สารคดี "พลังงาน 2000"
มองโลกแล้วย้อนดูตัวเอง

โครงการรวมพลังหาร 2 ใช้เวลาเกือบ 1 ปี ในการถ่ายทำสารคดี "พลังงาน 2000" เป็นการสำรวจโลกการใช้พลังงานของต่างประเทศ แล้วกลับมาย้อนดูตัวเองเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ดร.พงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) เปิดเผยว่า หลังจากใช้เวลาเกือบ 1 ปีในการเตรียมการและถ่ายทำสารคดีพลังงานชุด "พลังงาน 2000" ซึ่งเป็นการสำรวจโลกการใช้พลังงานของประชาชนในประเทศต่างๆ อันเป็นตัวอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทางเลือกของประเทศนั้นๆ คือ เดนมาร์ก ญี่ปุ่น เนปาล และประเทศไทย "ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาขาดแคลนและข้อจำกัดในการใช้พลังงาน และพยายามหาทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มากว่ายี่สิบปีแล้ว ซึ่งแต่ละประเทศก็ได้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหา ที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ตลอดจนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งอาจแยกได้เป็น 2 แนวทางหลัก กล่าวคือ การใช้พลังงานอย่างประหยัดรู้คุณค่า และการหาแหล่งพลังงานที่สามารถสร้างขึ้นทดแทนได้ หรือแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด มาใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล" "การหาแหล่งพลังงานทดแทนที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัว ได้มีการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในสารคดีพลังงาน 2000 จะได้พบกับคำตอบ เช่น ในประเทศเทศเดนมาร์กมีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนการใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ใช้พลังงานอย่างประหยัด เราจะได้ทราบกันว่าประเทศที่ร่ำรวยอย่างเดนมาร์ก สร้างจิตสำนึกในการบริโภคพลังงานอย่างรู้คุณค่าเช่นนี้ได้อย่างไร" "ขณะที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งระดับแนวหน้าของโลก ทำให้มีการบริโภคพลังงานในปริมาณมหาศาลไป เพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในชีวิตประจำวัน จนต้องหันไปพึ่งพาการใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้งที่ทั่วโลกกำลังตระหนักถึงอันตรายจากโรงไฟฟ้าชนิดนี้ ญี่ปุ่นคิดอย่างไรกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และญี่ปุ่นจะหาทางออก ให้กับการใช้พลังงานในอนาคตอย่างไร" ดร.พงษ์พิสิฏฐ์ กล่าว เตรียมพบกับสารคดีพลังงานชุด "พลังงาน 2000" ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 18.55 น. ทาง ททบ. 5 เริ่มออกอากาศตอนแรกในวันที่ 7 กรกฎาคม นี้ ตอนแรกนำเสนอเรื่อง ญี่ปุ่น : สวรรค์ของโลกตะวันออก


รายละเอียดการออกอากาศ ทาง ททบ.5 เวลา 18.55 น. 
 
ตอนที่ 1      ญี่ปุ่น : สวรรค์ของโลกตะวันออก      ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2543
ตอนที่ 2 ญี่ปุ่น : รากหญ้าแห่งความหวัง ศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2543
ตอนที่ 3 เดนมาร์ก : ทางเลือกบนทางรอด ศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2543
ตอนที่ 4 เดนมาร์ก : สู่วิถีที่ยั่งยืน ศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2543
ตอนที่ 5 เนปาล : ป่าชุมชนประเทศเนปาล ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2543
ตอนที 6 เนปาล : พลังแห่งแผ่นดิน ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2543
ตอนที่ 7 พลังงานในมิติวัฒนธรรม ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2543
ตอนที่ 8 การใช้พลังงานหมุนเวียนในไทย ศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2543
ตอนที่ 9 พลังงานทางเลือก ศุกร์ที่ 1 กันยายน 2543
ตอนที่ 10 โลกกับพลังงานหมุนเวียน ศุกร์ที่ 8 กันยายน 2543

 

 

 

กรกฎาคม 2543


ศูนย์ประชาสัมพันธ์รวมพลังหาร 2 โทรศัพท์ 612-1555 ต่อ 201-5 โทรสาร 612-1368
บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  www.nepo.go.th
121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400