บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

ชื่อผู้รับทุน หน่วยงาน ปริญญา สถาบันการศึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ์ แผน
1 Surin Khomfoi สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เอก University of Tennessee, Knoxville, USA Fault Diagnostic System for Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter Drives Based on Artificial Intelligent Approaches Incorporating a Reconfiguration Technique EE
2 Malee Santikunaporn มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอก University of Oklahoma, USA Conversion of Alicyclic Compounds for Improvement of Fuel Properties
3 Manmanee Charutula กรมโยธาธิการและผังเมือง โท Queensland University of Technology, Australia Developing of Urban Design Characteristics for Provincial Civic Centres in Thailand in relation to Urban Morphological and Perceptual Dimensions
4 Boonyang Plangklang สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เอก University of Kassel, Germany An Embedded Interactive Monitoring Website for PV- Diesel Hybrid System Power Supply in a Rural Area
5 Karin Kandananond มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ เอก Wichita State University, USA Performance Characterization of Integrated Statistical Process Control Systems
6 Muanmas Wichiensin สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เอก Imperial College, London An Inter-modal Equilibrium Model of Privatized Transit in Combination with Road-based Congestion Charging
7 Thipwan Fangsuwannarak มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เอก University of New South Wales, Sydney, Australia Electronic and Optical Characterisations of Silicon Quantum Dots and its Applications in Solar Cells
8 Parimanan Cherntongchai มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอก University Collegeม London On the Fluidization Characteristics of Fine Powders
9 Nuanprae Patramai สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โท University of Warwick, USA The Effect of Supply Chain Relationships on SMEs in the Automotive and the Food Industries
10 Darunee Mongkolsawat มหาวิทยาลัยศิลปากร โท University College London, United Kingdom The Relationship between Energy Information Management and Energy Management Performance in Higher Education Sector in Thailand, Considering from Resource and Process Based Views
11 Wimolsiri Pridasawas มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เอก Royal Institute of Technology, KTH Stockholm, Sweden Solar-Driven refrigeration Systems with Focus on the Ejector Cycle
12 Pinit Duangchinda มหาวิทยาลัยทักษิณ เอก Newcastle University, United Kingdom Effectiveness of the Use of and Market Uptake of Biodiesel Fuel: A Case Study of Bangkok, Thailand
13 Chumni Sangphagdee มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอก University of Colorado, USA Torsional Fatigued Specimens Simulating Aging of Neutron Irradiated Type 316 Stainless Steel Assessed by Thermoelectric Power Probe, Thermal Analysis and Transmission Electron Microscopy Techniques
14 Somchai Jiajitsawat มหาวิทยาลัยนเรศวร เอก University of Massachusetts Lowell A Portable Direct-PV Thermoelectric Vaccine Refrigerator with Ice Storage through Heat Pipes
15 Tanit Ruangrungchaikul มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอก University of Sheffield Local Energy Planning for Rural Thailand
16 Veerapat Kiatfuengfoo สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เอก University of Melbourne Natural Gas Industry Liberalization and Reform in Thailand: Implications of Experiences of the UK and Victoria
17 Thanawat Nakawiro การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เอก University of Dundee, United Kingdom High Gas Dependence in Electricity Generation in Thailand : The Vulnerability Analysis
18 Nattakit Parkpoom การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เอก University of Edingburgh, United Kingdom The Impact of Climate Change on Electricity Demand in Thailand
19 Niphon Punnopakorn การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โท University of Applied Science Offenburg, Germany Kyoto Protocol and Carbon Dioxide Mitigation Technologies: The Economic Options for Coal-fired Power Plants
20 Roongrojana Songprakorp มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เอก University of Victoria, Canada Investigation of Transient Phenomena of Proton Exchange Membrane Fuel Cells
21 Wichayayuth Boonchit สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เอก Carleton University Three Essays on General Equilibrium Analysis of Economic Policy in Thailand
22 Poonpat Leesombatpiboon สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เอก George Washington University Thailand's Energy Security : Strategic Petroleum Reserve and its Economic Impacts

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
11 มกราคม 2554