โครงการวิจัยเพื่อเสนอกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2540 –2544

ชื่อ นายสมศักดิ์ ยศสูงเนิน
ชื่อโครงการวิจัย :  
ชื่อภาษาไทย การจัดการระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำของชุมชนเกาะเกร็ด
ชื่อภาษาอังกฤษ MANAGEMENT OF SYSTEM INLAND WATERWAY OF KO-KERT COMMUNITY
หัวข้อวิทยานิพนธ์ :  
ชื่อภาษาไทย สภาพการใช้เชื้อเพลิงสำหรับเรือและการจัดการระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำของชุมชนเกาะเกร็ด
ชื่อภาษาอังกฤษ A STATUS OF FUEL USAGE FOR SHIP AND MANAGEMENT INLAND WATERWAY COMMUNICATION SYSTEM OF KO - KRET COMMUNITY
ปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
คณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สายวิชา หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท
ปีการศึกษา พ.ศ. 2544
อาจารย์ที่ปรึกษา นายสมพงษ์ ธงไฃย
  อาจารย์ประจำระดับ 7 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ติดต่อ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 4410211 – 6 ต่อ 129 Fax 4419510

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการณ์ที่แท้จริงของการใช้เชื้อเพลิงสำหรับเรือ และการจัดการระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำของชุมชนเกาะเกร็ด ตลอดจนปัญหาของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ในระบบการเดินทางทางน้ำของชุมชนเกาะเกร็ด

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คัดเลือกจากประชากรกลุ่มผู้ใช้บริการการขนส่งทางน้ำในชุมชน 300 คน และคัดเลือกประชากรนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เกาะเกร็ด 100 คน ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ในบริเวณพื้นที่เกาะเกร็ดจำนวนสองสถานีบริการ ซึ่งได้มาโดยสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เวลาที่ใช้ในการวิจัยคือ พฤษภาคม 2543 – ธันวาคม 2543

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ผลการวิจัยปรากฎว่า

1. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือในชุมชนเกาะเกร็ด พบว่ามีการใช้น้ำมัน ดีเซล 400 ลิตร / วัน น้ำมันเบนซิน จำนวน 200 ลิตร / วัน มีเรือที่ใช้น้ำมัน 6 ประเภท คือ เรือข้ามฟาก เรือหางยาว เรือท่องเที่ยว เรือเมล์รับจ้าง เรือขนส่งสินค้า เรือยนต์เล็ก จำนวน150 ลำ

2. การวิเคราะห์ปัญหา ระบบการจัดการการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ของชุมชนเกาะเกร็ด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนผู้ใช้บริการ จากผลการวิจัยปรากฎว่า ปัญหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตภายในตัวเรือ ไม่มีห่วงชูชีพ ไม่มีเสื้อชูชีพ ไม่มีเชือกช่วยชีวิต ปัญหาห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยว ไม่มีห้องสุขาบริการ สำหรับนักท่องเที่ยวบนเรือท่องเที่ยว และบริเวณท่าเรือที่สำคัญ ที่เรือนักท่องเที่ยวจอดเทียบท่า

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปแก้ปัญหา ของสภาพการใช้เชื้อเพลิงสำหรับเรือ และการจัดการระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ ของชุมชนเกาะเกร็ด ด้วยวิธีที่ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ดังผลสรุปการวิจัยดังกล่าว

 

Abstract

The aim of research was to study the real status of fuel usage for ship and the management and difficulties associated with inland waterway communication system in the ko-kret community.

The two sample group used in this research and development were selected from 300 regular users of the service and 100 temporary users. This research and development was done during May – December 2000

Statistical Mean and Percentage were used in evaluation the samplings.

The results of this research and development are concluded as follows :

  1. status of fuel usage for ship : 400 litess per day of diesel oil, 200 litres per day of gasoline. The six types of boats studied were : river boat, long-tailed boats, tourist boats , express boats, merchant boat, and row boat.
  2. The main diffculties associated whit the management of a inland water way communication system in the ko-kret community were as follow : problerms with saft on ship, lack of lifebuoys, lack of life-jackets, lack of life-lines, lack of toilets for passengers on tourists hips, and lack of toilets for tourists in ports.

The findings of this study could be used to help solve the problems of the management of the inland water way communication system in Ko-kret community to low cost fuel energy equipment.