สพช. เฟ้น 9 มหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
หวังเป็นต้นแบบชุมชนใกล้เคียง

สพช. เฟ้น 9 มหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานครบวงจร ปั้นให้เป็นต้นแบบ ขยายผลจากนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ สู่ชุมชนใกล้เคียง 

นายภิรมย์ศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะให้การสนับสนุนสถาบันระดับอุดมศึกษา 9 แห่ง ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ร่วมมือในการลดปริมาณการใช้พลังงาน ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เกิดประสิทธิภาพและประหยัด ด้วยการนำวิธีการและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับสถาบันของตนเองมาใช้ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง นำความรู้และวิธีการประหยัดพลังงานไปเผยแพร่ ถ่ายทอดขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง

โครงการและกิจกรรมการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ของสถาบันการศึกษาทั้ง 9 แห่ง ที่จะจัดให้มีขึ้นแตกต่างกันไป โดยเน้นการปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่ออนุรักษ์พลังงาน การจัดตั้งชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการอนุรักษ์พลังาน เป็นต้น

"สถาบันระดับอุดมศึกษา มีศักยภาพในการคิดค้นเทคนิควิธีการประหยัด พลังงาน และการนำเอาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในองค์กร นอกจากนี้แล้วสถาบันฯ ยังสามารถเป็นต้นแบบการประหยัดพลังงาน ให้กับชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย โดยสามารถเป็นผู้นำในการลงมือปฏิบัติ เพื่อประหยัดพลังงาน และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์พลังงานให้กับชุมชน ดังนั้นการคัดเลือกสถาบันเพื่อให้ทุนสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมประหยัดพลังงาน จึงเป็นแนวทางในการกระตุ้นให้บุคลากรของสถาบันฯ และชุมชนใกล้เคียงเกิดจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า" นายภิรมย์ศักดิ์ กล่าว

สถาบันระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวนไม่เกิน 500,000 บาท ในการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาแผนในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมประหยัดพลังงาน ในวงเงินสถาบันละไม่เกิน 10 ล้านบาท

สถาบันระดับอุดมศึกษา 9 แห่ง ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 2.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6.สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 7.มหาวิทยาลัยบูรพา 8.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยเขตกล้วยน้ำไท

 

เมษายน 2544
.........................................................................................................
ศูนย์ประชาสัมพันธ์รวมพลังหาร 2
โทรศัพท์ 612-1555 ต่อ 201-5 โทรสาร 612-1368
121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.nepo.go.th