ปี พ.ศ. ชื่อผู้วิจัย ระดับปริญญา สถาบัน ชื่อวิทยานิพนธ์ แผน

2540

2540 สมศรี ฤทธิ์ดำ โท KU การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของดินในแต่ละระดับความลึก  

2541

2541 จารียา อรรถอนุชิต โท CU การเปิดรับข่าวสารด้านพลังงานและการยอมรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคต ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดเชียงใหม่  
2541 คณิต ชัยวัฒนา โท CU บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถปรับแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้  
2541 สมชาย เปรมรุ่งพันธุ์ โท CU ผลของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอุปกรณ์ และปัจจัยภายนอก ต่อพฤติกรรมของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์  
2541 สุรินทร์ สังข์ทอง โท CU การศึกษาเปรียบเทียบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีวงจรปรับปรุงตัวประกอบกำลังด้านเข้าแบบไวงาน  
2541 วันจันทร์ จรัสสัญญากุล โท CU การควบคุมความสว่างแบบไร้สาย และมีความคล่องตัวสูงสำหรับผู้ใช้หลายคน  
2541 พิริยะ ชินพันธ์ ตรี CMU การออกแบบการไหลเวียนของน้ำในระบบทำน้ำร้อน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ Bubble Pump  
2541 ศรีธร อุปคำ โท CMU การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ ร่วมกับปั๊มความร้อน สำหรับอาคารที่อยู่อาศัย  
2541 พรศักดิ์ ทัศนราพันธ์ โท KMUTT สมรรถนะของอีวาโปเรเตอร์แบบท่อมีครีบแผ่น ภายใต้สภาวะลดความชื้น  
2541 นายจิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ เอก TU-SIIT แบบจำลองการใช้พลังงานของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

2542

2542 รุจิยา มุสิกะลักษณ์ ตรี CMU การประเมินปรับปรุง และออกแบบอาคารเรียนตัวอย่าง เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2542 สถาพร ทองวิค โท CMU การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ด้วยสารดูดความชื้นชนิดแข็ง  
2542 วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง โท CMU การเลือกขนาดท่อแคปปิลารี่ สำหรับสารทำความเย็นผสม  
2542 1.สุกฤษณ์ โรจนวิไลกุล
2.สุทธิชัย สิริพรอดุลศิลป์
3.เอกภพ จันทร์ศุภมงคล
ตรี KMUTT การศึกษา Laminar Separation Bubble บนใบพัดกังหันลม  
2542 1.จีระพันธ์ พลบุบผา
2.สัทธี เนาวรัตน์จิรวัฒน์
ตรี MUT การผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนรูปของเมทานอลโดยใช้ไอน้ำ  

2543

2543 ณฐิยา ทองมี โท CU เทคนิคการออกแบบและการเลือกวัสดุหลังคา เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำค้าง  
2543 พิรุฬห์รัตน์ บุริประเสริฐ โท CU รูปแบบของช่องเปิดด้านข้างเพื่อการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารสำนักงาน  
2543 รานี อุฬารวิริยากุล โท CU ระบบทำความเย็นแบบดูดซับโดยใช้ซีโอไลท์เป็นสารดูดซับ  
2543 สรญา ประวิตรางกูร โท CU อิทธิพลของผนังมวลสารภายนอก ที่มีต่อสภาวะน่าสบาย และภาระการปรับอากาศในการออกแบบอาคาร  
2543 อนุรักษ์ พรหมชัย โท CMU การสูบน้ำแสงอาทิตย์ด้วยเทคนิคซาเวรี  
2543 จิรายุ วัฒนา โท CMU การคำนวณค่าพลังงานตกกระทบ บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งแบบอิเควเตอเรียล และทำการปรับตามดวงอาทิตย์อย่างเป็นขั้น  
2543 เกียรติกุล สำอางค์กุล ตรี CMU อินเวอร์เตอร์ชนิดเฟสเดียวขนาด 100 วัตต์ ต่อเข้ากับกริดระบบไฟฟ้าสำหรับใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์  
2543 ณัฐดนัย จอมใจ ตรี CMU การพัฒนาการตรวจติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบโฟโตวอลเตอิก เพื่อใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่  
2543 พงษ์พัฒน์ วราโภค ตรี CMU การพัฒนาการตรวจติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบโฟโตโวลตาอิค เพื่อใช้ในอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส  
2543 ศุภกิจ แสงทอง ตรี CMU การวิเคราะห์ขนาดระบบโฟโตโวลตาอิก แบบแยกอิสระขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับโหลด และระดับความน่าเชื่อถือในการจ่ายกำลังไฟฟ้า  
2543 สุริยนต์ ชมดี โท CMU การลดการใช้พลังงานในการทำความเย็น โดยใช้การควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก  
2543 อัญญรัตน์ ซ้ายโฮง โท KU การศึกษาการดึงไอน้ำออกจากสารละลายลิเทียมโบรไมด์โดยหลักการสั่นสะเทือนโมเลกุล  
2543 ปาริฉัตร ศุภชลัสถ์ โท KU การประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่  
2543 วิเชษฎ ธวัชนันทชัย โท KMITL แนวทางการออกแบบระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติสำหรับอาคารพักอาศัยประเภท Double Loaded Corridor เพื่อการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา : ในเขตกรุงเทพมหานคร  
2543 นายพิเชษฐ์ เรือนสอน โท KMITL การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดทำเส้นทางจักรยานภายในชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  
2543 1.บรม อัครจันทโชติ
2.เยาวเรศ โกสุมพิทักษ์
3.แสงดาว แหล่งสนาม
ตรี KMUTT การหาวัสดุที่นำมาใช้เป็นผิวเปียกในระบบทำความเย็นแบบระเหย เพื่อใช้ในโรงเรือนเกษตรกรรมในประเทศไทย  
2543 1.เรณู เหลืองสวัสดิ์
2.สุภาพ ผ่องอำไพ
3.อมร วิโรจวิทย์
4.อรรณพ ร่วมสุข
ตรี KMUTT ปั๊มส่งน้ำที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เล่นของเด็กเพื่อชนบท  
2543 สุพจน์ ไวศยวรรณ โท KMUTT การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ช่องเปิดหลังคา เพื่อรับแสงเข้าสู่อาคาร ที่มีการปรับอากาศ  
2543 1.วราภรณ์ เตปิน
2.อุบลรัตน์ โคระดา
3.ธำรงค์ ถาวรการ
ตรี KMUTT การพัฒนาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์เชื้อเพลิง  
2543 จตุรงค์ แป้นพงษ์ โท KMUTT แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเผาไหม้ในเครื่องยนต์สองจังหวะ  
2543 1.พูนพัฒน์ พูนน้อย
2.มนตรี ณะรินทร์
ตรี MJU การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเครื่องอบแห้งลำไย แบบไต้หวัน เพื่อการอบแห้งผลผลิตเกษตร  
2543 สมศักดิ์ ปินสาย ตรี MJU การศึกษาศักยภาพในการนำความร้อนจากการหายใจของข้าวเปลือกในถังเก็บมาอุ่นอากาศ  
2543 คุณากร ขะมันจา ตรี NSU เครื่องผกผันกระแสไฟฟ้าสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์  
2543 1.วัฒนา อักษรภักดี
2.เสกษิต บุญเนือง
ตรี PSU การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ แบบชอตกี้แบเรียร์ จากซิลิคอนกับดีบุก และซิลิคอนกับสังกะสี  
2543 1.นนอ. เมธินทร์ ปิยะอมรเมธา
2.นนอ. สุชาติ ค้ากระบือ
ตรี RTAFA การประหยัดพลังงานในโรงเรียนนายเรืออากาศ  
2543 1.นรอ. ปกรณ์กิจ ตั้งสมบูรณ์
2.นนอ. ณัฐพงษ์ วังเมือง
3.นนอ. จักรพันธ์ รอดเดช
4.นนอ. วรรณศักดิ์ ศรีสุขใส
ตรี RTAFA เครื่องยนต์เชื้อเพลิงเอธานอล  
2543 นนอ. ภัทราวุธ ผดุงชัย ตรี RTAFA การออกแบบและสร้างต้นแบบอากาศยานพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก  
2543 นนอ. พีระ กัณหะสิริ ตรี RTAFA ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบอากาศยานพลังงานแสงอาทิตย์  
2543 1.ชวลิต เอี่ยมศิริ
2.จตุรนต์ บูรณะรักษ์ธรรม
3.อภิชาติ สุกสี
4.ธนา อุทัยภัตรากูร
5.เชาวลิต โควศุภมงคล
ตรี SU การศึกษาวัสดุ และระบบการก่อสร้างด้วยโฟม เพื่อใช้ในการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน  
2543 สันติ มโนวชิรสรรค์ ตรี SUT การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของ UPS ขนาดเล็ก  
2543 รุจิรา แซ่เตีย ตรี SUT การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในกระทะไฟฟ้า  

2544

2544 วิชชากร จารุศิริ โท CU กระบวนการร่วมระหว่างพอลิพรอพิลีนกับแอนทราไซต์โดยใช้เหล็กบนถ่านกัมมันต์  
2544 นางสาวนาถชนก พัฒนภิรมย์ ตรี CMU การใช้นิวรอลเน็ตเวอร์คสำหรับจำลองเซลล์แสงอาทิตย์และการทำนายจุดที่ได้กำลังสูงสุด  
2544 นายวัชรพงศ์ กาญจนวัฒนกูล ตรี CMU การตรวจสอบและป้องกันสภาวะไอส์แลนดิ่ง แบบแอคทีฟสำหรับระบบโฟโตโวลตาอิก ที่ต่ออินเวอร์เตอร์ เข้ากับกริดระบบไฟฟ้า  
2544 กชกร จันโจมศึก โท KU กรรมวิธีการประหยัดพลังงาน อย่างเป็นระบบ ในอุตสาหกรรมอาหาร  
2544 นางสมใจ สิมาฉายา โท KU การศึกษาสภาวะและการจัดการมลพิษจากโรงฆ่าสัตว์: กรณีศึกษาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองลำพูนและโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครนครเชียงใหม่  
2544 1.นายนราวุธ ทองมะโรงสี
2.นายวรัทฤทธิ์ จิระประวัติตระกูล
ตรี KU การจำลองหอกลั่นเอทานอลบริสุทธิ์สูงเพื่อใช้ผลิตแกสโซฮอล์  
2544 อาทิตย์ อัศวสุขี โท KMITL การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงและสารอะโรเมติกส์จากเอทานอล  
2544 บุณยวัส วุฒิธรรม โท KMITL การแตกตัวของพอลิสไตรีนที่ใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบส ในกระบวนการแบบต่อเนื่อง  
2544 ชัยวัฒน์ เตชะเกียรติกูร โท KMITL เชื้อเพลิงสังเคราะห์ จากการสลายตัวของพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง ที่ใช้แล้ว ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ ในกระบวนการแบบต่อเนื่อง  
2544 ธรรมนูญ สุกิตติ โท KMITL การใช้ประโยชน์กากของเสียพาทาลิกแอนไฮไดรด์ เป็นเชื้อเพลิงเสริมในเตาเผา เพื่อให้ความร้อนแก่ตัวกลางน้ำมัน  
2544 สุรินทร์ คำฝอย โท KMITL การวัด และการวิเคราะห์คุณสมบัติ ของอินเวอร์เตอร์ บนพื้นฐานของการสูญเสีย ในแกนเหล็ก ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ เทื่อถูกจ่ายโดยพีดับบลิวเอ็มอินเวอร์เตอร์  
2544 สุนันทณี กลิ่นคล้ายกัน โท KMITNB การหาค่าตัวแปรและตัวควบคุมสำหรับเครื่องปรับอากาศ ชนิดบ้านพักอาศัย โดยการใช้คอมเพรสเซอร์ แบบเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ  
2544 อนิรุตต์ มัทธุจักร์ โท KMUTT หัวเผาน้ำมันเชื้อเพลิงแบบวัสดุพรุนสมรรถนะสูง  
2544 ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร เอก KMUTT การศึกษาการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โดยเทคนิคปั๊มฟอง  
2544 วิศิษฎ์ ศรีภัทราพันธุ์ โท KMUTT การวิเคราะห์การระเหยของสารทำความเย็น แบบนอนอาซิโอโทรปิค ที่ไหลในท่อที่วางในแนวนอน  
2544 อภิวัฒน์ หงษ์ดำเนิน   KMUTT การทดลอง Thermo-electric Conversion โดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊สในวัสดุพรุนชนิดสลับทิศทางการไหลอย่างเป็นจังหวะ  
2544 กัมปนาท เทียนน้อย โท KMUTT หัวเผาแผ่รังสีวัสดุพรุนเชื้อเพลิงเหลวโดยการเผาไหม้ที่มีการสลับทิศทางการไหลอย่างเป็นจังหวะ  
2544 นายลิขิต ใสหนู   KMUTT ผลกระทบของเครื่องยนต์ที่ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง  
2544 ณรงค์ศักดิ์ สังขพิทักษ์ โท KMUTT การศึกษาวัสดุทำความเย็นแบบระเหยจากวัสดุต่างๆเพื่อประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรม  
2544 นางสาวสิริวรินทร์ เพชรรัตน์ โท KMUTT อิทธิพลของการบังเงาต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบ  
2544 ณทพร จินดาประเสริฐ โท KMUTT การศึกษาคุณลักษณะการเผาไหม้ของก๊าซชีวภาพในเครื่องยนต์สันดาปภายใน  
2544 ณัฐวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ โท KMUTT การกลั่นลำดับส่วนของเหลวทาร์ที่ได้จากกระบวนการไพโร ไลซิสไม้ไผ่  
2544 พีรพล พันธมาศ   KMUTT การทำงานร่วมกันของจุลินทรีย์ในการผลิตก๊าซมีเธน  
2544 รัชนีวรรณ เจริญวัฒน์ โท KMUTT การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดความชื้นในอากาศ ในระบบปรับอากาศเขตร้อนสำหรับประเทศไทย  
2544 สันติ หวังนิพพานโต เอก KMUTT สมรรถนะของชุดแลกเปลี่ยนความร้อนฮีตไปป์ภายใต้สนามไฟฟ้า  
2544 ศิริศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ โท KMUTT การอบแห้งตะไคร้โดยใช้พลังงานจาก Producer Gas  
2544 ทนงศักดิ์ อำพนเกียรติ โท KMUTT การออกแบบใบพัดเครื่องจักรเทอร์โบแบบย้อนกลับ  
2544 นายธนู แสงอุทัย โท KMUTT การศึกษาพลังงานไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองจากการใช้พัดลมดูดอากาศในห้องปรับอากาศ  
2544 นายนิวัฒน์ จิตว่องวิศวะ โท KMUTT การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าที่ได้จาก ระบบประจุแบตเตอรี่ขนาด 200 kW สำหรับปรับลดกำลังไฟฟ้าสูงสุด  
2544 นายมนูญ เจนพจนสุนทร โท KMUTT โครงการจัดทำแนวทางการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรสำหรับโครงการพัฒนาศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในเขตเมือง -
2544 นายศตวรรษ ทองรักษา โท KMUTT การปรับอากาศโดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริก และสารดูดความชื้น -
2544 นายชัยรัตน์ เซี่ยงฉิน โท KMUTT การผลิตก๊าซสังเคราะห์จากกระบวนการปฏิรูปก๊าซมีเทนด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้นิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา -
2544 นายธนา จำปาทอง โท KMUTT อิทธิพลของการไหลวนกลับของก๊าซชีวภาพต่อการเกิดฟิล์มชีวบนวัสดุตัวกลางในถังปฏิกรณ์ไม่ใช้อากาศแบบลูกผสม -
2544 นายนริทธิ์ สุขอำไพจิตร โท KMUTT การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อนระหว่างบ้านปล่องรังสีอาทิตย์กับบ้านทั่วไป -
2544 นางสาวสุพินดา ธุระเจน โท KMUTT การเพิ่มผลผลิตก๊าซมีเทนจากการหมักเศษผักและผลไม้ไร้อากาศแบบแห้งที่มีการหมุนเวียนน้ำชะขยะ -
2544 นายกิตติศักดิ์ บัวศรี โท KMUTT การผลิตแผ่นฉนวนความร้อนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร  
2544 นางสาวนพวรรณ เสมวิมล โท MU การประเมินเทคโนโลยีเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการบริโภค แบบรางพาราโบลิครวมแสง  
2544 พิษฐา พงษ์ประดิษฐ โท MU แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ด้านการจราจร ด้วยการขนส่งมวลชน : กรณีศึกษา รถรับส่งนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  
2544 สมศักดิ์ ยศสูงเนิน โท MU การจัดการระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำของชุมชนเกาะเกร็ด  
2544 1.น.ส.ขวัญเรือน กันทวัง
2.นายพงศ์พันธ์ ตั้งไพบูลย์วรรณ
3.นายสุชาติ บุญดำรงธรรม
ตรี MJU ฉนวนใยเซลลูโลสที่อัดโดยเครื่องอัดแผ่นแบบไฮดรอลิกส์ -
2544 ตรีนุช จันทราช   SU การพัฒนาแบบจำลองความเข้มแสงสว่างธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม  
2544 นายปริญญา นรพักตร์ โท SUT การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซในหินคาร์บอเนตโดยการกระตุ้นหลุมเจาะ  

