1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุน

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์

จำนวน 11 คน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ผู้แทน ตำแหน่ง
1 ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ภาครัฐ ประธานกรรมการ
2 นายอำเภอคอนสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
3 นายภูสิทธิ์  ปลื้มใจ ภาคประชาชน กรรมการ
4 นายสำเนียง  แก้วใส ภาคประชาชน กรรมการ
5 นายชาลี มิ่งโอโล ภาคประชาชน กรรมการ
6 นายสนิท ศรีบุดดา ภาคประชาชน กรรมการ
7 นายสะอ้าน ดวงแสงเหล็ก ภาคประชาชน กรรมการ
8 นายขาน จันทร์ขามป้อม ภาคประชาชน กรรมการ
9 นายเล็ง ศรีสุวรรณ ภาคประชาชน กรรมการและเหรัญญิก
10 พลังงานจังหวัดชัยภูมิ ภาครัฐ กรรมการและเลขานุการ
11 หน.กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ภาคโรงไฟฟ้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดูประกาศรายชื่อ

โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์