ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

Download ไฟล์ได้ที่นี่ ==> " ตารางที่ 1-12 " , "รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต "สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน