ต้อนรับ-ทักทาย

ขอต้อนรับ และทักทาย

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า อาทิเช่น การพัฒนาอาชีพ การสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและดนตรี รวมทั้งด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งมาจากผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนจากภาครัฐ โรงไฟฟ้า และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กรรมการผู้แทนภาคประชาชนจะมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ร่วมกันทำหน้าที่จัดสรรเงินกองทุน ให้ตอบสนองตรงต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

 

.....เพื่อสร้างรอยยิ้มที่สดใสร่วมกัน

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพัฒนาบ้านเรา

ข่าวจากกองทุน

R E P O R T

รายงานสรุป

รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2552

โดย คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน30 กันยายน 2552

 

รายละเอียด

 

สนพ. 30 ก.ย. 2552


รายงานความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนงานโครงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

 

 

 

 

สนพ. 30 ก.ย. 2552


กิจกรรม ผลการสัมมนา

การสัมมนาเรื่อง "แนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 4 ภาค" ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2552

 

 

 

 

 

สนพ. 30 ก.ย. 2552


กิจกรรมอุนกรรมการฯ ดูงาน

เยี่ยมชมกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปางตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2553

 

รายละเอียด

เยี่ยมชมกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัดตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันที่ 23 เมษายน 2553

 

รายละเอียด


 

 

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกองทุนฯ บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด

 

วันที่ 29 มกราคม 2553 จังหวัดระยอง

 

 

รายละเอียด

เยี่ยมชมกองทุนฯ โรงไฟฟ้าบริษัท ไตรเอนเนอจี้ จำกัด และ กองทุนฯ โรงไฟฟ้าบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดราชบุรี

 

รายละเอียด


กิจกรรม กองทุนดูงาน

การศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดย คณะกรรมการบริหารกองทุน จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วันที่ 23-25 มีนาคม 2551 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 

การศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปางโดย คณะกรรมการบริหารกองทุน จังหวัดระยอง

 

วันที่ 23-25 มีนาคม 2551 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 


 

 

การศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดย คณะกรรมการบริหารกองทุน จังหวัดราชบุรี

 

วันที่ 23-25 มีนาคม 2551 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 

เร็กคูเลเตอร์ และคณะเจ้าหน้าที่จาก สนพ. ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง

 

วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2551 ณ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 


กิจกรรม กองทุนดูงาน

แกนนำเยาวชนร่วมศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 

วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2551 ณ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ทีมพิเศษ : สร้างแกนนำเยาวชน

 

กุมภาพันธ์ 2551

 

กิจกรรมการแถลงข่าว ครั้งที่ 2 กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

 

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2551 ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง