ชื่อโครงการวิจัยโครงการพัฒนาบล็อกดินซีเมนต์ไฟเบอร์ฯ
หัวข้อวิทยานิพนธ์การพัฒนาบล็อกดินซีเมนต์ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ
 Development of Fibre-Based Soil-Cement Block with Low Thermal Conductivity
โดยนางสาว พรนภา วาสนาสถาพร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะพลังงานและวัสดุ
สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
ปีการศึกษา2545
อาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร. โจเซฟ เคดารี
 รศ.ดร. จงจิตร์ หิรัญลาภ
สถานที่ติดต่อคณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ถ.ประชาอุทิศ เขตบางมด แขวงทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
 โทรศัพท์ 01-5713894

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ ของการศึกษานี้เพื่อพัฒนาบล็อกดินซีเมนต์รูปแบบใหม่ โดยใช้ขุยมะพร้าวซึ่งมีค่าการนำความร้อนต่ำ ในการศึกษานี้พิจารณาที่อัตราส่วนผสมแตกต่างกันหลายอัตราส่วนผสม และทำการผลิตส่วนผสมละ 5 ก้อน สำหรับขั้นตอนในการผลิตนั้นใช้แรงงานคนในท้องถิ่น ซึ่งมีการทำอย่างกว้างขวางในประเทศ การทดสอบตัวอย่างจะทำการทดสอบค่าการนำความร้อน ค่าแรงอัด น้ำหนัก และค่าความหนาแน่น

ผลการศึกษา พบว่า การใช้ขุยมะพร้าวเป็นส่วนผสมเพิ่มในส่วนผสมของบล็อกดินซีเมนต์สามารถลดค่าการนำความร้อน และน้ำหนักของตัวอย่างได้

สรุปผลและวิจารณ์ จากผลการศึกษา อัตราส่วนโดยน้ำหนักของดิน:ซีเมนต์:ทราย ที่ให้สมบัติของบล็อกดีที่สุด คือ 5.75:1.25:1 และมีอัตราส่วนผสมของขุยมะพร้าวร้อยละ 20 โดยน้ำหนักของซีเมนต์ เทียบเท่ากับ 0.8 กิโลกรัม ซึ่งจะให้ค่าการนำความร้อน 0.6510 W/m.K ค่าแรงอัด 39.55 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร น้ำหนัก 4.85 กิโลกรัม และค่าความหนาแน่น 1,586 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับบล็อกดินซีเมนต์ในท้องตลาด พบว่า ค่าการนำความร้อน และน้ำหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือ ร้อยละ 54 และ 750 กรัม ตามลำดับ ดังนั้นการพัฒนาเชิงพาณิชย์ จึงมีความเป็นไปได้สูง