Thai Version Only


ศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

Energy  Efficiency Information Centre

    ความเป็นมา  

ที่ตั้ง
ศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
Tel : 0-2612-1555 ต่อ 212
Fax : 0-2612-1387
0-2612-1372

    ข้อมูลสถานีความรู้
    กิจกรรมศูนย์
    ดูรูปเพิ่มเติมที่
      www.eneic.pantown.com

ความเป็นมา


ศูนย์เผยแพร่ความรู้ฯ ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน 2544 มาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งจากการดำเนินงาน ปรากฏว่าได้รับความสนใจและตอบสนองจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี การดำเนินโครงการที่ผ่านมาศูนย์เผยแพร่ความรู้ฯ ได้ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปแล้วกว่า 100,000 คน แต่ทั้งนี้ความต้องการเกี่ยวกับความรู้ด้านพลังงาน การประหยัดพลังงานและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่างๆ ยังมีอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวและตระหนักถึง คุณค่าของพลังงานของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้แก่กลุ่มเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ส่งผลให้ประเทศชาติมีการใช้พลังงานโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ สนพ. จึงเสนอ ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อมาดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านศูนย์เผยแพร่ฯ ในปี 2551 ต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อปลุกจิตสำนึก และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานอย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ชมนิทรรศการ สามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้ความรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และผู้นำชุมชน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้ารับการอบรมและเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ศูนย์เผยแพร่ความรู้ฯ ไม่น้อยกว่า 4,000 คน และฝึกอบรมนอกสถานที่ตามที่ ผอ.สนพ. ได้มอบหมาย รวมถึงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ รุ่นละ 60 คน จำนวน 1 ครั้ง

สถานที่จัดอบรม

ศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่อาคารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ บริเวณชั้น 1 และ 2

วิธีจัดฝึกอบรม/จัดเยี่ยมชมนิทรรศการ

 • รับฟังการบรรยายจากวิทยากร
 • เยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้ จำนวน 10 สถานี
 • ชมภาพยนตร์/สื่อ/สารคดีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
 • กิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
 • ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • 1) ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึก และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
 • 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและนำความรู้ที่ได้กลับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้าน โรงเรียน และที่ทำงาน
 • 3) สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป
 • 4) เกิดการสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านการเผยแพร่และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานได้อย่างยั่งยืน
 • 5) ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในด้านพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น


ข้อมูลสถานีความรู้


เนื้อหาสาระในการจัดการอบรม ทั้งหมด 17 สถานีความรู้

สถานีที่ 1 มิติใหม่...มิติแห่งการอนุรักษ์พลังงาน

 • แนะนำโครงการศูนย์เผยแพร่ฯ โน้มน้าวให้ผู้เยี่ยมชมเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียรรู้ในสถานีต่างๆ

สถานีที่ 2 มหัศจรรย์พลังงาน

 • ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน แหล่งที่มาและการนำพลังงานไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ด้วย

สถานีที่ 3 เสถียรภาพพลังงาน

 • นำเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในประเทศ ทั้งในด้านความต้องการและการจัดหา รวมทั้งแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต

สถานีที่ 4 พลังงานไฟฟ้า...กว่าจะได้มา 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

 • ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้า นำเสนอให้เห็นถึงการสูญเสียทรัพยากรมากมายในการผลิต กว่าจะได้เป็นกระแสไฟฟ้าให้เราได้ใช้และผลกระทบที่เกิดขึ้น

สถานีที่ 5 แดนอันตราย

 • เรียนรู้เรื่องภาวะที่โลกของเราร้อนขึ้น จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าชมตระหนักในคุณค่าพลังงานและเข้าใจถึงผลกระทบที่ติดตามมาจากการใช้พลังงานต่อระบบนิเวศน์ และความเป็นอยู่ของทุกคน รวมทั้งแนวทางที่ผู้บริโภคพลังงานจะพึงทำได้เพื่อลดและป้องกันการเกิดภาวะโลกร้อนดังกล่าว

สถานีที่ 6 ลดการรั่วไหล...เพื่อมีใช้ในอนาคต

 • นำเสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานที่ไม่เหมาะสมและเกิดการสูญเสีย มาเป็นพฤติกรรมการใช้ที่มีการไตร่ตรอง การใช้อย่างมีสติเพื่อลดการสูญเสียและรั่วไหล

สถานีที่ 7 ความขัดแย้งในการใช้พลังงาน

 • กล่าวถึงพฤติกรรมขัดแย้งในการใช้พลังงาน ทำให้เกิดการสูญเสียและสิ้นเปลืองพลังงาน

สถานีที่ 8 บ้านเพื่อโลกสวย

 • กล่าวถึงแนวทางในการออกแบบและก่อสร้างบ้านหรืออาคารประสิทธิภาพพลังงาน รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ ที่จะช่วยประหยัดพลังงาน

สถานีที่ 9 ไฟฟ้าแสงสว่าง

 • กล่าวถึงหลอดไฟชนิดต่างๆ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแสงสว่าง การเลือกซื้อเลือกใช้อย่างเหมาะสม การเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการเลือกระหว่างหลอดไส้และหลอดไฟประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้า และยึดอายุการใช้หลอดไฟ

สถานีที่ 10 เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อโลกสวย

 • เป็นการแนะแนวทางในการเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมทั้งวิธีการใช้เพื่อให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานีที่11 การเดินทางเพื่อโลกสวย

 • นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการเดินทางคมนาคมขนส่ง แนะนำแนวทางรวมทั้งวิธีการในการเดินทางที่สามารถช่วยอนุรักษ์พลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม

สถานีที่12 สายน้ำมหัศจรรย์

 • การให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของสายน้ำ ความผูกพันของแหล่งน้ำกับชุมชนทั้งด้านการอุปโภค บริโภค การคมนาคม รวมไปถึงการศึกษานิเวศวิทยาของน้ำ

สถานีที่ 13 น้ำใช้... ใช้น้ำต้องรักษ์น้ำ

 • เป็นการให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ รวมทั้งวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดการบำบัดน้ำทิ้งอย่างง่าย

สถานีที่ 14 1A3R เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 • นำเสนอวิธีการง่ายๆ ในการช่วยลดปริมาณขยะ เพื่อลดการใช้พลังงานในการผลิต

สถานีที่ 15 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต...ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

 • นำเสนอตัวอย่างของการดำรงชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม

สถานีที่ 16 อนุรักษ์พลังงาน...ทำได้ไม่ยาก

 • เป็นสถานีที่กล่าวถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก ทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและเงิน รวมถึงเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สถานีที่ 17 พลังงานหมุนเวียน

 • สถานีความรู้และความเข้าใจถึงชนิดของพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานหมุนเวียน รวมทั้ศักยภาพในการใช้ประโยชน์และแนวโน้มการใช้พลังงานหมุนเวียนในอนาคต

 


กิจกรรมศูนย์


ครงการ "รู้รักษ์ รู้ใช้ ร่วมใจลดการใช้พลังงาน"

การจัดฝึกอบรม/จัดเยี่ยมชมนิทรรศการ

 • รับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เผยแพร่ความรู้ฯ
 • เยี่ยมชมสถานีการเรียนรู้
 • ชมภาพยนตร์/สื่อ/สารคดีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
 • กิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้/การทำงานเป็นทีม
 • เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน

* ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม *

การอบรมหลักสูตรที่ 1

กิจกรรมหลัก การฝึกอบรม + ชมนิทรรศการ (ครึ่งวัน)
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป
  จำนวน 3,000 คน
เวลาในการอบรม วันทำการ

การอบรมหลักสูตรที่ 2

กิจกรรมหลัก การฝึกอบรม + ชมนิทรรศการ (หนึ่งวัน)
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และนักศึกษา
  จำนวน 900 คน
เวลาในการอบรม วันทำการ  

การอบรมหลักสูตรที่ 3

กิจกรรมหลัก การฝึกอบรม + ชมนิทรรศการ (สองวัน)
กลุ่มเป้าหมาย ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/เอกชน
  จำนวน 300 คน
เวลาในการอบรม วันทำการ 2 วันต่อสัปดาห์

 


โครงการ "ค่ายเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม"

- - -


กิจกรรม "ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" (ต่างจังหวัด)

 • กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนเพื่อเรียนรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 5 โรงเรียน
 • กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการลดการสูญเสียพลังงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคพลังงานอย่างสิ้นเปลือง
 • ศึกษาดูงานเกี่ยวกับพลังงาน
 • การใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
 • ศูนย์เผยแพร่ความรู้ฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารถไป-กลับจากโรงเรียนมาถึงค่ายฯ ค่าอาหาร ค่าที่พักของนักเรียนและครู

* สามารถหาข้อมูลและดูรูปการจัดกิจกรรมได้ที่ www.eneic.pantown.com *

สนใจขอรายละเอียดติดต่อ เจ้าหน้าที่ศูนย์เผยแพร่ความรู้ฯ
โทร 0-2612-1555 ต่อ 212, แฟ็กซ์ 0-2612-1387
www.eneic.pantown.com E-mail.  Eneic@yahoo.com

 

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
28 มีนาคม 2551