2545

2545 นายกีรติ ชยะกุลคีรี เอก AIT การสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและการให้บริการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้ากำลัง ที่เอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า  
2545 นางนิตย์ เพ็ชรรักษ์ เอก AIT การจัดตารางการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าหนึ่งวันโดยใช้วิธีลากรานจ์รีแลคซ์เซชัน  
2545 นางสาวชมพิชาน์ คูหิรัญ โท CU การเพิ่มอัตราการกระจายตัวของเจ็ทระนาบและเจ็ทระนาบแบบวิ่งชนผนัง โดยใช้การปรับเปลี่ยนรูปแบบปากทางออก  
2545 นางสาวนฎา แสนราษฎร์ โท CU การประยุกต์ใช้การระเหยของน้ำโดยไม่เพิ่มความชื้นเพื่อลดอุณหภูมิอากาศภายในห้อง  
2545 นางสาวสุกัญญา มากมี โท CU การทดลองผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชในเมทานอลภาวะเหนือวิกฤตโดยกระบวนการแบบต่อเนื่อง  
2545 นายธนะสิทธิ์ องค์ธนะสุข โท CU สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยการระเหยน้ำ  
2545 นายธนิต นาชัยเวียง โท CU การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของความสูญเสียจากการจราจรคับคั่งในกรุงเทพมหานคร  
2545 นายธนวรรธน์ รัตนปริคณน์ โท CU การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการแจกแจงพลังงานในเตาเผาเซรามิค  
2545 นายฉัตรชัย เปล่งสะอาด โท CU การหาสภาพที่เหมาะสมของลำดับการเดินเครื่องทำน้ำเย็น  
2545 นายธีรชัย ตันติมงคลสุข ตรี CU การออกแบบระบบส่งจ่ายน้ำเย็นในแง่การใช้พลังงาน  
2545 นายโอสุ อัมพวานนท์ โท CU การศึกษาสมรรถนะของอุปกรณ์ทำความเย็นแบบระเหยโดยอ้อม  
2545 นางสาวพรรณวิไล กิ่งสุวรรณรัตน์ โท CU การผลิตเอทานอลจากเหง้ามันสำปะหลัง  
2545 นางสาวณัฏฐิณี นวลสกุล โท CU การเปรียบเทียบศักยภาพของการป้องกันความร้อนระหว่างการใช้สวนหลังคากับระบบหลังคาที่ใช้กันทั่วไป  
2545 นายปิติพงศ์ เย็นจิตต์ โท CU การกระจายตัวของอุณหภูมิด้านท้ายของเจ็ดร้อนสองลำแบบเรียงแถวในท่อที่มีการไหลแบบ หมุนควง  
2545 นายพรหมสิทธิ์ สร้อยระย้า โท CU การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการสร้างต้นแบบระบบหลังคาเพื่อลดการถ่ายเทคความร้อนเข้าสู่อาคารในเขตร้อนชื้น  
2545 นายพัฒนพงษ์ สงวนรักษ์ โท CU การออกแบบหน่วยทดสอบเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอน  
2545 นายอายุส วัฒนวาณิชกร โท CU การศึกษาสมรรถนะของฝ้าเพดานทำความเย็น  
2545 นายวัฒนา ศรีวาจนะ เอก CU ผลของความเร็วลมต่อภาวะสบายเชิงความร้อน  
2545 นายอภิชาติ ศิริพจนาวรรณ โท CU การแปรรูปร่วมของถ่านหินและพอลิพรอพิลีนให้เป็นของเหลวด้วยตัวทำละลายภาวะเหนือวิกฤต  
2545 นางสาวอภิมน มณีวรรณ โท CMU คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดสั่นแบบวงรอบ ซึ่งใช้ HP 62 และ MP 39 เป็นสารทำงาน  
2545 นางสาวธีรนันทา ฤทธิ์มณี โท CMU การประเมินวัฏจักรชีวิตและการวิเคราะห์ต้นทุนของการกลั่นเอทานอล โดยการใช้ตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ชนิดท่อความร้อน  
2545 นางสาวเบญจมาภรณ์ กมลสินธุ์ โท CMU ผลกระทบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำต่อระบบจำหน่าย  
2545 นายณัฐฐ์ คันธวิวรณ์ โท CMU การทดสอบเครื่องยนต์ขนาดเล็กในการใช้งานระยะยาว โดยใช้น้ำมันผสมเอทานอลชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง  
2545 นายถิรวัฒน์ หงษ์บิน โท CMU การวิเคราะห์สมรรถนะระบบจ่ายไฟอิสระแบบผสมผสานพลังแสงอาทิตย์และพลังน้ำ  
2545 นายธนศิษฎ์ วงศ์ศิริอำนวย โท CMU ผลของอุณหภูมิน้ำมันพืชต่อสมรรถนะและสารปลดปล่อยในเครื่องยนต์ดีเซล  
2545 นางสาวอัญชณา ยอดเรืองวงศ์ โท CMU คุณสมบัติของเชื้อเพลิงดีเซลชีวภาพจากน้ำมันพืชดิบ โดยกระบวนการทรานซ์เอสเทอริฟิเคชัน  
2545 นาย ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ โท CMU การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศแบบ SPLIT TYPE โดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญร่วมกับการควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก  
2545 นายธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย โท CMU ผลของอุณหภูมิน้ำมันพืชต่อสมรรถนะและสารปลดปล่อยในเครื่องยนต์ดีเซล  
2545 นายอาชัย มนตรีกุล โท CMU การประเมินศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากพืชน้ำมันท้องถิ่น  
2545 นายชนาธิป สามารถ โท KU กระบวนการเปลี่ยนพอลิไวนิลคลอไรด์ไปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล โมลิบดีนัม บนซิลิกา อะลูมินา และตัวเร่งปฏิกิริยากรด  
2545 นายสุกิตติ เจดีย์วุฒิ โท KU การประเมินความเสี่ยงจากอันตรายของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติรถยนต์  
2545 นางสาวรจนา อินทรธิราช โท KKU การใช้พืชลอยน้ำประเภท จอกและแหน คลุมผิวน้ำเพื่อลดปริมาณสาหร่าย  
2545 นายมาโนช โพธิ์สูง โท KKU การผลิตเอทานอลจากน้ำเชื่อมกลูโคสที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลังโดยแบคทีเรีย Zymomonas mobilis  
2545 นางสาวพักตร์ประไพ ประจำเมือง โท KKU การผลิตน้ำเชื่อมกลูโคสโดยการย่อยกากมันสำปะหลังด้วยเอนไซม์ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพระดับโรงงานต้นแบบเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล  
2545 นายวิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล โท KMITL เตาเผาแกลบวอร์เทคหลายขั้น  
2545 นายวีร์ กังวานกิตติ โท KMITL การให้ความสว่างโดยแสงธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสำหรับอาคารห้องสมุด  
2545 นายคณิน หุตานุวัตร โท KMITL ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการระบายอากาศของหลังคาปล่องรังสีอาทิตย์  
2545 นายธีระพล บูรณะโอสถ โท KMITL การสกัดเอทานอลจากน้ำ ด้วย 2-เอทิลเฮกซานอล  
2545 นายสุรศักดิ์ สุรศักดิ์ศิลป โท KMITL การศึกษาการทำความเย็นโดยวิธีการแผ่รังสีแบบ "สกายเทิร์ม" ของอาคารพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน  
2545 นายอนนต์ ช่วยเกิด โท KMUTT การศึกษาและปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้แก๊สโซฮอส์เป็นเชื้อเพลิง  
2545 นางสาวพรนภา วาสนาสถาพร โท KMUTT การพัฒนาบล็อกดินซีเมนต์ไฟเบอร์  
2545 นางสาวชฎารัตน์ ชิณณะเสถียร โท KMUTT แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบทำน้ำร้อน ด้วยระบบรวมแสงแบบรูปประกอบพาราโบลา  
2545 นางสาวพัชรินทร์ แซ่จัน โท KMUTT การวิเคราะห์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบแผ่น โดยใช้กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์  
2545 นางสาวพัสตราภรณ์ จันทจำรัสปัญญา โท KMUTT การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ B. licheniformis, enriched EtUB และ enriched MPB ในกระบวนการย่อยสลายกลูโคสไปเป็นก๊าซชีวภาพ  
2545 นางสาวสุปราณี โรจน์บัวทอง โท KMUTT การเตรียมฟิล์มบางอิเล็กโตรโครมิคชนิดทังสเตนออกไซค์เพื่อนำไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กโตรโครมิค  
2545 นายวีรชัย เลิศสถาพรสุข เอก KMUTT การศึกษาผลกระทบของการใช้เอทธิลเอสเทอร์ของกรดไขมันในเครื่องยนต์ดีเซล  
2545 นายสำเริง สุขานุยุทธ์ โท KMUTT การศึกษาการเดินเครื่องยนต์แก๊สโซลีนโดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊สจากผักตบชวาอัดแท่ง  
2545 นายปฎิภาณ ถิ่นพระบาท โท KMUTT การศึกษาการปลดปล่อยความร้อนและออกไซค์ของไนโตรเจน ในเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันปาล์มผสม  
2545 นายนเรศ ฉิมเรศ โท KMUTT การประยุกต์ใช้สารไฮโดรคาร์บอนผสมกับตู้เย็นที่ใช้ในครัวเรือน  
2545 นายนพนันท์ นานคงแนบ โท KMUTT การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำโดยมีอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเปลือกทุเรียนและใยมะพร้าว  
2545 นายสุรพงษ์ คล้ายมุข โท KMUTT การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากเตาผลิตแก๊สแบบไหลขึ้นและไหลลงโดยใช้ผักตบชวาอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง  
2545 นายสุเมธ เครือเถาว์ โท KMUTT โครงการการควบคุมความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรฐานทางด้านอาคารที่เหมาะสม  
2545 นายยศสวิน กายนันท์ โท KMUTT เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์หมุนเวียนด้วยพลังไอน้ำ  
2545 นายอิทธิศักดิ์ คล้ายมงคล โท KMUTT โครงการการปรับอากาศด้วยสารดูดความชื้นร่วมกับเครื่องทำความเย็น  
2545 นายภูธร เรืองยิ่ง โท KMUTT การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าวแบบต่อเนื่องโดยการเร่งปฏิกิริยาด้วยรังสีไมโครเวฟ  
2545 นางสาวอาภาวดี เบ็ญจมธารกุล โท KMUTT การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนน้ำเสียอุตสาหกรรม เพื่อเป็นพลังงานทดแทน  
2545 นางสาวอุมารินทร์ แสงพานิช โท KMUTT การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงอาทิตย์  
2545 นายพงศกร เกิดช้าง เอก KMUTT แนวทางใหม่ในการพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนสำหรับการหมุนเวียนของน้ำในลำคลอง -
2545 นายนพพร พลมาตย์ โท KMUTT หัวเผาน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวแบบวัสดุพรุนสมรรถนะสูง -
2545 นายอนันตชัย สะวานนท์ โท KMUTT การส่งเสริมการถ่ายเทความร้อนและการเผาไหม้ในหม้อต้มน้ำร้อน โดยเทคนิคการเผาไหม้ในวัสดุพรุนชนิดสลับทิศทางการไหลของไอดีอย่างเป็นจังหวะ -
2545 นายปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์ โท KMUTT การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน -
2545 นายอาทิตย์ คำทา โท KMUTT อิทธิพลของอุณหภูมิไอดี และการใช้ไอเสียย้อนกลับต่อตำแหน่งการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ HCCI -
2545 นาย นพนันท์ นานคงแนบ โท KMUTT การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ โดยมีอัตราส่วนที่เหมาะสม ระหว่างเปลือกทุเรียนและใยมะพร้าว  
2545 นายปฎิภาณ ถิ่นพระบาท โท KMUTT การศึกษาการปลดปล่อยความร้อนและออกไซด์ของไนโตรเจน ในเครื่องยนต์ดีเซล ที่ใช้น้ำมันปาล์มผสม  
2545 นางสาว พรนภา วาสนาสถาพร โท KMUTT การพัฒนาบล็อกดินซีเมนต์ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ  
2545 นายฐิตวุฒิ สุทธิปาริชาติ โท MJU ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาเก็บกักที่มีต่อประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพ จากระบบบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรแบบไม่ใช้ออกซิเจน 2 ขั้นตอน -
2545 1.นางสาวขวัญเรือน กันทวัง
2.นายพงศ์พันธ์ ตั้งไพบูลย์วรรณ
3.นายสุชาติ บุญดำรงธรรม
โท MJU ฉนวนใยเซลลูโลสที่อัดโดยเครื่องอัดแผ่นแบบไฮดรอลิกส์  
2545 นายนพพร สุดใจธรรม โท MU เชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟ  
2545 นายฐิตวุฒิ สุทธิปาริชาติ โท MJU ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาเก็บกักที่มีต่อประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพ จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน 2 ขั้นตอน  
2545 นายธีระพล ปรุงศักดิ์ โท NSU โครงการผลกระทบของอุณหภูมิต่อสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทย  
2545 นายประเสริฐ อนันตอาจ โท NSU โครงการศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบผสมผสานสำหรับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย  
2545 นายวิสุทธิ์ แช่มสะอาด โท NSU เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมเพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด  
2545 นายอากาศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โท NSU โครงการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์สเตอริ่ง - จานรับแสงอาทิตย์ระบบขนาดเล็กในการผลิตกระแสไฟฟ้า  
2545 นางสาวปรัศนี เมฆศรีสวัสดิ์ โท SU การออกแบบบ้านระบบ Passive และ Active ร่วมกันที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน (บ้านต้นแบบในเขตกรุงเทพมหานคร)  
2545 นายกัญจนพนธ์ จุณณานนท์ โท TU-SIIT โครงการพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจคเตอร์ โดยใช้น้ำเป็นสารทำงาน  

