รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Download ไฟล์ได้ที่นี่ ==> " ตารางที่ 1-12 " , "รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต "

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Download ไฟล์ได้ที่นี่ ==> " ตารางที่ 1-12 " , "รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต "สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน