งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ของ สพช.


สรุปสาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2540-2544 (ที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2541
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2542
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2543
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544
งบประมาณรายจ่ายประจำปี สพช. (รวมเงินนอกงบประมาณ)

 

สรุปสาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2540-2544

(ที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ)
หน่วย : บาท

รายการ ปีงบประมาณ
2540
ปีงบประมาณ
2541
ปีงบประมาณ
2542
ปีงบประมาณ
2543
ปีงบประมาณ
2544
แผนงานบริหาร การพัฒนาพลังงาน 18,228,400 16,226,600 25,794,900 27,008,000 22,268,000
งาน : บริหารทั่วไป 6,344,300 6,176,600 7,185,200 7,373,000 8,911,000
   เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 3,931,000 4,118,000 4,174,800 4,194,000 4,504,000
   ค่าตอบแทน 258,000 259,200 293,400 278,000 272,000
   ค่าใช้สอย 548,300 317,600 603,000 490,000 460,000
   ค่าวัสดุ 598,000 468,900 695,000 925,000 925,000
   ค่าสาธารณูปโภค 959,000 863,100 1,278,000 1,350,000 2,800,000
   ค่าครุภัณฑ์ 50,000 - - - -
   รายจ่ายอื่น - 149,800 141,000 136,000 150,000
งาน : นโยบาย และแผนพลังงาน 11,884,100 10,050,000 18,609,700 19,635,000 13,442,000
   เงินเดือน 8,173,000 8,565,000 8,969,700 9,389,000 9,646,000
   ค่าตอบแทน 491,000 170,500 126,000 132,000 382,000
   ค่าใช้สอย 1,566,600 1,093,200 1,100,000 952,000 952,000
   ค่าวัสดุ 684,000 193,300 670,000 690,000 630,000
   ค่าครุภัณฑ์ 969,500 28,000 514,000 266,000 410,000
   รายจ่ายอื่น - - 190,000 1,166,000 1,422,000
   เงินอุดหนุน - - 7,040,000 7,040,000 -

 

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2541
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

-------------------------

ก. แผนงานบริหารการพัฒนาพลังงาน 16,226,600 บาท
1. งานบริหารทั่วไป 6,176,600 บาท
   1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 4,118,000 บาท
   1.1 เงินเดือน 3,414,000 บาท
         อัตราเดิมข้าราชการ 21 อัตรา 3,120,000 บาท
         เงินประจำตำแหน่ง 294,000 บาท
   1.2 ค่าจ้างประจำ 704,000 บาท
         อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา 664,100 บาท
         เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 39,900 บาท
   2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,045,700 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน 259,200 บาท
         2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 54,000 บาท
         2.1.2 ค่าเช่าบ้าน 205,200 บาท
   2.2 ค่าใช้สอย 317,600 บาท
         2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 48,300 บาท
         2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 105,000 บาท
         2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 126,300 บาท
         2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000 บาท
         2.2.5 ค่ารับรองและพิธีการ 30,000 บาท
   2.3 ค่าวัสดุ 695,000 บาท
         2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน 440,000 บาท
         2.3.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 115,500 บาท
         2.3.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท
         2.3.4 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 บาท
         2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท
         2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 50,000 บาท
         2.3.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,000 บาท
   3. ค่าสาธารณูปโภค 1,278,000 บาท
   3.1 ค่าไฟฟ้า 350,000 บาท
   3.2 ค่าน้ำประปา 80,000 บาท
   3.3 ค่าโทรศัพท์ 620,000 บาท
   3.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 78,000 บาท
   3.5 ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ 150,000 บาท
   4. รายจ่ายอื่น 141,000 บาท
   4.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 141,000 บาท
2. งานนโยบายและแผนพลังงาน 18,609,700 บาท
   1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 8,969,700 บาท
   1.1 เงินเดือน 8,969,700 บาท
         อัตราเดิมข้าราชการ 60 อัตรา 8,700,900 บาท
         เงินประจำตำแหน่ง 268,800 บาท
   2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,896,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน 126,000 บาท
         2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 126,000 บาท
   2.2 ค่าใช้สอย 1,100,000 บาท
         2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 300,000 บาท
         2.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 บาท
         2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 650,000 บาท
         2.2.4 ค่ารับรองและพิธีการ 50,000 บาท
   2.3 ค่าวัสดุ 670,000 บาท
         2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน 320,000 บาท
         2.3.2 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 170,000 บาท
         2.3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 บาท
   3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 514,000 บาท
   3.1 ครุภัณฑ์ 514,000 บาท
      3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 514,000 บาท
      (1) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ความเร็วไม่น้อยกว่า 16 แผ่น/นาที
หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4 MB 2 เครื่อง
124,000 บาท
      (2) พล๊อตเตอร์ (PLOTTER) ขนาด A0 1 เครื่อง 300,000 บาท
      (3) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 200 MHz Memory ไม่น้อยกว่า 32 MB Hard Disk ไม่น้อยกว่า 2 GB มี Sound Card และ CD-ROM พร้อม Fax/Modem ไม่ต่ำกว่า 28,800 bps 1 ชุด 90,000 บาท
   4. เงินอุดหนุน 7,040,000 บาท
   4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 7,040,000 บาท
      (1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนศูนย์พลังงานอาเซียน 7,040,000 บาท
   5. รายจ่ายอื่น 190,000 บาท
      (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 190,000 บาท

