โครงการ "ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล" ระยะที่ 1
งบประมาณปี 2550

1. ที่มาของโครงการ

ด้วยพลังงานเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศถึง 90% และมีแนวโน้มปรับขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง การขยับขึ้นของราคาน้ำมันมากเป็น 2 เท่าในรอบ 2 ปี และเป็น 3 เท่าจากปี 2545 ซึ่งปัญหาราคาน้ำมันแพงมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ ได้แก่ ความต้องการใช้น้ำมันมากขึ้น รวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อาทิ สถานการณ์การเมืองโลก การกักตุนน้ำมันจากผู้ค้าเพื่อเก็งกำไร เป็นต้น และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลได้เร่งดำเนินการจัดหาแหล่งพลังงาน การเร่งใช้พลังงานทดแทนน้ำมัน เช่น ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ น้ำมันแก๊สโซฮอล ไบโอดีเซล เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐได้รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ลดการใช้น้ำมัน และให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายลดใช้พลังงานโดยรวมให้ได้ร้อยละ 15 ในปี 2551 และร้อยละ 20 หรือคิดเป็น มูลค่าประหยัด 2 แสนล้านบาท ในปี 2552

น้ำมันแก๊สโซฮอล จัดว่าเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่ใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน และสามารถจัดหาได้ในประเทศ ซึ่งเมื่อปี 2548 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี มั่นใจ ยอมรับ และปรับเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเบนซิน มาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลแทน ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนได้มีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลเพิ่มมากขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีประชาชนและผู้ขับขี่ยานพาหนะจำนวนหนึ่งที่ยังไม่เชื่อมั่นและใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล

ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จึงได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และรณรงค์ให้เกิดการหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลแทนเบนซินอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

2.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ปลุกจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนน้ำมัน รวมถึงนโยบายของรัฐ เหตุผลที่รัฐเร่งส่งเสริม สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อการประหยัดพลังงาน

2.2 สร้างกระแสการรับรู้ เกิดทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจต่อการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้น้ำมันมาเบนซินมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล

2.3 ประชาสัมพันธ์ประโยชน์และผลสำเร็จของกลุ่มเป้าหมายต่างๆจากการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล

3. กลุ่มเป้าหมาย

3.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่

- ผู้ใช้รถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์

3.2 กลุ่มเป้าหมายรอง

- ประชาชนทั่วไป

- หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

- สื่อมวลชน คอลัมน์นิสต์

- ผู้นำความคิด เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ อู่/ช่างซ่อมรถ

- บริษัทผู้ผลิตรถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์

- บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

4. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระหว่างวันที่ เมษายน – กันยายน 2550

5. ผลที่ได้รับ

5.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานทดแทนน้ำมัน รวมถึงรับ ทราบนโยบายของรัฐ เหตุผลที่รัฐเร่งส่งเสริม สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ เพื่อการประหยัดพลังงาน

5.2 กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ มีทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจต่อการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล และปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้น้ำมันเบนซินมาเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์

5.3 ผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและช่วยชาติลดการนำเข้าน้ำมันดิบ จากต่างประเทศ

รายละเอียดของโครงการ

โครงการ “ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล” ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมเปิดตัวโครงการ

จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล โดยแสดงความร่วมมือของ 5 ภาคในการยืนยันความมั่นใจการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลซึ่งประกอบด้วย ภาคยานยนต์, ภาคบริษัทน้ำมัน, ภาคสื่อมวลชน, ภาครัฐบาล และภาคประชาชน เพื่อจุดกระแสความสนใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้รถยนต์ทั่วประเทศ โดยจัดงานในวันที่ 23 เมษายน 2550 ณ ชั้น G โซนอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานจะได้มีการแจกคูปองเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์แก่เจ้าของรถใหม่ป้ายแดงมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่รถใหม่ป้ายแดง โดยการเริ่มใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล และได้มีการนำผลการทดสอบการขับรถ Blind Test ได้แก่การเติมน้ำมันเบนซิน 95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล โดย อ. พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ มาแถลงแก่สื่อมวลชนและผู้ร่วมงานเพื่อรับทราบถึงข้อเท็จจริงในการทดสอบหาอัตราเร่ง และอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ระหว่างการเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์กับน้ำมันเบนซิน จึงเป็นการจัดกิจกรรมเปิดตัวการรณรงค์ที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

