ประกาศผลประกวดเรียงความ
"ครอบครัวของฉันกับการมีส่วนช่วยชาติประหยัดพลังงาน"


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ "ครอบครัวของฉันกับการมีส่วนร่วมช่วยชาติประหยัดพลังงาน" เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และส่งเสริมให้เยาวชนเป็นแนวร่วมในโครงการ "รวมพลังไทย ลดใช้พลังงาน"

โดยเชิญชวนเยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่อยู่ในโรงเรียนในเครือข่ายโครงการรุ่งอรุณ โรงเรียนในโครงการสร้างชุดเครื่องมือสำหรับการดำเนินการให้เกิดการจัดการทรัพยากรในโรงเรียนแบบบูรณาการ และโรงเรียนในกิจกรรมชมรมอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียน ร่วมเขียนเรียงความเข้าประกวด โดยมีเนื้อหาเป็นเรื่องการทำกิจกรรมของเยาวชนกับครอบครัวในการลดใช้พลังงาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึง 15 มิถุนายน 2548 มีเยาวชนส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด 981 ผลงาน จาก 109 โรงเรียน แบ่งเป็นผลงานระดับประถมศึกษา 407 ผลงาน ผลงานระดับมัธยมศึกษา 568 ผลงาน และไม่ระบุชั้น 6 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือก และตัดสินผลงานชนะเลิศ ดังนี้

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

คุณอมรวรรณ เรศานนท์ ที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม บริษัท อีอาร์เอ็ม สยาม จำกัด ใน คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความระดับประถมศึกษา กล่าวว่า ได้พิจารณาผลงานเรียงความแล้ว รู้สึกว่าเยาวชนในปัจจุบันมีความเข้าใจเรื่องพลังงานเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการประหยัดพลังงานในครัวเรือน รู้ว่าจะนำคำเชิญชวนของรัฐไปใช้ในครอบครัวได้อย่างไร ซึ่งผลงานที่ชนะเลิศ สื่อให้เห็นว่ารู้จักพลังงานเป็นอย่างดี รู้จักวิธีการประหยัด และมีภาพประกอบสวยงาม

คุณคมกฤช ชูเกียรติมั่น ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาปนิกสยาม คณะกรรมการตัดสินประกวดเรียงความระดับมัธยมศึกษา กล่าวว่า เยาวชนปัจจุบันนี้มีความเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองและเข้าถึงข่าวสารข้อมูลเป็นอย่างดี และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สื่อให้เห็นว่ามีความเข้าใจสถานการณ์ด้านพลังงาน และสามารถจัดลำดับความคิดในการเขียนได้ดีด้วย

และฝากทิ้งท้ายถึงเยาวชนทุกคนว่า การประหยัดพลังงานเป็นเรื่องจำเป็น และอยากให้ทำอย่างต่อเนื่องตลอดไป เพื่อประโยชน์ต่อตัวเยาวชนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ


ภาพการประชุมพิจารณา

  1. คณะกรรมการตัดสินประกวดเรียงความ นำโดยนางสาวชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานเรียงความเยาวชน
  2. คุณอมรวรรณ เรศานนท์ คณะกรรมการตัดสินเรียงความระดับประถมศึกษา
  3. คุณคมกฤช ชูเกียรติมั่น คณะกรรมการตัดสินเรียงความระดับมัธยมศึกษา

เรียงความที่ได้รับรางวัล

  1. รางวัลดีเด่นระดับประถมศึกษา - ดูเรียงความ 1
  2. รางวัลรองดีเด่นระดับประถมศึกษา - ดูเรียงความ 2
  3. รางวัลขวัญใจเรียงความระดับประถมศึกษา - ดูเรียงความ 3
  4. รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา - ดูเรียงความ 4-1 - ดูเรียงความ 4-2
  5. รางวัลรองดีเด่นระดับมัธยมศึกษา - ดูเรียงความ 5
  6. รางวัลขวัญใจเรียงความระดับมัธยมศึกษา - ดูเรียงความ 6-1 - ดูเรียงความ 6-2 - ดูเรียงความ 6-3 - ดูเรียงความ 6-4 - ดูเรียงความ 6-5

29 มิถุนายน 2548