม - แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน - DOC
  • ลำดับความสำคัญ - สาขาการศึกษาที่มีลำดับความสำคัญสูง - PDF

หมดเขต 25 เม.ย.57

 

 • ประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 - PDF
  • จดหมาย - การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 - PDF
  • แบบฟอร์ม - แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ - DOC
  • ระเบียบ - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ พ.ศ. 2549 - PDF
  • ลำดับความสำคัญ - สาขาการศึกษาที่มีลำดับความสำคัญสูง - PDF

หมดเขต 30 พ.ค.57

 • ประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 - PDF
  • จดหมาย - การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2557 - PDF
  • แบบฟอร์ม - แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ - DOC
  • ระเบียบ - หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2549 - PDF
  • ลำดับความสำคัญ - สาขาการศึกษาที่มีลำดับความสำคัญสูง - PDF

หมดเขต 15 พ.ค.57

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
[ออกประกาศทางเว็บ 30 พฤศจิกายน 2555]