 

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2542
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

-------------------------

ก. แผนงานบริหารการพัฒนาพลังงาน 25,794,900 บาท
1. งานบริหารทั่วไป 7,185,200 บาท
   1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 4,174,800 บาท
   1.1 เงินเดือน 3,438,800 บาท
         อัตราเดิมข้าราชการ 21 อัตรา 3,144,800 บาท
         เงินประจำตำแหน่ง 294,000 บาท
   1.2 ค่าจ้างประจำ 736,000 บาท
         อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา 694,000 บาท
         เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 42,000 บาท
   2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,591,400 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน 293,400 บาท
         2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 72,000 บาท
         2.1.2 ค่าเช่าบ้าน 221,400 บาท
   2.2 ค่าใช้สอย 603,000 บาท
         2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 80,000 บาท
         2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 183,000 บาท
         2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 130,000 บาท
         2.3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 180,000 บาท
         2.3.5 ค่ารับรองและพิธีการ 30,000 บาท
   2.3 ค่าวัสดุ 695,000 บาท
         2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน 440,000 บาท
         2.3.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 115,000 บาท
         2.3.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท
         2.3.4 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 บาท
         2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท
         2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 50,000 บาท
         2.3.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000 บาท
   3. ค่าสาธารณูปโภค 1,278,000 บาท
   3.1 ค่าไฟฟ้า 350,000 บาท
   3.2 ค่าน้ำประปา 80,000 บาท
   3.3 ค่าโทรศัพท์ 620,000 บาท
   3.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 78,000 บาท
   3.5 ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ 150,000 บาท
   4. รายจ่ายอื่น 141,000 บาท
   4.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 141,000 บาท
2. งานนโยบายและแผนพลังงาน 18,609,700 บาท
   1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 8,969,700 บาท
   1.1 เงินเดือน 8,969,700 บาท
         อัตราเดิมข้าราชการ 60 อัตรา 8,700,900 บาท
         เงินประจำตำแหน่ง 268,800 บาท
   2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,896,000 บาท
   2.1ค่าตอบแทน 126,000 บาท
         2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 126,000 บาท
   2.2 ค่าใช้สอย 1,100,000 บาท
         2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 300,000 บาท
         2.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 บาท
         2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 650,000 บาท
         2.2.4 ค่ารับรองและพิธีการ 50,000 บาท
   2.3 ค่าวัสดุ 670,000 บาท
         2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน 320,000 บาท
         2.3.2 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 170,000 บาท
         2.3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 บาท
   3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 514,000 บาท
   3.1 ครุภัณฑ์ 514,000 บาท
      3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 514,000 บาท
      (1) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ความเร็วไม่น้อยกว่า 16 แผ่นต่อนาที หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4 MB 2 เครื่อง 124,000 บาท
      (2) พล๊อตเตอร์ (PLOTTER) ขนาด A0 1 เครื่อง 300,000 บาท
      (3) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 200 MHz Memory ไม่น้อยกว่า 32 MB Hard Disk ไม่น้อยกว่า 2 GB มี Sound Card และ CD-ROM พร้อม Fax/Modem ไม่ต่ำกว่า  28,800 bps 1 ชุด 90,000 บาท
   4. เงินอุดหนุน 7,040,000 บาท
    4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 7,040,000 บาท
      (1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนศูนย์พลังงานอาเซียน 7,040,000 บาท
   5. รายจ่ายอื่น 190,000 บาท
      (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 190,000 บาท