2546

2546 นายพรระพีพัฒน์ ภาสบุตร เอก AIT การหาตำแหน่งที่เหมาะสมของอุปกรณ์ FACTS ในระบบไฟฟ้ากำลังเพื่อใช้ในการลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
2546 นางสาวปิยะวดี รักหนองแซง โท KKU การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมของการผลิตไฮโดรเจนจากน้ำบีบแกนและเปลือกสับปะรดผ่านแบคทีเรียสังเคราะห์แสง Rhodospirillum rubrum โดย การหมักแบบเขย่าให้แสงต่อเนื่อง  
2546 นางสาวกัลยา อยู่นาน โท KMITL การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต fermentable เพื่อการผลิตเอธานอลจากกากมันสำปะหลัง  
2546 นางสาวศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ โท KMUTT การพัฒนาเครื่องอบแห้งสตรอเบอรี่ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนทิ้งจากคอนเดนเซอร์  
2546 นายกิตติ นิลผึ้ง โท KMUTT สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ความดันลดและรูปแบบการไหลของการไหลสองสถานะน้ำ อากาศผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น  
2546 นายจารุวัฒน์ เจริญจิต โท KMUTT การเลือกขนาดตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ในการกลั่นเอทานอล  
2546 นายจิระเดช ฮายุกต์ โท KMUTT การแยกของผสมเอทานอล-น้ำ โดยกระบวนการดูดซับ  
2545 นายวีรชัย เลิศสถาพรสุข เอก KMUTT การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันพืชที่ผ่านการทอดแล้วด้วยรังสีไมโครเวฟ และผลกระทบต่อการใช้งานในเครื่องยนต์ดีเซล -
2545 นางสาวอังสุมณ ฝักเจริญผล โท KMUTT การประเมินการใช้พลังงาน โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิต และผลผลิตทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย  
2546 นายมนภาส มรกฎจินดา โท KMUTT การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต้นแบบด้วกระบวนการทางโลหะผง EE
2546 นายกิตติพร โป้ซิ้ว โท KMUTT การใช้เทคนิคอิเล็คโตรไฮโดรไดนามิคส์เพื่อเพิ่มการถ่ายเทความร้อนขณะเกิดการควบแน่นของสารทำความเย็น R-134a ที่ไหลภายในท่อเรียบและท่อที่มีครีบเล็กภายใน -
2545 นายชยันต์ กิมยงค์ โท KMUTT การพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรในถังปฏิกรณ์แบบสองขั้นตอน ที่มีการไหลวนกลับของน้ำเสีย  
2545 นายก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์ โท KMUTT การศึกษาอิทธิพลของผิวเคลือบ ที่มีผลต่อการสูญเสียอะลูมิเนียม ในกระบวนการนำกระป๋องเครื่องดื่มมาหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่  
2546 นายศรายุทธ วัยวุฒิ เอก NSU สมบัติเชิงความร้อนและการเตรียมของเหลวไอออนิกบางชนิด เพื่อหาความเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นตัวกลางสะสมพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์  
2546 นายสมชาย โชคมาวิโรจน์ โท NSU การประเมินหาขนาดที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อเข้าระบบจำหน่าย: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
2546 นางสาวประพิธาริ์ ธนารักษ์ เอก NSU แบบจำลองการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์และค่าพลังงานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับการใช้ไฟฟ้าในชนบทประเทศไทย  
2546 นางสุขฤดี นาถกรณกุล เอก NSU การประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งระบบพลังงานชีวมวลร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์  
2546 นายพิชาญ มานะบรรยง โท PSU การศึกษาเตาผลิตก๊าซแบบไหลลงและต่อเนื่องโดยใช้เศษถ่านเป็นเชื้อเพลิง  
2546 1.นางสาวทิพย์สาคร เอียดมุสิก
2.นางสาวนุชนาถ ลอยจิ๋ว
ตรี TSU การศึกษาสภาวะความร้อนที่เหมาะสมสำหรับอบยางแผ่นให้ได้คุณภาพยางชั้นสูง -
2546 1.นายศุภวุฒิ เบ็ญจกุล
2.นางสาวโศภิตา จันทร์ศรี
ตรี TSU การศึกษาการอบยางแผ่นดิบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ -

