โครงการ "บูรณาการองค์ความรู้เพื่อการสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานในชุมชน
อย่างยั่งยืน"

สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เลือกหมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นชุมชนต้นแบบในการดำเนินโครงการ "บูรณาการองค์ความรู้เพื่อการสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานในชุมชนอย่างยั่งยืน" โดยจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การรู้จักการเรียนรู้ตนเอง ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน จนถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน เช่น สำรวจอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิงของทุกหลังคาเรือน ประชุมระดมความคิด จัดรูปแบบค่ายกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่และเยาวชน การจัดให้มีการทำบัญชีพลังงานสำหรับครอบครัว เป็นต้น

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้บ่มเพาะความรู้ และประสบการณ์จริงด้านพลังงาน ด้วยการมุ่งเน้นปลูกฝังความรู้ในรูปแบบกิจกรรมค่ายความคิดและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การจัดค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานรักบ้านสามขา แก่เยาวชนในชุมชนบ้านสามขา ค่ายความคิดการอนุรักษ์พลังงานในชุมชนบ้านสามขา สำหรับแกนนำหมู่บ้าน จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านความรู้และสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ การเรียนรู้และสร้างเตาเผาถ่านขนาดเล็กและเตาอิวาเตะ การเรียนรู้และสร้างเตาอังโล่ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น