 

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2543
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

-------------------------

ก. แผนงานบริหารการพัฒนาพลังงาน 27,008,000 บาท
1. งานบริหารทั่วไป 7,373,000 บาท
   1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 4,194,000 บาท
   1.1 เงินเดือน 3,426,000 บาท
         อัตราเดิมข้าราชการ 21 อัตรา 3,132,000 บาท
         เงินประจำตำแหน่ง 294,000 บาท
   1.2 ค่าจ้างประจำ 768,000 บาท
         อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา 724,000 บาท
         เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 44,000 บาท
   2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,693,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน 278,000 บาท
         2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 72,000 บาท
         2.1.2 ค่าเช่าบ้าน 206,000 บาท
   2.2 ค่าใช้สอย 490,000 บาท
         2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 80,000 บาท
         2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 120,000 บาท
         2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 130,000 บาท
         2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 130,000 บาท
         2.2.5 ค่ารับรองและพิธีการ 30,000 บาท
   2.3 ค่าวัสดุ 925,000 บาท
         2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน 700,000 บาท
         2.3.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,000 บาท
         2.2.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท
         2.3.4 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 บาท
         2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท
         2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 50,000 บาท
         2.3.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บาท
   3. ค่าสาธารณูปโภค 1,350,000 บาท
   3.1 ค่าไฟฟ้า 400,000 บาท
   3.2 ค่าน้ำประปา 100,000 บาท
   3.3 ค่าโทรศัพท์ 620,000 บาท
   3.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 80,000 บาท
   3.5 ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ 150,000 บาท
   4. รายจ่ายอื่น 136,000 บาท
   4.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 136,000 บาท
2. งานนโยบายและแผนพลังงาน 19,635,000 บาท
   1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 9,389,000 บาท
   1.1 เงินเดือน 9,389,000 บาท
         อัตราเดิมข้าราชการ 60 อัตรา 9,120,000 บาท
         เงินประจำตำแหน่ง 269,000 บาท
   2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,774,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน 132,000 บาท
         2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 132,000 บาท
   2.2 ค่าใช้สอย 952,000 บาท
         2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 300,000 บาท
         2.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 บาท
         2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 บาท
         2.2.4 ค่ารับรองและพิธีการ 52,000 บาท
   2.3 ค่าวัสดุ 690,000 บาท
         2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน 350,000 บาท
         2.3.2 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 180,000 บาท
         2.3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 160,000 บาท
   3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 266,000 บาท
   3.1 ครุภัณฑ์ 266,000 บาท
   3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 266,000 บาท
      (1) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ความเร็วไม่น้อยกว่า 16 แผ่นต่อนาที หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4 MB 1 เครื่อง 53,000 บาท
      (2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 400 MHz Memory ไม่น้อยกว่า 64 MB Hard Disk ไม่น้อยกว่า 4 GB มี Sound Card และ CD-ROM พร้อม Fax/Modem ไม่ต่ำกว่า 56 Kbps และ LAN Card 3 ชุด 150,000 บาท
      (3) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลระดับสูง มีหน่วยความจำแคชขนาดไม่น้อยกว่า 512 KB Memory ไม่น้อยกว่า 64 MB Hard Disk ไม่น้อยกว่า 4 GB มี Sound Card และ CD-ROM Fax/Modem ไม่ต่ำกว่า 56 Kbps พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 1 ชุด 63,000 บาท
   4. เงินอุดหนุน 7,040,000 บาท
   4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 7,040,000 บาท
      (1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนศูนย์พลังงานอาเซียน 7,040,000 บาท
   5. รายจ่ายอื่น 1,166,000 บาท
      (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,166,000 บาท

 

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

-------------------------

ก. แผนงานบริหารการพัฒนาพลังงาน  
1. งานบริหารทั่วไป 8,911,000 บาท
   1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 4,304,000 บาท
   1.1 เงินเดือน 3,510,000 บาท
         อัตราเดิมข้าราชการ 21 อัตรา 3,216,000 บาท
         เงินประจำตำแหน่ง 294,000 บาท
   1.2 ค่าจ้างประจำ 794,000 บาท
         อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา 750,000 บาท
         เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 44,000 บาท
   2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,657,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน 272,000 บาท
         2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 72,000 บาท
         2.1.2 ค่าเช่าบ้าน 200,000 บาท
   2.2 ค่าใช้สอย 460,000 บาท
         2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 80,000 บาท
         2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 120,000 บาท
         2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 บาท
         2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 130,000 บาท
         2.2.5 ค่ารับรองและพิธีการ 30,000 บาท
   2.3 ค่าวัสดุ 925,000 บาท
         2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน 700,000 บาท
         2.3.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,000 บาท
         2.2.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท
         2.3.4 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 บาท
         2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท
         2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 50,000 บาท
         2.3.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บาท
   3. ค่าสาธารณูปโภค 2,800,000 บาท
   3.1 ค่าไฟฟ้า 1,500,000 บาท
   3.2 ค่าน้ำประปา 100,000 บาท
   3.3 ค่าโทรศัพท์ 800,000 บาท
   3.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 200,000 บาท
   3.5 ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ 200,000 บาท
   4. รายจ่ายอื่น 150,000 บาท
   4.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 150,000 บาท
2. งานนโยบายและแผนพลังงาน 13,442,000 บาท
   1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 9,646,000 บาท
   1.1 เงินเดือน 9,646,000 บาท
         อัตราเดิมข้าราชการ 60 อัตรา 9,377,000 บาท
         เงินประจำตำแหน่ง 269,000 บาท
   2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,964,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน 382,000 บาท
         2.1.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 132,000 บาท
         2.1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 250,000 บาท
   2.2 ค่าใช้สอย 952,000 บาท
         2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 300,000 บาท
         2.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 บาท
         2.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 บาท
         2.2.4 ค่ารับรองและพิธีการ 52,000 บาท
   2.3 ค่าวัสดุ 630,000 บาท
         2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน 350,000 บาท
         2.3.2 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 120,000 บาท
         2.3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 160,000 บาท
   3. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 355,000 บาท
   3.1 ครุภัณฑ์ 355,000 บาท
   3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 355,000 บาท
      (1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลระดับสูง 5 เครื่อง
      (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK
275,000 บาท
80,000 บาท
   4. รายจ่ายอื่น 1,422,000 บาท
      (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,422,000 บาท

 

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

(รวมเงินนอกงบประมาณ)
หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2541 2542 2543 2544
1) เงินเดือนค่าจ้าง 14.9 16.7 17.2 18.9
2) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 14.3 15.8 12.6 16.6
ค่าเช่าสำนักงาน ถนนสามเสน 5.7 5.7 - -
ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 8.6 10.1 12.6 16.8
3) ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2.7 354.6 5.2 3.7
ครุภัณฑ์ 2.7 4.6 5.2 3.7
การจัดซื้อและปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ - 350.0 - -
4) ค่าสาธารณูปโภค 2.2 2.2 6.3 7.2
5) รายจ่ายอื่น ๆ 100.1 250.0 98.9 123.3
เงินอุดหนุนค่าสมาชิกศูนย์พลังงานอาเซียน - 7.0 7.0 -
การศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง 24.5 - - -
การศึกษาเพื่อกำหนดโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า
    และจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า
- 113.8 - -
การศึกษาเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า 
     และจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า ระยะที่ 1
- - - 135.0
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานศึกษา ค้นคว้าและวิจัย 75.6 129.2 91.9 91.9
6) โครงการประชาสัมพันธ์ 230.0 196.0 210.0 150.0
รวมพลังหารสอง 190.0 186.0 150.0 150.0
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 10.0 10.0 - -
ใช้เบนซินถูกชนิดช่วยเศรษฐกิจชาติ 30.0 - 30.0 -
โครงการแลกเปลี่ยนถังขาว - - 30.0 -
7) โครงการพัฒนาบุคลากร 462.6 51.7 188.0 57.9
ทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 9.0 23.0 50.0 -
ทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 4.5 4.9 5.9 2.7
     - โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานวิจัย ในภาคอุตสาหกรรม สาขาพลังงาน - - 23.6 -
     - โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี - - 49.9 -
ฝึกอบรมระยะสั้นในประเทศ 0.2 4.4 17.0 2.6
ฝึกอบรมและดูงานระยะสั้นในต่างประเทศ - 0.2 1.4 -
พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอน แบบเรียน คู่มือที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม และทำงาน และห้องปฏิบัติการ 447.7 18.9 38.9 52.6
อื่นๆ 1.2 0.3 1.3 -
รวม 374.8 850.2 357.3 357.3

 

 

NEPO
สำนักงานเลขานุการกรม
ปรับปรุง 2 มกราคม 2544

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2540-2545 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน