1 พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าภูเขียว

พื้นที่ชั้นใน

ลำดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 โคกสะอาด  ภูเขียว ชัยภูมิ
2 เทศบาลตำบลชุมแพ  ชุมแพ ขอนแก่น
3 ไชสอ  ชุมแพ ขอนแก่น
4 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น

ดูประกาศการกำหนดพื้นที่

โรงไฟฟ้าบริษัท ภูเขียว
ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด