เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดทำเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยราชการ ในการรายงานผลการใช้พลังงานได้ด้วยความรวดเร็ว และเป้นรูปแบบเดียวกัน โดยในเว็บไซต์จะบรรจุข้อมูล รายละเอียด และขั้นตอนการบันทึกข้อมูล อาทิ ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า และปริมาณการใช้น้ำมัน รูปแบบการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ ยังรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจ และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพลังงาน อาทิ ความรู้เรื่องน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ทั้งนี้ ยังให้ประชาชนสามารถเข้ามาค้นคว้า ละดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

 

12 กันยายน 2548

.........................................................................................................

ศูนย์ประชาสัมพันธ์รวมพลังหาร 2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2612 1555 ต่อ 204-5 โทรสาร 0 2612 1368
www.eppo.go.th