กิจกรรมอื่น ๆ

- เปิดการรณรงค์ มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล ในงานบางกอกอินเตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ กระทรวงพลังงาน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ได้ร่วมกับพันธมิตร ค่ายรถยนต์ 9 ค่าย ประกอบด้วย ฟอร์ด, วอลโว่, แลนด์โรเวอร์, มาสด้า, BMW, เมอร์เซเดส-เบนซ์, โตโยต้า, ฮอนด้า, นิสสัน เปิดการรณรงค์“มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล” ด้วยการติดสติ๊กเกอร์ มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล บนรถยนต์รุ่นต่าง ๆ ที่สามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอลได้ พร้อมจับมือร่วมยืนยันให้ผู้ใช้รถมั่นใจเมื่อเติมน้ำมันแก๊สโซฮอลอย่างเต็มที่ ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

การประชาสัมพันธ์โครงการ

เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้ประชาชนเปลี่ยนทัศนคติมาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล ตลอดจนลบล้างอคติในความเชื่อผิด ๆ ของน้ำมันแก๊สโซฮอล โดยสื่อสารการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบภายใต้แนวคิด กระตุกให้ฉุกคิด อย่าโยนทุกความผิดให้น้ำมันแก๊สโซฮอล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการ ได้แก่

• ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ 3 เรื่อง คือ เรื่อง สอบตก, รถชน, เครื่องหาย เพื่อสื่อสารให้ประชาชนลบล้างอคติเดิม ๆ ว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล ไม่ใช่ตัวปัญหา อย่าโยนทุกความผิดให้น้ำมันแก๊สโซฮอล โดยแต่ละเรื่องมีความยาว 15 วินาที และนำเสนอผ่านการจำลองสถานการณ์อย่างอารมณ์ขัน ซึ่งภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะเริ่มออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3, 5 , 7, 9 และ TITV ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2550

• สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ความยาว 1 นาที จำนวน 34 ตอน ในรายการจมูกมด ช่อง 7 และรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2550

• สปอตวิทยุ 2 เรื่อง ความยาวเรื่องละ 30 วินาที คือ ดวงชง และ ฝาแฝด (ทั่วโลก) โดยออกอากาศทางคลื่น สวพ. 91 ตั้งแต่ 18 เมษายน 2550

• สารคดีสั้นทางวิทยุ หัวข้อ 108 ข้อสงสัยกับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล ความยาว 30 วินาที โดยออกอากาศทางสถานีเครือข่ายกองทัพบก รวม 126 สถานี โดยแบ่งเป็น FM. 48 สถานี และ AM 78 สถานี โดยเริ่มออกอากาศ มิย. – สค. 2550

• ประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์

- งานรณรงค์ มั่นใจ ใช้ได้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด ลึก)

- น้ำมันแก๊สโซฮอล ในหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน

• สื่อกลางแจ้ง โดยติดตั้งป้าย cut out บริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน และบริเวณชุมชน ตามถนนสายหลักทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัด รวม 1,400 ป้าย โดยเริ่มติดตั้ง 18 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2550

• สื่อกลางแจ้ง โดยติดตั้งป้ายตอม่อบนเสารถไฟฟ้า บริเวณถนนสีลม, สุขุมวิท, พหลโยธิน รวมทั้งสิ้น 20 ป้าย เริ่มติดตั้ง 18 เมษายน – 30 กันยายน 2550

• สื่ออินเตอร์เน็ต

- จัดทำ Viral Mail ที่มีเนื้อหาช่วยกระตุกให้กลุ่มเป้าหมายฉุกคิด เกิดความเชื่อมั่น และเปลี่ยนทัศนคติมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล จนนำไปถึงการส่งต่อเพื่อน ๆในเครือข่าย โดยจัดส่งเดือนละ 1 ฉบับ เริ่ม 23 เมษายน - 30 กันยายน 2550

- Web board & Blog โดยตั้งกระทู้ หรือสร้าง Blog ที่มีเนื้อหาแสดงข้อเท็จจริงของน้ำมันแก๊สโซฮอลใน Website ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ pantip.com, manager.com, kapook.com, one2car.com, sanook.com ฯลฯ

• คอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร โดยยกขบวนรณรงค์ร่วมงานกับช่อง 3 ใน 4 จังหวัดใหญ่ได้แก่ เลย, ระยอง, ยโสธร และขอนแก่น

โดยจากกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ข้างต้น สามารถลบล้างอคติ และกระตุกให้ประชาชนฉุกคิดเปลี่ยนทัศนคติมาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอลอย่างจริงจัง ซึ่งหากประชาชนคนไทยร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์แล้วก็จะส่งผลโดยรวมต่อประเทศในการประหยัดการนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติซึ่งจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากภาวะวิกฤตพลังงานได้ด้วยดี