2547

2547 นายพรชัย เพชรสงคราม โท CU การศึกษาการเปลี่ยนอุณหภูมิเชิงเวลาและวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสมของรีเจเนอเรเตอร์  
2547 นางสาวสินีนาฏ รอดจีน โท CU ไพโรไลซิสของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน  
2547 นายธนวรา ทองล้วน โท CU การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศโดยการพ่นน้ำ  
2547 นางสาวอันธิการ์ วรรณะ โท CU ระบบควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน  
2547 นายนพพล มังกรานนท์ชัย โท CU การพัฒนาเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน  
2547 นายนิติพงษ์ จิราทิวัฒนากุล โท CU การสังเคราะห์เพอรอฟสไกต์เมมเบรนความหนาแน่นสูง ชนิด (La, Ba)1-xSrxCo1-yFeyO3-d และสมบัติการซึมผ่านของออกซิเจน  
2547 นายณัฐพงศ์ งามประดิษฐ์ เอก CU การพัฒนาเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน  
2547 นางสาวสิริกานดา นวลแสง โท CU ผลของการเคลือบเมมเบรนเพอรอฟสไกต์ชนิด La0.6Sr0.4Ga0.3Fe0.7O3-d, La0.8Sr0.2Co0.6Fe0.4O3-d และ Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-d ต่อการซึมผ่านของออกซิเจน  
2547 นายวิชชากร จารุศิริ เอก CU การเปลี่ยนน้ำมันพืชใช้แล้วให้เป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 และ ซัลเฟเทตเซอร์โคเนีย  
2547 นางสาวณภัทร ตั้งกิจวานิชย์ โท CMU การจัดการน้ำเสียจากบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
2547 นางสาวฉันทนา สมยา โท NIDA แนวทางการจัดการการจราจรและขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ:กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี  
2547 นางสาววิลาวัลย์ ชาญณรงค์ โท KU การผลิตก๊าซชีวภาพจากการย่อยสลายเศษอาหารภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบตามลำดับสองขั้นตอนในระดับ Semi-pilot scale  
2547 นายประมวล ทรายทอง โท KU การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งในกระบวนการผลิตขนมจีนโดยวิธีการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน  
2547 นางสาวอมรรัตน์ ศิริพันธ์ ตรี KKU การศึกษากระบวนการหมักแบบกะซ้ำโดยใช้เซลล์ยีสต์ตรึงรูป เพื่อผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน  
2547 นายทศวรรษ สีตะวัน เอก KKU สมบัติการผันไฟฟ้าจากความร้อนของวัสดุเชิงประกอบ NaxCo2O4-Ag  
2547 1.นายณัฐกานต์ ถมปัด
2.นายสามารถ คุณารูป
ตรี KKU อิทธิพลของสาร Osmoprotectants ต่อการเจริญและประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลโดย Zymomonas mobilis -
2547 1.นายพรพจน์ นาราคาม
2.นายเมธาวี ศิริสวัสดิ์
3.นายวุฒิชัย ศรีภิญโญ
4.นายเชิดชัย พลศรี
ตรี KKU การผลิตเอทานอลจากเปลือกและแกนสับปะรดโดยการหมักแบบกะ -
2547 นายราชบดินทร์ วงษ์น้อย โท KMITNB การศึกษาประสิทธิภาพของระบบแยกสามวัฏภาคถัง UASB ที่ใช้บำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลไม้กระป๋อง  
2547 นายมานนท์ สังข์กลิ่นหอม โท KMUTT เครื่องอบแห้งผักและผลไม้โดยใช้รางรวมแสงแบบพาราโบลิคและกระจกรวมแสงร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานความร้อน  
2547 นายมานพ แย้มแฟง โท KMUTT การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเลี้ยงไหม  
2547 นายวริศ จิตต์ธรรม โท KMUTT การศึกษาและเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าของตู้แช่เย็นพาณิชย์ที่ใช้การควบคุมอุณหภูมิด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และเทอร์โมสตัท  
2547 นายอนันต์ เงินประเสริฐ โท KMUTT การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ของระบบสะสม ความเย็นด้วยน้ำเย็นสำหรับการปรับอากาศในอาคารธุรกิจขนาดเล็ก  
2547 นางสาวสุมาดา ภูพาดทอง โท KMUTT ระบบทำความเย็นแบบดูดซับด้วยตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบฮีทไปป์ในท่อแก้วสุญญากาศ ที่ใช้ถ่านกัมมันต์-เอทานอล เป็นคู่สารทำงาน  
2547 นางสาวสาคร นันทะวิชัย โท KMUTT ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีและคุณภาพของข้าวนึ่งพันธุ์สุพรรณบุรี 1  
2547 นางสาวสุมาดา ภูพาดทอง โท KMUTT ระบบทำความเย็นแบบดูดซับด้วยตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบฮีทไปต์ ในท่อแก้วสุญญากาศที่ใช้ถ่านกัมมันต์-เอทานอลเป็นคู่สารทำงาน  
2547 นางสาวอรนิตย์ พันธ์ประสิทธิ์เวช โท KMUTT การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียม  
2547 นายเอกชัย รัตนโอภา โท KMUTT การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จักรยานในการเดินทาง  
2547 นางสาวภัชรีย์ สายสุริยา โท KMUTT การศึกษาความต้องการและปัจจัยกำหนดความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับรถยนต์  
2547 นายกิตติ สถาพรประสาธน์ เอก KMUTT การอบแห้งกากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบกระแสชน  
2547 นายจิตติพันธุ์ สกุลสุรเอกพงศ์ โท KMUTT การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ระบบเชื้อเพลิงร่วมระหว่างก๊าซธรรมชาติกับน้ำมันไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซล  
2547 นายณัฐพล รุ่นประแสง โท KMUTT การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานความร้อน  
2547 นายพงศกร ศานติชาติศักดิ์ เอก KMUTT การจำลองแบบของเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้สารทำความเย็น R-22 และ R-407C  
2547 นายทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล โท KMUTT การวัดค่าการนำความร้อนของวัสดุก่อสร้างด้วยหัววัดแบบขดลวดร้อน  
2547 นายนพดล พินธุกนก โท KMUTT ผลของจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงต่อสมรรถนะและการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ที่ใช้เชื้อเพลิงเอทิลเอสเทอร์ผสมดีเซล  
2547 1.นายพนา จักรเสน
2.นายมนตรี ก้านบัว
3.นายวรวุธ วิลัยวงค์
4.นายวีรเดช รอดคง
5.นายอดุลย์ แก้วโก่ย
ตรี PRU การวิจัยและพัฒนาตู้อบแห้ง 2 พลังงาน  
2547 1.นายปริญโญ วาจารัตน์
2.นายวรวุฒิ ก๋าวงค์
ตรี RU การศึกษาความเหมาะสมการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แทนวัสดุมุงหลังคา  
2547 1.นายศักดิ์ชัย มงคลพิทักษ์กุล
2.นางสาวพนมพร เที่ยงแก้ว
ตรี BSRU กระบวนการผลิตแก๊สชีวมวลโดยใช้อากาศจากเศษวัสดุทางการเกษตร -
2547 นางสาวชฎาพร ผลดอน ตรี RSU การผลิตพลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงจากกากอาหารแช่แข็ง  
2547 นายอนุสรณ์ สุขเกษม โท SWU การศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนโดยการพาของครีบแท่งทรงกระบอก  
2547 นางสาวบุหงา รองไชย โท SWU ผลของแหล่งคาร์บอนและจุลินทรีย์ที่มีต่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนในถังปฏิกิริยาไร้อากาศแบบไม่ต่อเนื่อง  
2547 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ โท TU เครื่องอบแห้งวัสดุทางการเกษตรโดยใช้คลื่นไมโครเวฟในท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยมร่วมกับระบบสเปาเต็ดเบด  
2547 นายสมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย โท TU กระบวนการอบแห้งยางพาราด้วยคลื่นไมโครเวฟ โดยใช้ท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม  
2547 นางสาวทิพย์ฤดี ลีสุรพงศ์ ตรี TSU การวัดอุณหภูมิท้องฟ้า และการประมาณค่าการแผ่รังสีของบรรยากาศภายใต้ลักษณะของท้องฟ้าทางภาคใต้ของประเทศไทย -
2547 นายธีรเดช ใหญ่บก ตรี TSU การพัฒนาเครื่องอบแห้งปลาช่อนพลังงานไฟฟ้า - แสงอาทิตย์แบบหมุนเวียนอากาศ -

2548

2548 นางสาวบุปผา พุทธสวัสดิ์ โท CU การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา RE
2548 นายเอกสิทธิ์ สกุลการค้า โท CU ผลของแร่ธาตุต่อแกซิฟิเคชันร่วมระหว่างถ่านหินและชีวมวล RE
2548 นางสาวธัญญธร อิสราชีวะ โท CU ผลกระทบของสาร Oxygenated Additive ในลักษณะทางอีมัลชันของการผสมน้ำมันดีเซลกับเอทานอล  
2548 นายการุณย์ ศุภมิตรโยธิน โท CU การศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานเขตร้อนชื้น  
2548 นายเอกสิทธิ์ สกุลการค้า โท CU ผลของแร่ธาตุต่อแกซิฟิเคชันร่วมของถ่านหินและชีวมวล  
2548 นายพรหมเมศร์ ขวัญเจริญ โท CU การศึกษาการใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งในดีโซฮอล์ในประเทศไทย A Study of Biodiesel as an Additive for Diesohol  
2548 นางสาวบุปผา พุทธสวัสดิ์ โท CU การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา  
2548 นายสงวนศักดิ์ ศรีพลัง โท CMU การผลิตเชื้อเพลิงแท่งโดยการอัดรีดชีวมวลผสมถ่านชาร์จากกากตะกอนน้ำเสีย  
2548 นายเอกรินทร์ ปินธุ ตรี CMU การศึกษาแนวโน้มการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง
2548 นายสมจิต ชินะใจ โท CMU การเพิ่มประสิทธิภาพกังหันแกนตั้งโดยใช้ครอบเสริมกั้นบังคับลมเข้า RE
2548 นางสาวสมฤทัย ตันมา โท CMU การเตรียมเอบีเอสคอมโพสิตนำไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นไบโพลาร์เพลตในเซลล์เชื้อเพลิงแบบพีอีเอ็ม RE
2548 น.ส.พรพิมล เพ็ชรวัฒนา โท CMU ระบบจัดการน้ำในสแต็กของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน RE
2548 นายสายชล สิทธิพงศ์ โท CMU การออกแบบระบบควบคุมการทำงานสำหรับสแต็กเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน RE
2548 นางสาวสุทธิพร วารีสูงเนิน โท KKU พลังงานรูปแบบใหม่จากเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ  
2548 1.นายเรืองฤทธิ์ จิตรโท
2.นางสาวโศภนิศ พิฑูรมานิต
3.นางสาววัลยา วงษาหาร
ตรี KKU การนำหลักการพื้นฐานของเครื่องเสตอริงมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการทดแทนพลังงาน  
2548 นางสาวสุทธิพร วารีสูงเนิน โท KKU พลังงานรูปแบบใหม่จากเซลล์ไฟฟ้าชีวภาพ  
2548 1.นายวิรศักดิ์ โสน้ำเที่ยง
2.นายอภิสิทธิ์ เจริญไวย์
3.นายอรรถพร พิสุทธิ์
ตรี KKU เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลผลิตจากการประมง  
2548 นางสาวธีรนันทา ฤทธิ์มณี เอก KMUTT การประเมินวัฎจักรชีวิตและการวิเคราะห์ต้นทุนเอ็กซ์เทอร์นัลลิตีของระบบผลิตความร้อนร่วม  
2548 นางสาวนฤมล สีพลไกร โท KMUTT การดัดแปรพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นแผ่นเยื่ออิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอล  
2548 นางสาวสุมล แซ่เฮง โท KMUTT การจำลองการไหลของอากาศในอาคารที่มีแผงดักลมและการจัดเรียงแผงกั้น  
2548 นายโอภาส สุขหวาน เอก KMUTT การพัฒนาค่าดัชนีพลังงานจำเพาะของการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยโดยพิจารณาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยเชิงพฤติกรรม  
2548 นายนิรมิต มีมาก โท KMUTT เครื่องกลั่นน้ำแสงอาทิตย์แบบปีระมิด  
2548 1.นายสิทธิไชย กิจนันทชัย
2.นายสุริยะ แซ่ตั้ง
3.นายอาทิตย์ ฉายเรืองเกียรติ
ตรี KMUTT สมรรถนะของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบ  
2547 นายธวัชชัย ศรีศิลป์โสภณ เอก KMUTT อิทธิพลของฟิล์มกรองแสงต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบที่เกิดจากการแผ่รังสีและปรากฏการณ์การถ่ายเทความร้อนภายในห้องโดยสารรถยนต์ -
2548 1.นายพงศธร คงราษี
2.นายณัฐกร จันทร์กลับ
ตรี RMUTK เครื่องทำน้ำร้อนแบบฉับพลันที่ใช้ไฟฟ้าชนิด 1 เฟส EE
2548 1.นายพันธ์ชัย กาวิชัย
2.นายยุทธสิทธิ์ เรือนศรี
ตรี RMUTCR ระบบขับมอเตอร์กระแสสลับด้วยพลังงานเทอร์โมอิเล็กทริก  
2548 นายธำรงศักดิ์ จินดาเพ็ชร โท MFU สมบัติทางไฟฟ้าและเชิงกลของอิเล็กโทรไลต์ซีเรียเจือด้วยแกโดลิเนียที่เติมด้วยเซอร์โคเนียโครงสร้างเตตระโกนอล RE
2548 1.นายชัยยุทธ ดีสาทร
2.นายสุชิน อนุเวทย์
ตรี MSU การศึกษาการลดความชื้นของอากาศในเครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ชนิดที่มีวัสดุเก็บสะสมความร้อนร่วมกับสารดูดความชื้น  
2548 นายกฤษฎา บุญชม เอก NSU การพัฒนาเครื่องผลิตไอน้ำแบบผสมจากรางพาราโบลิกและเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านขนาดเล็ก  
2548 นายเรืองเดช ปั่นด้วง โท NSU การฟื้นฟูโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก กรณีศึกษา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยคั่ง จังหวัดเชียงใหม่  
2548 นางสาวศศิธร จันทระ ตรี RSU การผลิตพลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงจากของเหลือทิ้งในห้างสรรพสินค้า  
2548 นายชุมสันติ แสนทวีสุข โท UBU ศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันสบู่ดำและไบโอดีเซลจาก น้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิง  
2548 นายชุมสันติ แสนทวีสุข โท UBU การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันสบู่ดำและไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิง RE
2548 นางสาวจุฑารัตน์ บุญปัญญา ตรี TSU การหาศักยภาพของการทำความเย็นโดยการแผ่รังสีในเวลากลางคืนภายใต้สภาพท้องฟ้าทางภาคใต้ ของประเทศไทย EE
2548 นางสาวชมพูนุช เพ็ญจันทร์ ตรี TSU การศึกษาสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของการอบแห้งส้มแขกและกุ้งต้ม EE
2548 นางสาวทัศนียา เพชรชู ตรี TSU การศึกษาสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบบังคับและอัตราการอบแห้งของการอบแห้งส้มแขกและกุ้งต้ม EE
2548 นางสาวทิพวัลย์ ขลิดรัม ตรี TSU การศึกษาความชื้นสมดุลสำหรับการอบแห้งส้มแขกและกุ้งต้ม EE
2548 นางสาวนุชนาฎ สุชาติพงศ์ ตรี TSU การพัฒนาเครื่องอบแห้งปลาระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์-ไมโครเวฟอัตโนมัติ EE

2549

2549 1.นายต่อศักดิ์ จันทร์ทัน
2.นายฑณวรรธน์ โชติวงษ์
3.นายสมิต เจริญเวทย์วุฒิ
ตรี BUU เครื่องทำน้ำร้อนโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากระบบปรับอากาศมาใช้ประโยชน์ EE
2549 1.นายยุทธศักดิ์ อาจหาญ
2.นางสาวพิชญา พานทอง
ตรี CU การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่มีกรดไขมันอิสระด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์แบบสองขั้นตอน และ/หรือการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ไฮบริด  
2549 นายทักษดนย์ วุฒิคุณ โท CU การผลิตแก๊สชีวภาพจากกากของแข็งที่ได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม  
2549 1.นางสาวกิติมา ปิ่นแก้ว
2.นายประกิจ ชูหว่าง
ตรี CU การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ดีเอ็มอี(ไดเมทิลอีเทอร์)  
2549 เรืออากาศเอก จุฬารัตน์ มินมุนิน โท CMU ไบโอดีเซลจากเมล็ดพืชน้ำมันโดยกระบวนการอินสิทูเอสเทอริฟิเคชัน  
2549 นายภานุวัฒน์ พันธุ์ทอง โท CMU การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงร่วมจากไมยราบยักษ์และถ่านหินโดยใช้ปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง  
2549 นางสาวจันทิมา ริ้วลายเงิน โท CMU การวิเคราะห์ตลอดวัฏจักรชีวิตเชิงวิศวกรรมของเชื้อเพลิงไบโอดีเซลในประเทศไทย  
2549 นางสาวขวัญสุดา อนุอัน ตรี KKU การย่อยชานอ้อยด้วยวิธีทางเคมีเพื่อการผลิตเอทานอล  
2549 นางสาวสุจินตนา ชุมแสง ตรี KKU ผลของยีสต์สกัดและไบโอตินต่อการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานในการหมักแบบ VHG โดย Saccharomyces cerevisiae  
2549 นางสาวอรุณศรี ฝางคำ ตรี KKU การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นการเจริญของ Clostridium beijerinckii เพื่อผลิตพลังงาน ชีวมวลใหม่คือบิวทานอลโดยการหมักแบบกะ  
2549 นายบัลลังก์ เนียมมณี เอก KMUTNB การควบคุมกังหันลมขนาดเล็กและกลางแบบมุมใบพัดคงที่  
2549 นายพัลลภ ศรัณยโชติ โท KMUTT การถ่ายเทความร้อนและความชื้นในวัสดุพรุนอิ่มตัวด้วยน้ำภายใต้สภาวะสุญญากาศ EE
2549 นายชัชวาลย์ ปานสอน โท KMUTT การศึกษาการเปรียบเทียบสมรรถนะทางความร้อนและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบกักเก็บพลังงานโดยสารเปลี่ยนสถานะบนขดท่อ EE
2549 1.นายธราดล เฮ้าประมงค์
2.นายชินกฤต สุภีคำ
ตรี KMUTT การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซล กรณีใช้น้ำมันดีเซล ร่วมกับ ก๊าซ NGV EE
2549 1.นายธีรศักดิ์ วิริยะพงศ์
2.นายนพรัตน์ อุทุมรัตน์
3.นายนริศ เพ็งพริ้ง
ตรี KMUTT การพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้สารทำความเย็นเป็นสารทำงาน RE
2549 น.ส.ปรียารัตน์ โยวะผุย โท KMUTT กระบวนการควบคู่การแปรรูปเป็นน้ำตาลและการหมักของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังเป็นเพื่อการผลิตเอธานอลโดยเชื้อยีสต์ผสม RE
2549 นางสาววราภรณ์ บุญอ่อน โท KMUTT การพัฒนาและมาตรฐานทดสอบสำหรับหน้าต่างกระจกสองชั้นเพื่อการประหยัดพลังงานในตัวอาคาร EE
2549 นายธรรมรัตน์ ธรรมครูปัทม์ โท KMUTT การพัฒนากระจกบานเกล็ดสองชั้นเพื่อการประหยัดพลังงาน EE
2549 นายสุธี เจตน์เจริญ โท KMUTT การวิเคราะห์สมรรถนะทางความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบกลุ่มท่อติดครีบระบายความร้อน RE
2549 นางสาวศกุนตลา ภู่เจริญ โท KMUTT ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตเอทานอลโดยใช้มันสำปะหลังและกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ RE
2549 1.นายทรงวุฒิ สุขพิบูลย์
2.นายนิคม สายแปง
ตรี KMUTT การเปรียบเทียบการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนและแบบผลิตน้ำแข็งบนขดท่อ  
2549 นายพัฒนพล มีนา เอก MSK การประยุกต์ใช้เครื่องอุ่นอากาศที่ใช้ท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับสำหรับลดความชื้นสัมพัทธ์ในระบบอบแห้ง  
2549 นายชัยยันต์ เหล่าภักดี ตรี RSU เครื่องยนต์อากาศร้อนพลังแสงอาทิตย์ RE
2549 1.นายศราวุธ วัดเวียงคำ
2.นายอธิภัทร์ พุ่มเจริญ
3.นายทวีศักดิ์ วินสา
ตรี RU การศึกษาการทำความเย็นด้วยระบบท่อลมกระแสวน EE
2549 1.นายมณเฑียร เข้มแข็ง
2.นายฐิติกร บุญชูวงศ์
3.นายฤทธิ์ สินสะ
ตรี RU การศึกษาการถ่ายเทมวลของเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ RE

2550

2550 นางสาววรางคณา จุติดำรงค์พันธ์ โท AIT Performance Evaluation of Anaerobic Digestion of Municipal Solid Waste: A Case Study of Rayoug Municipality, Thailand RE
2550 1.น.ส.พัชราพร เปาะ
2.น.ส.สิริรัตน์ อยู่เวียงไชย
ตรี CU การผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการรีฟอร์มมิ่งด้วยไอน้ำของกลีเซรอล RE
2550 นางสาววรรณวนัช น้อยสระ โท CU การผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยปฏิกิริยาการเปลี่ยนรูปก๊าซมีเทนด้วยไอน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนิกเกิลบนซีเอสเอ็ม-ไฟต์ซีโอไลต์ RE
2550 นางสาวสลิลทิพย์ ธารีจิตร์ โท CU กระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาเปลี่ยนรูปเมทานอลด้วยไอน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทองบนซิงค์ออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ผสมเฟอร์รัสออกไซด์ RE
2550 นางสาวอัญชลี ศรีรังสรรค์ โท CU การบำบัดน้ำเสียไบโอดีเซลโดยกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า EE
2550 นางสาวภนิตา เกษมโชติช่วง โท CU การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนชีวภาพโดยใช้ระบบยูเอเอสบีแบบสองขั้นตอน RE
2550 นางสาวสุภาภรณ์ ศุภวิทยาภินันท์ โท CU การผลิตไฮโดรเจนและกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียอุตสาหกรรมอาหาร RE
2550 นางสาวเกวลิน ไชยอำพร โท CU เชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเส้นใยปาล์มและกะลาปาล์ม RE
2550 นางสาวนฤมล ใสคำฟู โท CMU การคัดกรองจุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูเลสเพื่อการประยุกต์ในการหมักแอลกอฮอล์ RE
2550 น.ส.นวพรรณ ชนสุต โท CMU การควบคุมกำลังสูงสุดของระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดโซลิด ออกไซด์ต่อกับกริดโดยใช้ตัวควบคุมฟัซซีลอจิกแบบปรับตัวได้ RE
2550 นางสาวศุทธินี ตุ้ยเต็มวงค์ โท CMU อุปกรณ์ควบคุมปริมาณก๊าซอัตโนมัติสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ EE
2550 นายสถาพร ทองวิค เอก CMU การวิเคราะห์ตัวแปรของการผลิตน้ำแข็งแบบสเลอร์รีด้วยการถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสตรง EE
2550 1.นายศรชัย บัวแก้ว
2.นายจาตุรงค์ ปุริสาร
ตรี DPU โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ประเภทผู้อยู่อาศัย EE
2550 1.นางสาวปฏิญญา สุวรรณนพ
2.นายวันชัย ศรีโนรินทร์
ตรี DPU นโยบายและมาตรการด้านพลังงานเพื่อการพัฒนาพลังงานของกรุงเทพมหานคร EE
2550 นางสาวเกษร รัตนพันธ์ ตรี KKU การย่อยวัสดุลิกโนเซลลูโลสิกด้วยเอนไซม์เพื่อการผลิตเอทานอล RE
2550 น.ส.สุรารักษ์ อวนญวน ตรี KKU การผลิตเอทานอลจากไซโลสโดยใช้เซลล์ตรึงของ Candida shehatae RE
2550 นายอรรคพล คำภูแสน ตรี KKU ผลของการให้อากาศต่อการเจริญและการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดย Saccharomyces ceREvisiae RE
2550 1.นายจำรัส เกาทันฑ์ทอง
2.นางสาวอินทิรา แก้วช่วง
ตรี KMUTNB เครื่องทำความเย็นแบบดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ RE
2550 นางสาวจุรีพร โสภาพรอมร โท KMUTT เปรียบเทียบสมรรถนะของหลังคารูปแบบต่างๆ เชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ EE
2550 นางสาวนวพรรษ คำไส โท KMUTT การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดสำโรง โดยการทำปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันในไมโครเวฟ RE
2550 นายทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง โท KMUTT ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะเพื่อการวางแผนผลิตไฟฟ้าแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร EE
2550 นายสุวิทย์ เหง้าแก้ว โท KMUTT การศึกษาการพัฒนาวัสดุห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยเอธิลีนออคทีน โคพอลิเมอร์ RE
2550 1.นายสุริยัพ แก้วชมภู
2.นายเอกชัย สินใจ
3.นายบัญชา จิตสงค์
ตรี KMUTT การพัฒนาระบบลดอุณหภูมิของอากาศที่ใช้ระบายความร้อนของคอยล์ร้อนด้วยน้ำหมุนเวียนจากน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศ EE
2550 1.นายกฤษณพัฒน์ ตันประดิษฐ์
2.นายจักรดุลย์ เมฆรุ้งนภา
3.นายพิเชฐ จิรายุสกมล
ตรี KMUTT การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์สูบเดี่ยวใช้เชื้อเพลิงผสมแกโซลีนและเอทานอลที่มีส่วนผสมที่แตกต่างกัน EE
2550 1.นายธีรยุทธ วัฒนศักดิ์
2.นายฐิติพันธ์ เกียรติยงชัย
3.นายนพพล ศรีวิลาศ
ตรี KMUTT การศึกษาการน็อคในเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG) เป็นเชื้อเพลิงร่วม EE
2550 1.นายฉัตรชัย อมรฤทธิ์วณิช
2.นายธนวัตร์ เอี่ยมอุดมพรชัย
3.นายอายีต อุปัทยา
ตรี KMUTT ผลกระทบของความแปรผันของคุณภาพของก๊าซธรรมชาติต่อ ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และมลพิษ EE
2550 นางสาวชุตินาถ ทัศจันทร์ โท NIDA การใช้หม้อไอน้ำให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษา :โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ EE
2550 1.นายสมสง่า สิงห์ครุธ
2.นางสาวอัจฉรา ภูงามนิล
ตรี MSU การผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการทางเคมีแบบ 2 ขั้นตอน RE
2550 1.นางสาว วนัสนันท์ สรธัญวิทย์
2.นางสาว สรีวัลย์ รักจันทร์
ตรี MUT การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเบสชนิดไฮโดรทัลไซต์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง RE
2550 1.นางสาว ปวีณา สีแดง
2.นายวิศรุตธารา พงศ์คณานุรักษ์
ตรี MUT การกำจัดกำมะถันจากถ่านหินโดยกระบวนการไพโรไลซิสในบรรยากาศแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ RE
2550 1.นางสาวภัทรา จารัตนากร
2.นางสาววราภรณ์ หนูน้อย
ตรี MUT การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ด้วยกระบวนการโซล-เจล RE
2550 นาย กฤช สมนึก ตรี PSU การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องของกระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชัน RE
2550 นายชายศักดิ์ ไชยจิตต์ ตรี RMITT จักรยานไฟฟ้าพลังงานทดแทน  
2550 นายนฎปดล กังแฮ ตรี RMUTT การศึกษาและออกแบบผิวหน้าของกระเบื้องหลังคาดินเผาเพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคาร EE
2550 นายธเนตร สู่เพื่อน ตรี RMUTT การใช้พลาสติกที่ใช้งานแล้วเพื่อสะท้อนรังสีความร้อนบนบานหน้าต่าง EE
2550 นายนนทวัตร แสงแถวทิม ตรี RMUTT การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นฉนวนกันความร้อนของแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมโดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัสดุผสมเพิ่ม EE
2550 นายพิษณุ พิทักษ์จินดา ตรี RMUTT การพัฒนาบล็อกลดอุณหภูมิสำหรับพื้นภายนอกและผนังอาคาร EE
2550 นายจักรพันธ์ เศวตทัต โท LRU การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งปั๊มแก๊สสำหรับรถยนต์ในเขตจังหวัดเลย EE
2550 นายอดิเรก สุริยะ ตรี UDRU ชุดควบคุมไฟถนนแบบหลอดตะเกียบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ RE
2550 น.ส.สุไรดา ดิเย๊าะ ตรี YLRU การผลิตเอทานอลจากข้าว เพื่อเป็นวัตถุดิบด้านพลังงาน RE
2550 1.นายกิตติศักดิ์ พุ่มพูล
2.นางสาวอัญชลา บุญรัตนาคม
ตรี RSU การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากวัสดุเหลือใช้โดยใช้กลีเซอรีนจากการผลิตบโอดีเซลเป็นตัวประสาน RE
2550 นายกรสิทธิ์ แสงโชติชัย ตรี RSU การทดสอบผลทางความร้อนจากตะไคร่ที่ผนังภายนอก EE
2550 นางสาวนิศาชล แสงโสดา ตรี RSU พลาสติกพีอีทีดัดแปลงย่อยสลายได้จากกรดแลคติกและพลาสติกพีอีทีที่ใช้แล้ว EE
2550 นางสาวพจนาลัย ชาวห้วยหมาก โท SUT การศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาทรานเอสเตอริฟิเคชั่นระหว่างไตรกลีเซอร์ไรด์และเมธานอล RE
2550 นายชัยวัฒน์ พรหมเพชร ตรี TSU การพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศปล่องลมแดดเพื่อบำบัดน้ำเสีย EE
2550 นายพงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร ตรี TSU บล็อกดินซีเมนต์ไฟเบอร์ค่าการนำความร้อนต่ำจากฟางข้าว EE
2550 นายฉกาจ เชื่อดี โท VU การจัดการประสิทธิภาพด้านความร้อนของเปลือกอาคารของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ EE

2551

2551 นางสาวน้ำฝน เอกตาแสง โท AIT การศึกษาปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่ออัตราการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากของเสียอินทรีย์ RE
2551 1.นางสาวพัทธมน ยอดวัลลภ
2.นางสาวอรุณี วิชญมาศ
ตรี CU การผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์ด้วยตัวเร่งฟิชเชอร์-โทรปช์แบบเส้นใย RE
2551 นางสาวศิริวรรณ ดุลนีย์ โท CU ความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาทองบนตัวรองรับสังกะสีออกไซด์ ที่ถูกเตรียมด้วยวิธีโฟโตเดพอซิชันสำหรับปฏิกิริยาคาร์บอนมอนอกไซด์ออกซิเดชัน ในสภาวะที่อุดมไปด้วยก๊าซไฮโดรเจน RE
2551 1.นายกษิต ตั้งมานะสกุล
2.นางสาวศันสนีย์ ธีรวิทัต
ตรี CU การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากยางล้อรถยนต์ที่ใช้แล้ว RE
2551 นางสาวศิริมิรินทร์ มีสุข โท CMU การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากขี้เลื่อยโดยแกสิฟิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา RE
2551 นางสาววาสนา บุญสาลี โท KKU ศักยภาพของวัตถุดิบและความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการผลิตและใช้พลังงานชีวมวลในครัวเรือนอย่างยั่งยืนใน ต.กุดน้ำใส อ. น้ำพอง จ.ขอนแก่น RE
2551 นางสาวแพรพิลาศ ดุจจานุทัศน์ ตรี KKU การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากกากชีวมวลลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์ Clostridium butyricum TISTR 1032 RE
2551 นางสาววันดี ปลาวาฬ ตรี KKU การผลิตแก๊สมีเทนจากกากชีวมวลลำต้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้เอนไซม์ทางการค้าซุปเปอร์ออแกนิค RE
2551 นางสาวสมถวิล พรอินทร์ ตรี KKU ความสามารถในการรผลิตเอทานอลของ Candida shehatae จากกลูโคสและไซโลส Ethanol production capability of Candida shehatae in glucose and xylose medium RE
2551 1.นายพงษ์วุฒิ เอี่ยมเจริญสุข
2.นายพลัง วัฒนพานิช
3.นายภาสกร สุวรรณหิรัญพร
4.นายอนุพงศ์ รดามณีเจริญ
ตรี KMITL หม้อแปลงรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติแบบอนุกรม EE
2551 1.นายธนัท ยงวิจิตรกุล
2.นายธันว์ วิตนากร
3.นายธิติ ไชยเทพ
ตรี KMITL วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวเก็บประจุแบบหลายระดับสำหรับแหล่งจ่ายระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก EE
2551 1.นายชาญฤทธิ์ วัฒนวาณิชย์
2.นายณัฏฐภัทร ไพรสุวรรณา
3.นายณัฐธี ชีวีวัฒนากูล
4.นายปราการ อินทพัฒน์
ตรี KMITL การประยุกต์ใช้งานเอช-บริดจ์อินเวอร์เตอร์ 11 ระดับที่มีแหล่งจ่ายเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ EE
2551 1.นายณัฐวุฒิ สุรเกียรติชัย
2.นายภาคภูมิ สุดแสง
3.นายอนันต์ แตรพันธ์
ตรี KMITL การขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรสำหรับการประยุกต์ใช้งานในรถยนต์แบบไฮบริดจ์ EE
2551 1.นายชัยวัฒน์ ตากิ่มนอก
2.นายธรฌินทร์ พลเทพ
3.นายวีรพล แลคำ
ตรี KMITL วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟสลับ EE
2551 1.ว่าที่ร้อยตรีอมฤต ศรนคร รน.
2.นายนิรันดร์ อิ่นแก้วมูล
3.นายอาคม บุตรรินทร์
ตรี KMITL ไฮบริดอินเวอร์เตอร์สำหรับประยุกต์ใช้งานไมโครกริด EE
2551 นายวรวุฒิ ประสิทธุรัตนชัย โท KMUTNB การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์สำหรับปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของกรดไขมันอิสระในการผลิตไบโอดีเซล RE
2551 นางสาววลีรัตน์ ทศไนยธาดา โท KMUTT การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมในโรงงานน้ำตาล EE
2551 นายณัฐพล รุ่นประแสง เอก KMUTT แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ หมุนเวียนด้วยกำลังไอน้ำ RE
2551 นายสาตก์วิภัช พรนภดล โท KMUTT การศึกษาการใช้พลังงานและการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถโดยสารประจำทาง EE
2551 1.มนันญา โทวิชา
2.วรรณนิภา ประดิษฐการ
ตรี MU การผลิตก๊าซชีวภาพจากชีวมวลของสบู่ดำ RE
2551 1.พงษ์พรรณ สุขสมมนัส
2.พีริยา พีรพงศ์พิพัฒน์
ตรี MU การสกัดน้ำมันและผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายน้ำกร่อย RE
2551 1.นางสาวโชติวรรณ พัฒนจันทร์
2.นางสาวศิริลักษณ์ สายเครื่อง
ตรี MJU การออกแบบและสร้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นสำหรับกระบวนการไพโรไลซิส EE
2551 นายคมสัน คีรีสถาวร ตรี MJUP การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตเอทานอล: กรณีศึกษาจากกระบวนการผลิตของMJU-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ RE
2551 นายเกรียงศักดิ์ กุสาวดี ตรี MJUP การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตไบโอดีเซล : กรณีศึกษา จากกระบวนการผลิตของMJU-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ RE
2551 นายสุทิน ขันขวา ตรี MSU การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบลักษณะใบพัดของกังหันลมแนวแกนนอนสำหรับพื้นที่ความเร็วลมต่ำ RE
2551 1.นางสาวรัชดา ครองทรัพย์
2.นางสาวศิริพร ละมั่งทอง
ตรี MUT การการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งร่วมกับการใช้คลื่นไมโครเวฟ RE
2551 1.นางสาว รัตนา อ่วมแย้ม
2.นางสาว ปาริฉัตร ทองประเสริฐ
ตรี MUT ผลของการเติมโลหะอัลคาไลบนตัวเร่งปฏิกิริยาเบสชนิดไฮโดรทัลไซต์ สำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง RE
2551 1.นางสาวศิริวรรณ พลอยสิทธิ์
2.นายอณุชา สิทธิสาริการ
ตรี MUT ผลของการไพโรไลซิสร่วมระหว่างถ่านหินลิกไนต์กับกะลาปาล์มต่อผลิตภัณฑ์ไพโรไลซิส RE
2551 1.นางสาวขวัญหทัย ทองแก้ว
2.นางสาววิไลวรรณ วินทะไชย
3.นางสาวพรทิวา อินทร์ชำนาญ
ตรี MUT การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นของแข็งชนิด CaO ร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิคในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันถั่วเหลือง RE
2551 1.นางสาวพัชณีย์ ปรือปรัก
2.นางสาววิลาวรรณ แก้วเมา
3.นางสาวฏิลดา แจ่มวิจิตรเวช
ตรี BSRU การลดทาร์ในกระบวนการผลิตแก๊สชีวมวลจากเศษวัสดุทางการเกษตร RE
2551 1.นายบล คำทอง
2.นางสาววารุณี ว่องวิโรจน์สกุล
ตรี BSRU การสังเคราะห์และลักษณะสมบัติของ ที่มีความบกพร่องตำแหน่ง A สำหรับเป็นเมมแบรนการผลิตแก๊สไฮโดรเจน RE

 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 2553